40

Zaaj yug quas toog pum lub tuam tsev

1Thaus peb poob tebchaws tau neeg nkaum tswb xyoos, nub xab kaum lub hauv xyoo, yog thaus Yeluxalee poob tau kaum plaub xyoos lawm, mas nub hov ntaag Yawmsaub txhais teg lug rua sau kuv, hab coj kuv moog hov ntawd. 2Mas nwg coj kuv huv Vaajtswv zaaj yug quas toog lug txug Yixayee tebchaws, hab muab kuv tso rua sau ib lub roob sab heev. Ncaaj ntawm kuv rua saab nraag muaj ib lub chaw zoo le lub nroog. 3Thaus nwg coj kuv lug txug lub chaw ntawd, na cav muaj ib tug txwvneej, saib mas zoo le tooj lab, muaj ib txuj hlua maaj hab ib tug paas ntsuag nyob huv nwg txhais teg. Nwg sawv nreg nreeg ntawm rooj loog. 4Tug txwvneej hov has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, koj ca le tsaa muag saib hab tig ntsej noog, muab lub sab rau rua txhua yaam kws kuv yuav qha rua koj, vem tas qhov kws coj koj tuaj ntawm nuav kuj yog yuav qha rua koj. Txhua yaam kws koj pum nuav ca le pav rua cov Yixayee.”
5Kuv saib na cav muaj ntsaa loog vej hlo lub tuam tsev. Tug paas ntsuag kws nyob huv tug txwvneej hov txhais teg ntev rau tshwm, txhua tshwm yog ib tshwm hab ib dus. Nwg txhad ntsuag lub ntsaa loog qhov kws tuab mas tuab ib paas, hab qhov kws sab kuj yog sab ib paas. 6Mas nwg nkaag moog rua huv lub rooj loog kws tig rua saab nub tuaj. Nwg nce tug ntaiv moog hab nwg ntsuag lub paws rooj tuab ib paas. 7Nwg ntsuag tej chaav zuv khuav, ib chaa ntev ib paas daav ib paas xwm faab xwm meem, qhov kws kem ib chaa zuv khuav rua ib chaa yog ntev tswb tshwm. Hab lub paws rooj tom kawg zaaj qaab khaav kuj tuab ib paas. 8Nwg ntsuag lub rooj loog zaaj qaab khaav daav yim tshwm. 9Ob tug puab rooj ntawm zaaj qaab khaav daav ob tshwm xwm faab xwm meem. Nuav yog lub rooj loog zaaj qaab khaav saab huv. 10Ob saab kev ntawm rooj loog saab nub tuaj muaj chaav zuv khuav, ib saab muaj peb chaav sws luag zog, hab tej ncej kws nyob ob saab sws luag zog hab. 11Nwg ntsuag lub paws rooj qhov daav kaum tshwm, hab txujkev huv lub rooj loog daav kaum peb tshwm. 12Tej chaav zuv khuav ntawm xubndag xov sab ib tshwm tuab ib tshwm, tej chaav zuv khuav ntawd daav rau tshwm xwm faab xwm meem. 13Nwg ntsuag qhov daav ntawm chaav zuv khuav saab nraus qaum moog rua chaav kws sws ncaag saab nraus qaum mas muaj neeg nkaum tswb tshwm, yog ntsuag ntawm ib lub qhov rooj miv moog rua chaav sws ncaag lub qhov rooj miv. 14Nwg ntsuag zaaj qaab khaav qhov ntev muaj neeg nkaum tshwm, nwg ntsuag moog rua tej puab rooj kws saib rua huv lub tshaav puam. 15Ntsuag ntawm lub rooj loog saab nrau moog txug zaaj qaab khaav saab huv muaj tswb caug tshwm. 16Lub rooj loog muaj qhov rais puag ncig, tej qhov rais huv tej chaav zuv khuav mas ua nqaim quas zug moog rua tug puab qhov rais saab nrau. Zaaj qaab khaav kuj muaj qhov rais ib yaam nkaus, hab luas sais tej tsob toov laaj rua tej ncej puab rooj.
