38

Tej lus uas hais txog vajntxwv Kau

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li tsom ntsoov rau vajntxwv Kau hauv Makau tebchaws, nws yog lub moos Mese thiab lub moos Thunpas li thawj, mas cia li cev Vajtswv lus tawm tsam nws, 3thiab hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Saib maj, Kau 'e, koj yog Mese thiab Thunpas li thawj, kuv tawm tsam koj. 4Kuv yuav ua rau koj tig rov qab thiab yuav muab nqe lauj nqe koj lub qhov ncauj, kuv yuav cab koj thiab koj tej tub rog huvsi thiab tej nees thiab tej tub rog caij nees tawm mus. Sawvdaws puavleej hnav ris tsho ua rog txhij zog, ua ib pab tub rog coob heev, txhua tus muaj daim hlau loj uas tiv thaiv thiab daim hlau me, thiab tuav rawv ntaj. 5Pawxia thiab Khuj thiab Phuj tuaj koj tog, txhua tus muaj daim hlau thaiv thiab ntoo mom hlau, 6thiab muaj Kaumaw thiab nws pab tub rog huvsi, thiab Npe Thaukama uas tuaj sab ped kawg nkaus nrog nws pab tub rog huvsi tuaj. Muaj ntau haiv neeg tuaj koj tog.
7“ ‘Koj thiab tej pab tub rog huvsi uas tuaj koom nrog koj ua ke, cia li npaj thiab npaj kom txhij txhua lub sijhawm, thiab koj cia li ua tus uas faj xwm rau lawv. 8Thaum dhau ntau hnub lawm kuv yuav kom koj tawm mus. Yav tom qab koj yuav mus tawm tsam lub tebchaws uas twb txeev ua rog uas rov nyob tus lawm, yog lub tebchaws uas tej neeg sau nthwv hauv ntau lub tebchaws los nyob saum Yixayee tej roob, yog tej chaw uas twb txeev muab tso tseg nyob do cuas ntev los lawm. Cov pejxeem hauv lub tebchaws ntawd raug coj tawm hauv ib tsoom tebchaws los, tiamsis nimno lawv sawvdaws nyob tso siab plhuav lawm. 9Koj yuav tawm mus zuj zus yam li cua daj cua dub. Koj yuav zoo yam nkaus li tauv huab uas laum nkaus lub tebchaws, yog koj thiab koj tej pab tub rog huvsi thiab ntau haiv neeg uas koom nrog koj.
10“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Hnub ntawd koj yuav xav hauv koj lub siab thiab yuav ntaus tswvyim phem, 11thiab hais tias, “Kuv yuav mus ntaus rog rau lub tebchaws uas tej zej zog tsis muaj ntsa loog. Kuv yuav ntaus haiv neeg uas nyob thaj yeeb thiab tso siab plhuav, txhua tus nyob tsis muaj ntsa loog thaiv tsis muaj rooj loog tsis muaj las rooj. 12Kuv yuav txeeb thiab lws tej qhov txhia chaw coj mus, thiab ua rog rau tej chaw uas twb muab tso tseg nyob do cuas kom nimno muaj neeg nyob hauv lawm, thiab ua rog rau tej neeg uas sau hauv ib tsoom tebchaws los, yog cov uas tau tsiaj txhu qhov txhia chaw uas nyob hauv plawv ntiajteb.” 13Cov neeg hauv lub moos Senpa thiab lub moos Dedas thiab cov tub lag tub luam hauv Thasi thiab hauv Thasi tej zej zog yuav hais rau koj tias, “Koj tuaj txeeb qhov txhia chaw lov? Koj txhij koj tej pab tub rog tuaj lws, tuaj coj tej nyiaj tej kub tej tsiaj txhu thiab tej qhov txhia chaw mus thiab txeeb tau ntau kawg li lov?” ’
14“Yog li no, neeg tus tub, cia li cev Vajtswv lus thiab hais rau Kau tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Hnub uas kuv haiv neeg Yixayee nyob tso siab plhuav lawm, koj tsis paub lov? 15Koj yuav tuaj ntawm koj lub chaw uas nyob sab ped kawg nkaus tuaj, koj thiab ntau haiv neeg uas koom nrog koj, txhua tus caij nees, ua ib pab tub rog coob heev thiab muaj zog heev. 16Koj yuav tuaj ua rog rau kuv haiv neeg Yixayee ib yam li tauv huab laum nkaus lub tebchaws. Yav tom qab kuv yuav coj koj tuaj ua rog rau kuv lub tebchaws. Kau 'e, thaum kuv siv koj ua kuv txojkev dawb huv tshwm los tab meeg ib tsoom tebchaws, mas lawv thiaj li paub kuv.
17“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Koj yog tus uas yav thaum ub kuv kom kuv cov tub qhe uas cev lus rau cov Yixayee hais txog los tsis yog? Lawv cev kuv li lus ntau xyoo tias kuv yuav coj koj los tawm tsam lawv. 18Vajtswv Yawmsaub hais tias, Hnub ntawd uas Kau tuaj ua rog rau Yixayee tebchaws, kuv yuav npau taws heev. 19Vim kuv khib xeeb thiab npau taws ceev kuv thiaj hais tawv tias, Hnub ntawd av yuav ntseeg nkaws heev hauv Yixayee tebchaws. 20Tej ntses hauv hiavtxwv thiab tej noog saum nruab ntug, thiab tej tsiaj nyeg tsiaj qus, thiab tej uas nkag hauv av huvsi thiab tej neeg sawvdaws hauv ntiajteb yuav tshee hnyo rau thaum kuv los. Tej roob yuav pob tag, tej roob tsuas yuav nphau, thiab txhua lub ntsa loog yuav vau tag. 21Vajtswv Yawmsaub hais tias, Kuv yuav hu rab ntaj tuaj tawm tsam Kau saum kuv tej roob huvsi, Kau lawv txhua tus rab ntaj yuav rov tawm tsam lawv cov kwvtij. 22Kuv yuav tso mob kis thiab sub tawg sub ntsha txiav txim rau nws, thiab kuv yuav tso nag xob nag cua thiab lawg thiab hluavtaws thiab lawj faj los raug nws thiab nws tej pab tub rog thiab ntau haiv neeg uas koom nrog nws. 23Ua li no mas kuv thiaj ua kuv lub hwjchim thiab kuv txojkev dawb huv tshwm los, thiaj qhia kuv rau ntau lub tebchaws pom. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.’ ”