38

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Gôg

1Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, anăp bĕ ƀô̆ mơta ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Gôg, kơ anih lŏn Magôg, jing khua prŏng anih lŏn Mesek hăng anih lŏn Tubal. Laĭ lui hlâo bĕ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu tui anai, 3‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, Ơ Gôg, jing khua prŏng kơ anih lŏn Mesek hăng anih lŏn Tubal hơi. 4Kâo či ngă kơ ih pơplih hĭ khul hơdră jơlan ih, pioh khul gơnam goaĭ amăng kơham ih laih anŭn ba ih tơbiă hăng abih bang ƀing ling tơhan ih mơ̆n, anŭn jing khul aseh ih, ƀing tơhan aseh ih buh hơô gơnam pơgang kiăng kơ pơblah, laih anŭn abih bang ƀing ling tơhan ih djă̱ khiơl prŏng khiơl anet, jing abih bang ƀing pơprap hăng khul đao gưm gơñu yơh. 5Persia, Kus hăng Put či dŏ hăng ƀing gơñu, abih bang hăng khul khiơl laih anŭn khul muk pơgang yơh, 6Gômer ăt hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu mơ̆n, laih anŭn Bêt-Tôgarmah mơ̆ng anih lŏn ataih gah dư̱r hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu, jing lu lŏn čar biă mă hăng ih.
7“ ‘Prap pre bĕ. Prap rơmet bĕ, ih laih anŭn abih bang ƀing pơƀut glaĭ hrŏm hăng ih, laih anŭn git gai bĕ ƀing gơñu. 8Tơdơi kơ anŭn sui ƀiă arăng či iâu ih prap pre yơh. Amăng khul thŭn pơanăp ih či wang blah sa boh anih lŏn phrâo rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ mơ̆ng tơlơi pơblah, jing ƀing ană plei arăng phrâo pơƀut glaĭ mơ̆ng lu lŏn čar pơ khul čư̆ čan Israel, jing anih jing hĭ rơngol laih mơ̆ng sui. Arăng ba glaĭ laih ƀing gơñu mơ̆ng lu lŏn čar laih anŭn ră anai abih bang ƀing gơñu hơdip rơnŭk rơnua yơh. 9Ih hăng abih bang ƀing ling tơhan ih wơ̆t hăng lu lŏn čar hrŏm hăng ih či đĭ nao, kơsung nao kar hăng angĭn rơbŭ. Ih či jing kar hăng kơthul go̱m hĭ anih lŏn anŭn yơh.
10“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ƀơi hrơi anŭn khul tơlơi pơmĭn či truh amăng tơlơi pơmĭn gih laih anŭn ƀing gih či čơdơ̆ng pơmĭn kơ hơdră sat ƀai yơh. 11Ƀing gih či laĭ tui anai, “Kâo či wang blah anih lŏn hơmâo khul plei pla ƀu hơmâo pơnăng pơgang ôh. Kâo či kơsung blah ƀing mơnuih rơnŭk rơnua hăng pơmĭn ƀu hơmâo tơlơi sat ôh truh rai, anŭn jing abih bang ƀing gơñu hơdip amăng anih ƀu hơmâo khul pơnăng pơgang, khul amăng ja̱ng laih anŭn khul čơnŭh khuă yơh. 12Kâo či sua mă hăng kơsung mă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih dŏ pơ anŭn, jing ƀing mơnuih hlâo adih plei pla gơñu răm rai laih, laih anŭn hăng ƀing mơnuih pơƀut glaĭ laih mơ̆ng ƀing lŏn čar, jing ƀing pơdrŏng hăng khul hlô mơnơ̆ng dram gơnam, jing ƀing hơdip amăng tŏng krah anih lŏn anŭn yơh.” 13Čheba hăng Dedan, ƀing sĭ mơnia anih lŏn Tarsis laih anŭn abih bang ƀing plei pla ñu či tơña kơ ih pơanăp anai tui anai, “Hiư̆m ngă, ih hơmâo rai kiăng kơ sua mă laih hă? Ih hơmâo pơƀut glaĭ laih aka ƀing ling tơhan ih kiăng kơ kơsung mă, kiăng kơ čơkŭng đuaĭ hĭ amrăk mah anŭn, kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ khul hlô mơnơ̆ng, khul dram gơnam anŭn wơ̆t hăng lu gơnam sua mă pơkŏn dơ̆ng?” ’
