3

1Mas nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub 'e, ca le noj tej kws kuv muab rua koj. Ca le noj thooj ntawv nuav, hab ca le moog has rua haiv tuabneeg Yixayee.” 2Kuv txhad rua ncauj hab nwg muab thooj ntawv hov rua kuv noj. 3Hab nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, ca le noj thooj ntawv kws kuv muab rua koj nuav, ca le noj kuas puv nkaus koj lub plaab.” Mas kuv txhad le noj. Thaus thooj ntawv hov nyob huv kuv lub qhov ncauj kuj qaab zwb ib yaam le zwb ntaab.
4Mas nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, ca le moog cuag haiv tuabneeg Yixayee, hab has kuv tej lug rua puab. 5Tsw yog kuv khaiv koj moog cuag cov tuabneeg kws has lwm yaam lug kws ceblaaj has, tassws yog moog cuag haiv tuabneeg Yixayee. 6Tsw yog moog cuag tej tuabneeg coob coob kws has lwm yaam lug kws ceblaaj has hab koj tsw nkaag sab. Yog kuv khaiv koj moog cuag tej tuabneeg ntawd puab yeej yuav noog koj has. 7Tassws haiv tuabneeg Yixayee yuav tsw noog koj has tsua qhov puab yeej tsw yeem noog kuv has, hab cov tuabneeg Yixayee suavdawg yog tuabneeg hauv plaj tawv lub sab tawv. 8Saib maj, kuv tub ua koj lub sab tawv tiv puab, hab ua rua koj lub hauv plaj tawv tiv puab lub hauv plaj. 9Kuv ua rua koj lub hauv plaj tawv dua pob zeb kws tawv heev, tawv dua zeb hauv swm. Koj tsw xob ntshai puab, tsw xob poob sab rua puab tej ntsej muag, tsua qhov puab yeej yog haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb.” 10Nwg has dua rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, ca le khaws tej lug kws kuv has rua koj huvsw rua huv koj lub sab, hab tig koj lub qhov ntsej noog. 11Ca le moog, koj moog cuag cov tuabneeg kws poob tebchaws, kws yog koj cov tuabneeg, hab has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav,’ txawm yog puab yuav noog hab tsw noog kuj xwj.”
12Vaaj Ntsuj Plig txawm tsaa kuv sawv, hab thaus Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab sawv ntawm lub chaw hov moog, kuv txawm nov lub suab nrov quas voog tom kuv qaab, 13yog cov tsaj caj sa kws kauj tis sws twb ntxuaj lub suab nrov, hab yog cov lug tsheb kws nyob ib saab ntawm cov tsaj hov lub suab nrov, yog lub suab kws nrov ua tseeg quas nkawg. 14Vaaj Ntsuj Plig kuj tsaa kuv sawv hab coj kuv moog, kuv txhad mob sab hab npau tawg moog. Yawmsaub txhais teg muaj zug nyaav rua sau kuv. 15Kuv txhad tuaj txug cov tuabneeg poob tebchaws kws nyob ntawm Thee‑anpi, yog cov kws nyob ntawm ntug dej Khenpa. Kuv nrug puab nyob hov ntawd ua mluag mlob poob sab taag tau xyaa nub.

Tug faaj xwm cov Yixayee

16Thaus dhau xyaa nub lawm, Yawmsaub has lug tuaj rua kuv has tas, 17“Tuabneeg tug tub, kuv tub tsaa koj ua tug faaj xwm zuv cov Yixayee. Koj nov kuv lub ncauj thaus twg, tes koj ca le has kuv tej lug hov ntuag puab. 18Yog kuv has rua tug tuabneeg phem tas, ‘Koj yuav tuag tag tag le,’ yog koj tsw ntuag nwg tsw has kuas nwg tso nwg txujkev phem tseg sub txhad cawm tau nwg txujsa, mas tug tuabneeg phem hov yuav tuag vem yog nwg txujkev txhum muaj txem, tassws kuv yuav ua rua koj rws nwg cov ntshaav. 19Tassws yog koj ntuag tug tuabneeg phem lawm, kuas nwg tsw tso qhov kws nwg ua phem tseg hab tsw tig ntawm txujkev phem rov lug, nwg yuav tuag vem yog nwg txujkev txhum muaj txem, mas koj yuav cawm tau koj txujsa. 20Hab dua ib qho, yog tug ncaaj nceeg tso txujkev ncaaj nceeg tseg hab tau ua txhum muaj txem, hab kuv muab yaam kws ua rua nwg dawm tso rua ntawm nwg hauv ntej, mas nwg yuav tuag. Vem koj tsw tau ntuag nwg, mas nwg yuav tuag rua nwg lub txem. Kuv yuav tsw ncu qhov kws nwg ua ncaaj nceeg hlo le, tassws kuv yuav ua rua koj rws nwg cov ntshaav. 21Tassws yog koj ntuag tug ncaaj nceeg kuas tsw xob ua txhum hab nwg tsw ua txhum lawm, mas nwg yuav muaj txujsa nyob tag tag vem yog nwg yuav tej lug ntuag hov, hab koj kuj cawm tau koj txujsa.”

Ua rua Exekhee has tsw tau lug

22Yawmsaub txhais teg lug rua sau kuv hov ntawd, hab nwg has rua kuv tas, “Ca le sawv tseeg moog rua nraag taj mas kuv yuav has rua koj hov ntawd.” 23Kuv txhad sawv tseeg moog rua nraag taj, mas ua cav Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab nyob rua qhov ntawd, ib yaam nkaus le tug fwjchim ci ntsaa ab kws kuv pum ntawm tug dej Khenpa, mas kuv ca le khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus aav. 24Vaaj Ntsuj Plig txawm lug rua huv kuv, ua rua kuv sawv tseeg, hab Yawmsaub has rua kuv tas, “Koj ca le moog huv koj tsev kaw nkaus qhov rooj ca. 25Tuabneeg tug tub 'e, saib maj, koj yuav raug muab hlua khi, koj txhad tawm moog tsw tau rua huv plawv cov Yixayee. 26Hab kuv yuav ua rua koj tug nplaig lu koj qaab yag mas koj yuav has tsw taug lug hab ntuag tsw tau puab, vem tas puab yeej yog haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb. 27Tassws thaus kuv has lug rua koj, kuv yuav ua rua koj rov has tau lug mas koj yuav has rua puab tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.’ Tug kws yeem noog kuj ca nwg noog, tug kws tsw yeem noog kuj ca nwg tsw xob noog, tsua qhov puab yeej yog haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb.”