39

1“Neeg tus tub, koj cia li cev Vajtswv lus tawm tsam Kau hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kau 'e, koj yog Mese thiab Thunpas tus thawj, kuv tawm tsam koj. 2Kuv yuav ua rau koj tig rov qab thiab muab koj ntiab mus, thiab coj koj tuaj sab ped kawg nkaus tuaj, thiab coj mus tawm tsam Yixayee tej roob. 3Mas kuv yuav ntaus koj rab hneev kom poob ntawm koj sab tes laug, thiab ua rau koj cov xub poob ntawm koj sab tes xis. 4Koj yuav tuag rau saum Yixayee tej roob, koj thiab koj tej pab tub rog huvsi thiab tej haiv neeg uas koom nrog koj yuav tuag. Kuv yuav muab koj rau txhua yam dav thiab tsiaj qus noj. 5Koj yuav tuag rau tom tej teb, rau qhov kuv hais cia lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag. 6Kuv yuav tso nplaim taws los raug Makau tebchaws thiab raug cov uas nyob tso siab plhuav ntawm ntug hiavtxwv. Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub.
7“ ‘Kuv yuav ua kuv lub npe dawb huv rau lawv paub rau hauv nruab nrab kuv haiv neeg Yixayee, thiab kuv yuav tsis kheev kuv lub npe uas dawb huv raug muab ua qias puas tsuas dua li lawm. Mas ib tsoom tebchaws yuav paub tias kuv yog Yawmsaub, yog tus Dawb Huv rau hauv cov Yixayee. 8Vajtswv Yawmsaub hais tias, Saib maj, hnub ntawd tabtom los, yuav los tiag tiag li. No yog hnub uas kuv twb hais cia lawm. 9Mas cov neeg uas nyob hauv Yixayee tej moos yuav tawm mus thiab muab lawv tej cuab yeej ua rog hlawv yog tej daim hlau loj thiab daim me uas tiv thaiv, tej hneev thiab tej xub, tej hmuv ntev thiab tej hmuv uas laim nkaug, los lawv yuav muab los ua taws rauv txaus xya xyoo. 10Vim li no tsis txog lawv txiav taws tom teb lossis tom hav zoov, rau qhov lawv yuav muab tej cuab yeej ua taws rauv. Lawv yuav txeeb ntawm cov uas txeeb lawv li mus lawm rov los, thiab yuav lws ntawm cov uas lws lawv li lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
11“ ‘Hnub ntawd kuv yuav pub Kau muaj toj ntxas rau hauv Yixayee tebchaws, yog ntawm lub hav uas neeg mus mus los los uas nyob ntawm hiavtxwv Tuag sab hnub tuaj, yuav ua chaw thaiv cov uas mus mus los los kev vim yog muab Kau thiab nws cov neeg coob coob huvsi log rau qhov ntawd. Luag yuav hu tias lub hav Hamookau. 12Cov Yixayee yuav muab lawv cov ntawd log xya lub hli thiaj li ntxuav tau lub tebchaws kom huv. 13Txhua tus hauv lub tebchaws yuav muab lawv cov ntawd log. Lawv ua li ntawd lawv thiaj yuav tau koob meej rau hnub uas kuv ua kuv lub hwjchim ci ntsa iab tshwm los. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag. 14Lawv yuav tsa ib co neeg mus mus los los thoob plaws hauv lub tebchaws tsis tu li, thiab muab cov tuag uas tseem tshuav nyob saum npoo av log, kom thiaj ntxuav tau lub tebchaws kom huv. Dhau xya lub hli ntawd lawm lawv li mus nrhiav. 15Thaum cov neeg ntawd mus nrhiav thoob plaws lub tebchaws yog leejtwg pom pob txha neeg, nws yuav rhais phua rau ntawm cov pob txha, mas cov uas log yuav tuaj muab coj mus log rau hauv lub hav Hamookau. 16(Ib lub moos hu ua Hamauna kuj nyob qhov ntawd.) Lawv yuav ntxuav lub tebchaws kom huv li no.’
17“Neeg tus tub, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Cia li hais rau txhua yam nas noog thiab tej tsiaj qus huvsi tias, ‘Cia li sau zog tuaj ua ke, cia li tuaj txhua qhov tuaj, tuaj noj tej uas muab tua xyeem uas kuv tabtom npaj rau nej, yuav noj haus tej uas muab xyeem saum Yixayee tej roob, nej yuav noj nqaij thiab haus ntshav. 18Nej yuav noj cov uas siab loj siab tuab li nqaij thiab haus cov thawj hauv ntiajteb li ntshav, ib yam li noj tej txiv yaj tej menyuam yaj thiab tej tshis tej txiv nyuj, uas puavleej yog tsiaj rog rog hauv Npasas tebchaws. 19Nej yuav noj roj kom tsau npo thiab haus ntshav kom qaug rau thaum uas nej noj haus tej uas muab xyeem yog tej uas kuv npaj rau nej. 20Nej yuav noj nqaij nees thiab cov uas caij nees thiab tej uas siab loj siab tuab thiab txhua yam tub rog tsau npo rau ntawm kuv rooj mov.’ Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
21“Kuv yuav ua rau kuv lub hwjchim ci ntsa iab tshwm rau hauv ib tsoom tebchaws, thiab txhua lub tebchaws yuav pom tej uas kuv txiav txim rau lawv thiab pom kuv txhais tes uas ntaus lawv. 22Txij hnub ntawd mus cov Yixayee yuav paub tias kuv yog Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv. 23Mas ib tsoom tebchaws yuav paub tias cov Yixayee raug muab ntes coj mus poob tebchaws vim yog tim lawv tej kev phem. Yog vim lawv fav xeeb rau kuv, kuv thiaj fee plhu ntawm lawv thiab muab lawv cob rau hauv cov yeeb ncuab txhais tes, thiab lawv sawvdaws raug hniav ntaj hniav riam tuag. 24Kuv ua rau lawv raws li lawv tej kev phem kev qias thiab raws li lawv tej kev fav xeeb, thiab kuv fee plhu ntawm lawv.
25“Yog li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Nimno kuv yuav ua rau Yakhauj rov vam meej li qub, thiab kuv yuav khuvleej cov Yixayee huvsi, thiab kuv yuav khib xeeb kuv lub npe uas dawb huv. 26Thaum lawv nyob tso siab plhuav hauv lawv lub tebchaws tsis muaj leejtwg ua rau lawv ntshai, mas lawv yuav tsis nco qhov uas lawv raug txaj muag thiab tsis nco txhua yam uas lawv ua fav xeeb rau kuv lawm. 27Thaum kuv tau coj lawv tawm hauv ib tsoom neeg los thiab tau sau zog hauv lawv tej yeeb ncuab tebchaws los, thiab thaum kuv ua kuv txojkev dawb huv tshwm rau hauv lawv rau ntau lub tebchaws pom, 28mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv, rau qhov kuv ntiab lawv poob mus nyob rau hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws, thiab sau lawv rov los nyob hauv lawv lub tebchaws lawm. Kuv yuav tsis tso lawv ib tug tseg rau hauv tej tebchaws uas lawv mus nyob ntawd dua li lawm. 29Thiab thaum kuv hliv kuv tus Ntsuj Plig rau saum cov Yixayee, kuv yuav tsis fee plhu ntawm lawv dua li lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”