40

Zaj yog toog pom lub tuam tsev

1Thaum peb poob tebchaws tau nees nkaum tsib xyoos, hnub xiab kaum lub hauv xyoo, yog thaum Yeluxalees poob tau kaum plaub xyoos lawm, mas hnub ntawd ntag Yawmsaub txhais tes los rau saum kuv, thiab coj kuv mus qhov ntawd. 2Mas nws coj kuv hauv Vajtswv zaj yog toog los txog Yixayee tebchaws, thiab muab kuv tso rau saum ib lub roob siab heev. Ncaj ntawm kuv rau sab nrad muaj ib lub chaw zoo li lub nroog. 3Thaum nws coj kuv los txog lub chaw ntawd, ua ciav muaj ib tug txivneej, saib mas zoo li tooj liab, muaj ib txoj hlua maj thiab ib tug pas ntsuas nyob hauv nws txhais tes. Nws sawv nres nroos ntawm rooj loog. 4Tus txivneej ntawd hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, koj cia li tsa muag ntsia thiab tig ntsej mloog, muab lub siab rau rau txhua yam uas kuv yuav qhia rau koj, vim tias qhov uas coj koj tuaj ntawm no kuj yog yuav qhia rau koj. Txhua yam uas koj pom no cia li piav rau cov Yixayee.”
5Kuv saib ua ciav muaj ntsa loog vij kiag lub tuam tsev. Tus pas ntsuas uas nyob hauv tus txivneej ntawd txhais tes ntev rau tshim, txhua tshim yog ib tshim thiab ib dos. Nws thiaj ntsuas lub ntsa loog qhov uas tuab mas tuab ib pas, thiab qhov uas siab kuj yog siab ib pas. 6Mas nws nkag mus rau hauv lub rooj loog uas tig rau sab hnub tuaj. Nws nce tus ntaiv mus thiab nws ntsuas lub taw rooj tuab ib pas. 7Nws ntsuas tej chav zov khuav, ib cha ntev ib pas dav ib pas xwm fab xwm meem, qhov uas kem ib cha zov khuav rau ib cha yog ntev tsib tshim. Thiab lub taw rooj tom kawg zaj qab khav kuj tuab ib pas. 8Nws ntsuas lub rooj loog zaj qab khav dav yim tshim. 9Ob tug npuab rooj ntawm zaj qab khav dav ob tshim xwm fab xwm meem. No yog lub rooj loog zaj qab khav sab hauv. 10Ob sab kev ntawm rooj loog sab hnub tuaj muaj chav zov khuav, ib sab muaj peb chav sib luag zos, thiab tej ncej uas nyob ob sab sib luag zos thiab. 11Nws ntsuas lub taw rooj qhov dav kaum tshim, thiab txojkev hauv lub rooj loog dav kaum peb tshim. 12Tej chav zov khuav ntawm xubntiag xov siab ib tshim tuab ib tshim, tej chav zov khuav ntawd dav rau tshim xwm fab xwm meem. 13Nws ntsuas qhov dav ntawm chav zov khuav sab nrob qaum mus rau chav uas sib ncaj sab nrob qaum mas muaj nees nkaum tsib tshim, yog ntsuas ntawm ib lub qhov rooj me mus rau chav sib ncaj lub qhov rooj me. 14Nws ntsuas zaj qab khav qhov ntev muaj nees nkaum tshim, nws ntsuas mus rau tej npuab rooj uas saib rau hauv lub tshav puam. 15Ntsuas ntawm lub rooj loog sab nraud mus txog zaj qab khav sab hauv muaj tsib caug tshim. 16Lub rooj loog muaj qhov rais puag ncig, tej qhov rais hauv tej chav zov khuav mas ua nqaim zuj zus mus rau tus npuab qhov rais sab nraud. Zaj qab khav kuj muaj qhov rais ib yam nkaus, thiab luag sais tej tsob toov laj rau tej ncej npuab rooj.
17Nws coj kuv tawm los rau hauv lub tshav puam sab nraud, ua ciav muaj ntau chav thiab pua lag zeb puag ncig lub tshav puam. Muaj peb caug chav tig xubntiag rau ntawm txojkev uas pua lag zeb. 18Cov lag zeb ntawd pua taug txojkev uas npuas cov rooj loog, pua thoob plaws qhov uas muaj rooj loog. No yog cov lag zeb uas pua txheej kev qes. 19Mas nws ntsuas ntawm lub rooj loog uas nyob txheej qes mus txog lub qhov rooj uas nkag mus rau hauv lub tshav puam sab hauv, muaj ib puas tshim, sab ped thiab sab hnub tuaj ntev ib yam nkaus. 20Lub rooj loog ntawm lub tshav puam sab nraud uas tig rau sab ped, nws kuj ntsuas qhov ntev thiab qhov dav. 21Lub rooj loog ib sab muaj peb chav zov khuav, mas tej npuab rooj thiab tej chaw kem ib cha rau ib cha loj sib luag zos ib yam li thawj lub rooj loog, qhov ntev muaj tsib caug tshim, qhov dav muaj nees nkaum tsib tshim. 22Tej qhov rais thiab zaj qab khav thiab tej tsob toov laj uas sais zoo ib yam nkaus li lub rooj loog uas tig rau sab hnub tuaj. Muaj xya qeb ntai nce mus txog thiab zaj qab khav nyob sab hauv. 23Ncaj rau lub rooj loog sab ped muaj ib lub qhov rooj nkag mus rau hauv lub tshav puam sab hauv ib yam li lub rooj loog sab hnub tuaj. Nws ntsuas ntawm lub rooj loog mus txog lub qhov rooj ntawd muaj ib puas tshim.
