3

1Vajtswv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li noj thooj ntawv no thiab mus hais rau cov Yixalayees.”
2Kuv thiaj li rua qhovncauj, thiab nws muab thooj ntawv rau kuv noj. 3Nws hais tias, “Tub noobneej, cia li noj thooj ntawv uas kuv muab rau koj; noj kom tsau koj lub plab.” Thaum kuv noj thooj ntawv ntawd, mas qab zib npaum li zib ntab ntag.
4Vajtswv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li mus cuag cov Yixalayees thiab hais rau lawv raws li kuv qhia rau koj lawm. 5Kuv tsis txib koj mus rau lwm haivneeg uas koj tsis paub luag tej lus, tiamsis yog txib koj mus rau haivneeg Yixalayees xwb. 6Yog hais tias kuv txib koj mus rau tej haivneeg uas hais tej lus koj tsis yoojyim totaub, lawv tseem yuav mloog koj hais dua. 7Tiamsis cov Yixalayees yuav tsis muaj ib tug mloog koj hais, txawm yog kuv hais los lawv twb tsis mloog. Lawv cov ntawd yeej yog noob tawvncauj thiab tsis mloog lus. 8Nimno kuv yuav ua kom koj muaj lub siab tawv ib yam li lawv, koj thiaj muaj cuabkav tiv taus lawv. 9Kuv yuav ua kom koj tawv ib yam li lub qe zeb muaj nqis uas tawv dua tej zebntais; koj tsis txhob ntshai cov neeg ntxeev siab ntawd hlo li.”
10Vajtswv hais ntxiv tias, “Tub noobneej, cia li ua tib zoo mloog tej lus uas kuv hais rau koj thiab khaws txhua yam rau nruab siab. 11Koj cia li mus cuag koj cov neeg uas raug luag ntes coj mus rau lwm tebchaws lawm, thiab hais rau lawv hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yog tus hais li no. Txawm yog lawv yuav mloog koj hais thiab tsis mloog los xij.”
12Ces Vajtswv tus ntsujplig txawm los muab kuv nqa hlo, thiab kuv hnov ib lub suab hais tom qab tuaj hais tias, “Cia li qhuas tus TSWV uas muaj tshwjchim ci ntsa iab uas nyob saum ntuj!” 13Kuv hnov cov qhelunpees cov tis sib txhuam thiab cov log lub suab saum nruab ntug nrov cuag av qeeg thoob ntiajteb. 14Tus TSWV tus ntsujplig los kav hlo kuv thiab coj kuv mus; kuv dhuav thiab npautaws kawg li. 15Yog li ntawd, kuv thiaj mus rau hauv Tiles Anpis uas nyob ntawm ntug Dej Khenpales, qhov chaw uas cov Yixalayees raug ntes mus nyob, thiab kuv nyob qhov ntawd tau xya hnub, kuv xav tsis thoob rau tej uas kuv pom thiab kuv hnov ntawd li.

Tus Tswv Tsa Exekees Ua Ib Tug Fajxwm

(Exekees 33.1-9)

16Tom qab xya hnub ntawd tus TSWV rov hais rau kuv. 17Nws hais tias, “Tub noobneej, kuv muab koj tsa ua ib tug fajxwm saib cov Yixalayees. Koj yuav coj kuv tej lus ceebtoom mus qhia rau lawv. 18Yog kuv hais tias ib tug neeg txhaum yuav tuag, tiamsis koj tsis qhia kom nws hloov siab thiab kom nws tsis txhob raug kev ploj kev tuag, nws yuav tuag vim nws tej kev txhaum mas kuv yuav muab nws lub txim rau koj ris. 19Yog hais tias koj twb xub qhia rau tus neeg txhaum ntawd lawm, tiamsis nws tsis kam tso nws tej kev txhaum tseg, mas tus ntawd yuav tuag vim nws tej txhaum, tiamsis koj yuav dim.
20“Yog ib tug neeg ncaj ncees tso kev ncaj ncees tseg mus ua txhaum thiab yog kuv muab kev sim siab los cuab nws kev. Yog koj tsis mus qhia nws mas nws yuav tuag vim nws tej kev txhaum, kuv yuav tsis suav tej uas nws tau ua zoo tas los lawm, thiab kuv yuav muab nws lub txim rau koj ris. 21Yog koj ntuas ib tug neeg ncaj ncees kom tsis txhob ua txhaum, yog nws mloog koj lus thiab tsis ua txhaum, nws yuav tsis raug kev ploj kev tuag, ces kuv yuav tseg koj txojsia.”

Exekees Yuav Hais Tsis Tau Lus

22Tus TSWV lub hwjchim los kav hlo kuv thiab tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li sawv mus rau tom lub voshav. Kuv muaj lus yuav hais rau koj tod.”
23Yog li ntawd, kuv thiaj mus rau tom lub voshav, kuv pom tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab ib yam li kuv tau pom ntawm ntug Dej Khenpales. Kuv txawm qhau cev hlo ntsejmuag ti nkaus rau hauv av, 24tiamsis Vajtswv tus ntsujplig los kav hlo kuv thiab tsa kuv sawv. Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li rov mus tsev, kaw qhovrooj thiab nyob twjywm. 25Tub noobneej, koj yuav raug luag muab hlua khi thiab koj yuav khiav tsis dhau ntawm lawv mus li. 26Kuv yuav ua kom koj tus nplaig txhav thiab hais tsis tau lus rau cov neeg ntxeev siab ntawd. 27Thaum kuv hais rau koj thiab pub koj rov hais tau lus, ces koj yuav hais rau lawv hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no. Lawv cov ntawd muaj ibtxhia yuav mloog koj hais, thiab muaj ibtxhia yuav tsis mloog, rau qhov lawv yog cajces ntxeev siab.”