17Nwg coj kuv tawm lug rua huv lub tshaav puam saab nrau, ua cav muaj ntau chaav hab pua laag zeb puag ncig lub tshaav puam. Muaj peb caug chaav tig ndag rua ntawm txujkev kws pua laag zeb. 18Cov laag zeb hov pua taug txujkev kws npuas cov rooj loog, pua thoob plawg qhov kws muaj rooj loog. Nuav yog cov laag zeb kws pua txheej kev qeg. 19Mas nwg ntsuag ntawm lub rooj loog kws nyob txheej qeg moog txug lub qhov rooj kws nkaag moog rua huv lub tshaav puam saab huv, muaj ib puas tshwm, saab peg hab saab nub tuaj ntev ib yaam nkaus. 20Lub rooj loog ntawm lub tshaav puam saab nrau kws tig rua saab peg, nwg kuj ntsuag qhov ntev hab qhov daav. 21Lub rooj loog ib saab muaj peb chaav zuv khuav, mas tej puab rooj hab tej chaw kem ib chaa rua ib chaa luj sws luag zog ib yaam le thawj lub rooj loog, qhov ntev muaj tswb caug tshwm, qhov daav muaj neeg nkaum tswb tshwm. 22Tej qhov rais hab zaaj qaab khaav hab tej tsob toov laaj kws sais zoo ib yaam nkaus le lub rooj loog kws tig rua saab nub tuaj. Muaj xyaa qaib ntai nce moog txug hab zaaj qaab khaav nyob saab huv. 23Ncaaj rua lub rooj loog saab peg muaj ib lub qhov rooj nkaag moog rua huv lub tshaav puam saab huv ib yaam le lub rooj loog saab nub tuaj. Nwg ntsuag ntawm lub rooj loog moog txug lub qhov rooj hov muaj ib puas tshwm.
24Nwg coj kuv moog rua saab nraag na cav muaj ib lub rooj loog saab nraag. Nwg ntsuag tej puab rooj hab zaaj qaab khaav kuj luj sws luag le lwm lub. 25Muaj qhov rais puag ncig rooj loog hab zaaj qaab khaav ib yaam le lwm lub qhov rais, ntev tswb caug tshwm, daav neeg nkaum tswb tshwm. 26Muaj xyaa qaib ntai nce moog txug hab zaaj qaab khaav nyob saab huv, sais tsob toov laaj rua ob tug puab rooj ib saab ib tsob. 27Hab muaj ib lub qhov rooj saab nraag kws nkaag moog rua huv lub tshaav puam saab huv. Nwg ntsuag ntawm lub qhov rooj moog txug lub rooj loog saab nraag muaj ib puas tshwm.
28Mas nwg coj kuv nkaag lub qhov rooj saab nraag lug rua huv lub tshaav puam saab huv. Nwg ntsuag lub qhov rooj saab nraag kuj luj sws luag le lwm lub rooj loog. 29Tej chaav zuv khuav hab tej puab rooj hab zaaj qaab khaav kuj luj sws luag le lwm lub. Muaj qhov rais puag ncig lub qhov rooj hab zaaj qaab khaav, ntev tswb caug tshwm, daav neeg nkaum tswb tshwm. 30[Muaj qaab khaav puag ncig ntev neeg nkaum tswb tshwm daav tswb tshwm.] 31Zaaj qaab khaav tig rua lub tshaav puam saab nrau, hab sais tsob toov laaj rua tej puab rooj, hab muaj yim qaib ntai nce moog txug.