14“Hơnŭn yơh, Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ kơ Gôg tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Amăng hrơi anŭn, tơdang ƀing ană plei Kâo Israel hlak hơdip rơnŭk rơnua, hiư̆m ngă, ih ƀu či thâo krăn kơ tơlơi anŭn ôh hă? 15Ih či rai mơ̆ng anih ataih ih gah dư̱r adih, ih hăng lu ƀing lŏn čar hrŏm hăng ih, jing abih bang ƀing đĭ ƀơi khul aseh, jing sa ƀing ling tơhan lu khĭn kơtang yơh. 16Ih či kơsung nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Kâo Israel kar hăng kơthul go̱m hĭ anih lŏn anŭn yơh. Amăng khul hrơi či truh, Ơ Gôg ăh, Kâo či ba ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih lŏn Kâo, kiăng kơ ƀing lŏn čar thâo krăn kơ Kâo tơdang Kâo pơrơđah Kâo pô rơgoh hiam mơ̆ng tơlơi bruă Kâo ngă mơ̆ng ih ƀơi anăp mơta gơñu.
17“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ih yơh jing pô Kâo pơhiăp laih amăng khul hrơi đưm hlâo adih yua mơ̆ng ƀing ding kơna Kâo, jing ƀing pô pơala Israel. Ƀơi mông anŭn, ƀing gơñu laĭ lui hlâo laih nanao amăng lu thŭn biă mă kơ tơlơi Kâo či ba ih nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu yơh. 18Anai yơh jing tơlơi či truh amăng hrơi anŭn: Tơdang Gôg kơsung blah anih lŏn Israel, tơlơi hil pơiă Kâo či čuh đĭ yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 19Amăng tơlơi Kâo hur har hăng hil nač kơtang yơh Kâo pơhaih kơ tơlơi ƀơi mông anŭn amăng anih anŭn či hơmâo lŏn čư̆ pơpư̆ pơgơi prŏng amăng anih lŏn Israel. 20Khul akan amăng ia rơsĭ, khul čim brĭm adai, khul hlô mơnơ̆ng đang hơma, rĭm djuai mơnơ̆ng rui ƀơi tơnah laih anŭn abih bang mơnuih mơnam ƀơi rŏng lŏn tơnah či huĭ tơtư̆ yơh ƀơi anăp Kâo. Khul čư̆ čan či glưh trŭn, khul hơ̆ng dơ̆ng čư̆ či rơbuh laih anŭn rĭm pơnăng či glưh pơčah hĭ ƀơi lŏn yơh. 21Kâo či iâu pơƀut tơlơi pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Gôg ƀơi abih bang khul čư̆ čan Kâo, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. Rĭm đao gưm ƀing ling tơhan anŭn či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơdruă gơñu pô yơh. 22Kâo či phat kơđi ƀơi ñu hăng tơlơi kli̱n khe̱ng laih anŭn hăng tơlơi tuh drah yơh. Kâo či tuh trŭn hơjan hăng ia li̱ng, khul ple̱r tơlŏ laih anŭn apui kơsum ƀơi ñu ƀơi ƀing ling tơhan ñu laih anŭn ƀơi lu ƀing lŏn čar hrŏm hăng ñu yơh. 23Tui anŭn, Kâo či pơrơđah tơlơi prŏng prin Kâo hăng tơlơi rơgoh hiam Kâo, laih anŭn Kâo či pơrơđah Kâo pô ƀơi anăp lu ƀing lŏn čar yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’