41

Lub tuam tsev

1Mas nws coj kuv mus rau hauv chav dawb huv. Nws ntsuas ob sab npuab rooj, ib sab dav rau tshim, 2lub qhov rooj dav kaum tshim, ib sab phab ntsa ntawm qhov rooj dav tsib tshim, thiab nws ntsuas chav dawb huv ntev plaub caug tshim dav nees nkaum tshim.
3Nws nkag rau chav sab hauv mas nws ntsuas ob sab npuab rooj, ib sab dav ob tshim, lub qhov rooj dav rau tshim, ib sab phab ntsa ntawm qhov rooj dav xya tshim. 4Thiab nws ntsuas chav ntawd qhov ntev nees nkaum tshim thiab qhov dav nees nkaum tshim. Chav uas nws ntsuas ntawd yog dhau chav dawb huv lawm. Nws hais rau kuv tias, “No yog chav uas dawb huv kawg nkaus.”
5Mas nws ntsuas lub ntsa loog tuam tsev tuab rau tshim. Tej chav uas puag ncig lub ntug ntsa loog dav plaub tshim. 6Tej chav ntawd muaj peb txheej, ib txheej muaj peb caug chav, thiab muaj theem txawb peb txheej ntawd rau ntawm lub ntsa loog tuam tsev, tej txheej ntawd thiaj tsis tsuam lub ntsa loog tuam tsev. 7Tej chav ntawd yim siab kuj yim dav zuj zus mus raws li tej qeb ntai ib txheej rau ib txheej puag ncig lub tuam tsev. Sab ntsa loog nraud muaj qeb ntai nce mus thiaj tau kev nce txheej hauv qab mus rau txheej nruab nrab thiab txheej saud. 8Kuv tseem pom tias muaj ntug taw loog puag ncig lub tuam tsev, lub chaw uas tiag tej chav ntawd siab ib pas uas yog rau tshim. 9Tej chav ntsa loog ntawd sab nraud tuab tsib tshim, thiab lub ntug taw loog uas tshwm rau sab nraud dav tsib tshim. Ntawm ntug taw loog uas siab ntawd 10mus txog cov pov thawj tej chav hauv lub tshav puam sab hauv mas dav nees nkaum tshim puag ncig lub tuam tsev txhua fab. 11Ob lub qhov rooj uas nkag rau hauv tej chav uas puag ncig ntsa loog tuam tsev ntawd qheb mus tshwm rau nraum ntug taw loog, ib lub rau sab ped ib lub rau sab nrad. Lub ntug taw loog ntawd dav tsib tshim.
12Muaj ib lub tsev nyob ntawm lub tuam tsev sab hnub poob tig rau lub tshav puam tuam tsev, dav xya caum tshim, ntev cuaj caum tshim, tej phab ntsa tuab tsib tshim.
13Nws ntsuas lub tuam tsev ntev ib puas tshim, thiab ntsuas lub tsev sab hnub poob thiab tej phab ntsa mus rau lub tshav puam tuam tsev ntev ib puas tshim. 14Qhov ntev ntawm lub tuam tsev sab hnub tuaj mus rau lub tshav puam tuam tsev kuj ib puas tshim. 15Nws ntsuas lub tsev sab hnub poob uas tig rau lub tshav puam tuam tsev thiab tej phab ntsa mas dav ib puas tshim rau ob sab.
 Lub tuam tsev chav dawb huv thiab chav dawb huv kawg nkaus thiab zaj qab khav sab nraud
16puavleej muab ntoo xov dua ib txheej puag ncig thiab muab qhov rais som zuj zus sab hauv rau sab nraud, muab ntoo xov ncaj ntawm lub qhov rooj txij ntua hauv taw mus nto plaws qhov rais (tej qhov rais ntawd muab ntaub thaiv), 17thiab xov tej kem saum lub qhov rooj, tsis hais chav dawb huv kawg nkaus thiab chav dawb huv. Tej phab ntsa uas xov puag ncig chav hauv thiab chav nraud muab txaug tej duab rau, 18yog duab Khelunpee thiab duab toov laj. Muaj ib tsob toov laj quas ib tug Khelunpee. Ib tug Khelunpee muaj ob lub ntsej muag, 19ib lub ntsej muag txivneej tig ntsia rau ib tsob toov laj, ib lub ntsej muag thav tsov ntxhuav tig ntsia dua rau ib tsob toov laj. Txaug li no thoob plaws lub tuam tsev. 20Txij ntua hauv taw mus rau saum qhov rooj muaj Khelunpee thiab tsob toov laj txaug rau ntawm phab ntsa.
21Tej npuab rooj ntawm chav dawb huv xwm fab xwm meem. Hauv chav dawb huv sab hauv ntej muaj ib yam li 22lub thaj xyeem uas muab ntoo ua, siab peb tshim, ntev ob tshim, dav ob tshim, yog muab ntoo ua tej kaum thaj tej taw thiab tej xov. Nws hais rau kuv tias, “No yog lub rooj uas nyob ntawm Yawmsaub xubntiag.” 23Chav uas dawb huv thiab chav uas dawb huv kawg nkaus muaj qhov rooj muaj ob daim txiag qhov rooj. 24Lub qhov rooj muaj ob txhib qhov rooj, ob lub qhov rooj muaj ob txhib qhov rooj qheb. 25Saum chav uas dawb huv lub qhov rooj muaj Khelunpee thiab tsob toov laj txaug rau ib yam li txaug rau ntawm phab ntsa. Thiab vov ib qho ntoo roos zaj qab khav sab nraud. 26Zaj qab khav muaj qhov rais uas som zuj zus sab hauv rau sab nraud thiab txaug tsob toov laj rau ob sab phab ntsa ntawm qhov rooj.