32Hab nwg coj kuv lug rua huv lub tshaav puam saab huv kws yog saab nub tuaj, hab nwg ntsuag lub qhov rooj, kuj luj sws luag ib yaam le lwm lub. 33Tej chaav zuv khuav hab tej puab rooj hab zaaj qaab khaav kuj luj sws luag le lwm lub. Lub qhov rooj hab zaaj qaab khaav, ntev tswb caug tshwm, daav neeg nkaum tswb tshwm, muaj qhov rais puag ncig. 34Zaaj qaab khaav tig rua lub tshaav puam saab nrau, hab sais tsob toov laaj rua tej puab rooj ib saab ib tsob, hab muaj yim qaib ntai nce moog txug.
35Hab nwg coj kuv lug rua lub qhov rooj saab peg hab muab ntsuag, mas kuj luj sws luag le lwm lub. 36Tej chaav zuv khuav hab tej puab rooj hab zaaj qaab khaav kuj luj sws luag le lwm lub. Muaj qhov rais puag ncig, ntev tswb caug tshwm, daav neeg nkaum tswb tshwm. 37Zaaj qaab khaav tig rua lub tshaav puam saab nrau, hab sais tsob toov laaj rua ob tug puab rooj, ib saab ib tsob, hab muaj yim qaib ntai. 38Muaj ib chaav kws nkaag ntawm zaaj qaab khaav lub qhov rooj rua huv, yog lub chaw kws ntxuav tej tsaj kws yuav hlawv xyeem. 39Ntawm zaaj qaab khaav kws yuav nkaag rua huv lub qhov rooj muaj ob lub rooj txawb ib saab kev, ob lub txawb ib saab kev ca tua tej tsaj kws yuav hlawv xyeem hab xyeem daws txem hab xyeem ntxuav kev txaug kev txhum. 40Lub qhov rooj saab peg zaaj qaab khaav saab nrau muaj ob lub rooj txawb ib saab kev, ob lub rooj txawb ib saab kev. 41Muaj plaub lub rooj nyob saab qhov rooj huv, muaj plaub lub nyob saab qhov rooj nrau, huvsw yim lub, yog puab swv tua tej tsaj kws yuav xyeem. 42Muaj plaub lub rooj kws txaug pob zeb ua swv tua tsaj hlawv xyeem, ntev ib tshwm txhais daav ib tshwm txhais sab ib tshwm, muab tej cuab yeej kws tua tej tsaj xyeem hab tej tsaj hlawv xyeem tso rua sau. 43Muaj nqai lauj ntev ib dus dai puag ncig tej phaab ntsaa ntawm lub rooj. Yuav muab tej nqaj kws xyeem tso rua sau tej rooj ntawd.
44Mas nwg coj kuv moog rua huv lub tshaav puam saab huv, ua cav muaj ob chaav huv lub tshaav puam saab huv, ib chaav nyob ntawm ib saab lub qhov rooj saab peg tig rua saab nraag, hab ib chaav nyob ntawm ib saab lub qhov rooj saab nraag tig rua saab peg. 45Mas nwg has rua kuv tas, “Chaav kws tig rua saab nraag yog cov pov thawj kws saib lub tuam tsev chaav, 46chaav kws tig rua saab peg yog cov pov thawj kws saib lub thaaj xyeem chaav. Cov pov thawj nuav yog Xantau caaj ceg, huv xeem Levi mas tuab cov nuav yog cov kws tuaj ze Yawmsaub ua koom tau rua nwg.”
47Mas nwg ntsuag lub tshaav puam hov ntev ib puas tshwm daav ib puas tshwm xwm faab xwm meem, hab lub thaaj xyeem nyob ntawm lub tuam tsev hauv ntej.
48Hab nwg coj kuv moog txug ntawm lub tuam tsev zaaj qaab khaav hab nwg ntsuag ob saab puab rooj, ib saab phaab ntsaa ntawm qhov rooj daav tswb tshwm, hab lub qhov rooj daav kaum plaub tshwm, ib saab puab rooj tuab peb tshwm. 49Zaaj qaab khaav ntev neeg nkaum tshwm daav kaum ob tshwm. Muaj kaum qaib ntai nce moog txug hab muaj ob tug ncej qaab khaav nyob ob saab puab rooj.