24Nws coj kuv mus rau sab nrad ua ciav muaj ib lub rooj loog sab nrad. Nws ntsuas tej npuab rooj thiab zaj qab khav kuj loj sib luag li lwm lub. 25Muaj qhov rais puag ncig rooj loog thiab zaj qab khav ib yam li lwm lub qhov rais, ntev tsib caug tshim, dav nees nkaum tsib tshim. 26Muaj xya qeb ntai nce mus txog thiab zaj qab khav nyob sab hauv, sais tsob toov laj rau ob tug npuab rooj ib sab ib tsob. 27Thiab muaj ib lub qhov rooj sab nrad uas nkag mus rau hauv lub tshav puam sab hauv. Nws ntsuas ntawm lub qhov rooj mus txog lub rooj loog sab nrad muaj ib puas tshim.
28Mas nws coj kuv nkag lub qhov rooj sab nrad los rau hauv lub tshav puam sab hauv. Nws ntsuas lub qhov rooj sab nrad kuj loj sib luag li lwm lub rooj loog. 29Tej chav zov khuav thiab tej npuab rooj thiab zaj qab khav kuj loj sib luag li lwm lub. Muaj qhov rais puag ncig lub qhov rooj thiab zaj qab khav, ntev tsib caug tshim, dav nees nkaum tsib tshim. 30[Muaj qab khav puag ncig ntev nees nkaum tsib tshim dav tsib tshim.] 31Zaj qab khav tig rau lub tshav puam sab nraud, thiab sais tsob toov laj rau tej npuab rooj, thiab muaj yim qeb ntai nce mus txog.
32Thiab nws coj kuv los rau hauv lub tshav puam sab hauv uas yog sab hnub tuaj, thiab nws ntsuas lub qhov rooj, kuj loj sib luag ib yam li lwm lub. 33Tej chav zov khuav thiab tej npuab rooj thiab zaj qab khav kuj loj sib luag li lwm lub. Lub qhov rooj thiab zaj qab khav, ntev tsib caug tshim, dav nees nkaum tsib tshim, muaj qhov rais puag ncig. 34Zaj qab khav tig rau lub tshav puam sab nraud, thiab sais tsob toov laj rau tej npuab rooj ib sab ib tsob, thiab muaj yim qeb ntai nce mus txog.
35Thiab nws coj kuv los rau lub qhov rooj sab ped thiab muab ntsuas, mas kuj loj sib luag li lwm lub. 36Tej chav zov khuav thiab tej npuab rooj thiab zaj qab khav kuj loj sib luag li lwm lub. Muaj qhov rais puag ncig, ntev tsib caug tshim, dav nees nkaum tsib tshim. 37Zaj qab khav tig rau lub tshav puam sab nraud, thiab sais tsob toov laj rau ob tug npuab rooj, ib sab ib tsob, thiab muaj yim qeb ntai. 38Muaj ib chav uas nkag ntawm zaj qab khav lub qhov rooj rau hauv, yog lub chaw uas ntxuav tej tsiaj uas yuav hlawv xyeem. 39Ntawm zaj qab khav uas yuav nkag rau hauv lub qhov rooj muaj ob lub rooj txawb ib sab kev, ob lub txawb ib sab kev cia tua tej tsiaj uas yuav hlawv xyeem thiab xyeem daws txim thiab xyeem ntxuav kev txaug kev txhaum. 40Lub qhov rooj sab ped zaj qab khav sab nraud muaj ob lub rooj txawb ib sab kev, ob lub rooj txawb ib sab kev. 41Muaj plaub lub rooj nyob sab qhov rooj hauv, muaj plaub lub nyob sab qhov rooj nraud, huvsi yim lub, yog lawv siv tua tej tsiaj uas yuav xyeem. 42Muaj plaub lub rooj uas txaug pob zeb ua siv tua tsiaj hlawv xyeem, ntev ib tshim txhais dav ib tshim txhais siab ib tshim, muab tej cuab yeej uas tua tej tsiaj xyeem thiab tej tsiaj hlawv xyeem tso rau saud. 43Muaj nqe lauj ntev ib dos dai puag ncig tej phab ntsa ntawm lub rooj. Yuav muab tej nqaij uas xyeem tso rau saum tej rooj ntawd.
44Mas nws coj kuv mus rau hauv lub tshav puam sab hauv, ua ciav muaj ob chav hauv lub tshav puam sab hauv, ib chav nyob ntawm ib sab lub qhov rooj sab ped tig rau sab nrad, thiab ib chav nyob ntawm ib sab lub qhov rooj sab nrad tig rau sab ped. 45Mas nws hais rau kuv tias, “Chav uas tig rau sab nrad yog cov pov thawj uas saib xyuas lub tuam tsev chav, 46chav uas tig rau sab ped yog cov pov thawj uas saib xyuas lub thaj xyeem chav. Cov pov thawj no yog Xadau caj ces, hauv xeem Levi mas tib cov no yog cov uas tuaj ze Yawmsaub ua tau num rau nws.”
47Mas nws ntsuas lub tshav puam ntawd ntev ib puas tshim dav ib puas tshim xwm fab xwm meem, thiab lub thaj xyeem nyob ntawm lub tuam tsev hauv ntej.
48Thiab nws coj kuv mus txog ntawm lub tuam tsev zaj qab khav thiab nws ntsuas ob sab npuab rooj, ib sab phab ntsa ntawm qhov rooj dav tsib tshim, thiab lub qhov rooj dav kaum plaub tshim, ib sab npuab rooj tuab peb tshim. 49Zaj qab khav ntev nees nkaum tshim dav kaum ob tshim. Muaj kaum qeb ntai nce mus txog thiab muaj ob tug ncej qab khav nyob ob sab npuab rooj.