38

Douc Waac Gorngv Gokc

1Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Oix zuqc huin hmien mingh Maagokc Deic, Mesekv caux Tu^mban nyei domh bieiv zeiv, Gokc wuov, douc waac gorngv ninh. 3Oix zuqc gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Mesekv caux Tu^mban nyei domh bieiv zeiv, Gokc aah! Yie caux meih zoux win-wangv. 4Yie oix zorqv meih guinh nzuonx, aengx longc domh diux kuangx jienv meih nyei haah baah, dorh meih caux meih nyei zuangx jun-baeng cuotv daaih. Se meih nyei maaz, meih nyei geh maaz baeng, yietc zungv buix nzoih mborqv jaax nyei wuoqc ginc, benx domh guanh baeng dorh jienv domh torngv-baaih, fiuv-torngv-baaih, dauh dauh nanv jienv nzuqc ndaauv. 5Besie Mienh, Kutv Mienh caux Putv Mienh yaac caux ninh mbuo daaih. Dauh dauh nanv jienv torngv-baaih. M'nqorngv yaac ndongx jienv hlieqv-muoc. 6Maaih Gomaa caux ninh nyei yietc zungv jun-baeng caux yiem baqv bung go jiex nyei dorngx, Mbetc To^gaan^maa, caux ninh nyei yietc zungv jun-baeng. Maaih ziex guoqv mienh camv nyei caux meih yiem.
7“ ‘+“Meih aengx caux meih yiem nyei yietc zungv baeng-guanh oix zuqc mbenc nzoih, liuc leiz ziangx. Meih ganh yaac oix zuqc zoux ninh mbuo nyei bieiv zeiv. 8Jiex liuz camv-hnoi meih ziouc zuqc diuc nzoih. Aengx nqa'haav ziex hnyangx meih oix zuqc bieqc mingh mborqv norm deic-bung, se mborqv liuz jaax aengx ceix jiez daaih nyei deic-bung. Wuov norm deic-bung nyei baeqc fingx yiem ziex guoqv mienh mbu'ndongx gapv zunv daaih yiem I^saa^laa^en nyei mbong, dongh guangc huaang lauh nyei mbong. Wuov deix baeqc fingx yiem ziex guoqv mienh mbu'ndongx cuotv daaih, ih zanc ninh mbuo yietc zungv baengh orn nyei yiem. 9Meih caux meih nyei zuangx jun-baeng aengx caux meih mingh nyei ziex guoqv mienh oix cuotv mingh hnangv domh nziaaux-jieqv. Meih mbuo ziouc hnangv mbuonx om jienv ndau-beih.”
10“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Taux wuov hnoi meih nyei hnyouv oix hnamv cuotv ziex nyungc. Meih ziouc daav orqv nyei za'eix. 11Meih gorngv, ‘Yie oix bieqc norm maiv maaih zingh laatc weih jienv laangz nyei deic-bung. Yie oix mborqv nzieqc nzingz, baengh orn yiem nyei baeqc fingx. Yietc zungv maiv maaih zingh laatc, maiv maaih gaengh, maiv maaih gaengh sorn. 12Yie oix caangv, oix luv ga'naaiv, aengx mingh nzaeng dongh zinh ndaangc guangc huaang, ih zanc maaih mienh yiem nyei dorngx. Ninh mbuo yiem ziex guoqv gapv zunv daaih nyei mienh, se ninh mbuo duqv saeng-kuv caux ga'naaiv camv yaac yiem baamh gen nyei mbu'ndongx-fim.’ 13Qe^mbaa caux Nde^ndaan caux Taansitv nyei saeng-eix mienh caux ninh nyei yietc zungv laangz nyei mienh oix naaic meih, ‘Meih daaih weic luv ga'naaiv fai? Meih bun meih nyei jun-baeng guanh gapv zunv daaih weic caangv ga'naaiv oix bienh jiem nyaanh, bienh saeng-kuv caux ga'naaiv mingh yaac oix caangv ga'naaiv mingh camv nyei fai?”+’
14“Baamh mienh aah! Weic naaiv meih oix zuqc douc waac gorngv mbuox Gokc, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Taux wuov hnoi, yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, baengh orn nyei yiem wuov zanc, meih oix zuqc cuotv mingh. 15Meih oix yiem ganh nyei deic-bung, se yiem baqv bung go jiex nyei dorngx daaih, yaac maaih ziex guoqv mienh caux jienv meih daaih. Yietc zungv geh jienv maaz, benx yietc domh guanh jun-baeng, maaih qaqv henv nyei baeng-guanh. 16Meih oix daaih mborqv yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, hnangv mbuonx om ndau-beih nor. O Gokc aah! Nqa'haav nyei hnoi-nyieqc yie oix dorh meih daaih mborqv yie nyei deic-bung, ziouc dorng jienv maanc guoqv mienh longc meih, Gokc, biux mengh yie cing-nzengc weic bun ninh mbuo hiuv duqv yie.”
17“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie loz-hnoi longc yie nyei bou, I^saa^laa^en nyei ⟨douc waac mienh,⟩ gorngv wuov dauh se meih maiv zeiz? Wuov zanc ninh mbuo douc waac camv-hnyangx gorngv yie oix dorh meih daaih mborqv ninh mbuo.” 18Ziouv Tin-Hungh gorngv, Gokc daaih mborqv I^saa^laa^en Mienh wuov hnoi, yie nyei ga'qiex oix baetv cuotv. 19Yie hanc haic, qiex jiez haic hnangv njopc douz nor, ziouc gorngv wuov hnoi yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei ndau oix dongz duqv seix haic. 20Koiv gu'nyuoz nyei mbiauz, ndaamv-lungh nyei norqc, lomc-huaang nyei saeng-kuv hieh zoih, caux yietc zungv nyorng ndau nyei ga'naaiv, caux yiem lungh ndiev ndau-beih nyei zuangx mienh, oix yiem yie nyei nza'hmien sin zinx. Mbong oix mbaang, mbaengx yaac oix huv muonc nzengc, peng-peng zingh laatc yaac oix mbaang njiec taux ndau.’ 21Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie oix longc nyungc-nyungc zeqc naanc haeqv Gokc gamh nziex. Dauh dauh zungv oix longc nzuqc ndaauv hoic ganh nyei gorx-youz. 22Yie oix longc domh wuon-baengc caux daix mienh bun nziaamv liouc cuotv nyei sic dingc ninh nyei zuiz. Yie oix bun duih domh mbiungc caux borqc caux douz caux zieqc jienv douz nyei hungh njiec ninh ganh caux ninh nyei jun-baeng aengx caux ninh gapv doic nyei ziex guoqv mienh. 23Yie ziouc hnangv naaiv zoux weic bun cing yie hlo haic, cing-nzengc haic, yaac oix dorng jienv camv-guoqv mienh nyei m'zing bun ninh mbuo hiuv duqv yie. Wuov zanc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ’