3

1Ninh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Gunv nyanc cunv bun meih nyei ga'naaiv, se nyanc naaiv njunc sou. Nyanc liuz mingh caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun gorngv.” 2Yie ziouc morngx nqoi nzuih, ninh yaac bun yie nyanc wuov njunc sou.
3Ninh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih oix zuqc nyanc yie bun meih naaiv njunc sou. Nyanc njiec buangv meih nyei ga'sie.” Yie ziouc nyanc. Yiem nzuih haiz hnangv mueiz-dorngh nor gaam.
4Ninh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih oix zuqc mingh I^saa^laa^en nyei zeiv-fun wuov, dorh yie nyei waac mbuox ninh mbuo. 5Meih maiv zeiz zuqc paaiv mingh taux gorngv ganh fingx mienh nyei waac fai aqc duqv gorngv nyei waac. Yie paaiv meih mingh se mingh lorz I^saa^laa^en nyei zeiv-fun. 6Maiv zeiz paaiv meih mingh taux gorngv ganh fingx mienh nyei waac fai aqc duqv gorngv nyei waac, dongh meih maiv haih bieqc hnyouv nyei waac. Se gorngv yie paaiv meih mingh lorz naaiv nyungc mienh, daaix ninh mbuo zungv oix muangx meih. 7Mv baac I^saa^laa^en nyei zeiv-fun maiv kangv muangx meih gorngv weic zuqc ninh mbuo maiv kangv muangx yie. I^saa^laa^en nyei yietc zungv zeiv-fun m'daaih benx m'normh hoz, hnyouv ngaengc nyei mienh. 8Yie oix bun meih ngaengc duqv jienv ninh mbuo, yaac oix bun meih nyei m'nqorngv gauh ngaengc jiex ninh mbuo nyei m'nqorngv. 9Yie bun meih nyei m'nqorngv ngaengc, gauh ngaengc jiex ngaengc haic nyei la'bieiv, zungv gauh ngaengc douz-lau. Buatc ninh mbuo nyei hmien maiv dungx gamh nziex, maiv dungx hnyouv huaang maiv gunv ninh mbuo se hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun.”
10Tin-Hungh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih oix zuqc longc m'normh muangx yaac longc hnyouv jangx jienv yie gorngv nyei yietc zungv waac. 11Mingh aqv. Mingh meih nyei buonv-guoqv zuqc guaatv mingh nyei mienh wuov caux ninh mbuo gorngv. Maiv gunv ninh mbuo muangx fai maiv muangx oix zuqc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv.’+”
12Wuov zanc Singx Lingh bouh yie faaux. Ziouv nyei njang-laangc yiem ninh nyei dorngx faaux wuov zanc, yie haiz yiem yie nyei nqa'haav nqaang maaih qiex lomz-lomz nyei mbui. 13Yie haiz wuov deix qiex se wuov deix nangh nyei ga'naaiv nyei ndaatv corh jaax, aengx caux yiem ninh mbuo nyei ga'hlen wuov deix yienh nyei qiex lomz-lomz nyei mbui hnangv ndau-dongz. 14Singx Lingh bouh yie faaux aengx dorh yie mingh. Yie haiz hnyouv youc kouv youc qiex jiez nyei. Mv baac Ziouv nyei domh qaqv yiem yie nyei sin. 15Yie ziouc taux zuqc guaatv mingh nyei mienh yiem Ten Aa^mbipc, Ke^mbaa Ndaaih hlen wuov. Yie yiem ninh mbuo mbu'ndongx zueiz jienv you-you yieqv-yieqv siec hnoi.

Ziouv Paaiv E^se^ken Zoux Siouv Gaeng Mienh

(Beiv mangc E^se^ken 33:1-9)

16Wuov deix siec hnoi jiex liuz, yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 17“Baamh mienh aah! Yie liepc meih zoux siouv gaeng mienh siouv I^saa^laa^en nyei zeiv-fun. Meih haaix zanc haiz yie gorngv, meih oix zuqc dorh yie nyei waac tengx yie donv ninh mbuo. 18Se gorngv yie mbuox orqv mienh, ‘Meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic,’ meih yaac maiv donv ninh yaac maiv kuinx ninh guangc nqoi ninh zoux orqv nyei jauv weic njoux ninh nyei maengc nor, wuov dauh orqv mienh zungv oix zuqc laaix ninh nyei zuiz daic, mv baac weic ninh zuqc daic yie bun meih ndaam-dorng. 19Mv baac se gorngv meih donv orqv mienh, ninh yaac maiv guangc ninh zoux nyei orqv sic, yaac maiv guangc ninh zoux orqv nyei jauv. Ninh oix zuqc laaix ninh ganh nyei zuiz zuqc daic, mv baac meih duqv njoux cuotv meih ganh nyei maengc.
20“Aengx maaih diuc. Se gorngv maaih dauh kuv mienh guangc ninh zoux nyei kuv sic aengx baamz zuiz, yie ziouc zorqv nyungc bun ninh ndiqv zuqc ndorpc, ninh yaac zuqc daic. Weic zuqc meih maiv donv ninh, ninh oix zuqc laaix ninh nyei zuiz daic. Ninh zoux jiex nyei kuv sic maiv maaih haaix dauh jangx. Weic ninh zuqc daic, yie bun meih ndaam-dorng. 21Mv baac se gorngv meih donv kuv mienh maiv dungx baamz zuiz, ninh yaac maiv baamz zuiz, ninh ndongc haaix zungv duqv maengc ziangh, weic zuqc ninh duqv zipv meih donv nyei waac. Meih yaac duqv njoux meih ganh nyei maengc.”

Ziouv Bun E^se^ken Maiv Haih Gorngv Waac

22Yiem wuov Ziouv nyei qaqv njiec daaih yiem yie. Ninh gorngv mbuox yie, “Jiez daaih mingh wuov ndau-baengh. Yiem wuov yie oix caux meih gorngv waac.” 23Hnangv naaic yie jiez daaih mingh wuov ndau-baengh. Maaih Ziouv nyei njang-laangc yiem wuov, hnangv yiem Ke^mbaa Ndaaih hlen yie buatc jiex nyei njang-laangc nor. Yie ziouc puoqv njiec ndau.
24Mv baac Singx Lingh bieqc yie, tengx yie souv jiez sin daaih. Ziouv caux yie gorngv waac aengx mbuox yie, “Nzuonx biauv mingh zorqv ganh wuonx jienv. 25Baamh mienh aah! Mienh oix zorqv hlaang ndoh jienv meih, meih ziouc zuqc ndoh, maiv haih cuotv mingh yiem mienh mbu'ndongx. 26Yie oix bun meih nyei mbietc naetv jienv nzuih dungz, meih ziouc hngongx mingh, maiv haih gorngv ninh mbuo, weic zuqc ninh mbuo m'daaih hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun. 27Mv baac yie caux meih gorngv waac nyei ziangh hoc, yie oix bun meih nyei nzuih nqoi. Meih ziouc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv.’ Haaix dauh muangx, gunv bun ninh muangx. Haaix dauh ngaengc jienv maiv muangx, sueih ninh ngaengc, weic zuqc ninh mbuo m'daaih hnyouv ngaengc nyei zeiv-fun.