42

Sai Mienh Yiem Nyei Dorngx

1Jiex daaih wuov laanh mienh aengx dorh yie cuotv daaih taux gu'nyuoz wuov kang laatc nyei baqv bung maengx, taux yietc mbaih biauv. Wuov mbaih biauv doix ziangx zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'hlen nyei kungx-dorngx, yaac doix ziangx baqv bung wuov kang biauv. 2Yiem baqv bung maengx, naaiv mbaih biauv se ndaauv yietc baeqv ndorqc, jangv hmz ziepc ndorqc, 3yaac daaux jienv gu'nyuoz wuov kang laatc nyic ziepc ndorqc jangv, aengx huin mingh ga'nyiec wuov kang laatc nyei dimc la'bieiv nyei ndau benx buo nzangh, yietc nzangh lapv yietc nzangh. 4Yiem biauv ga'nyiec nza'hmien maengx maaih diuh jauv ndaauv yietc baeqv ndorqc, jangv hmz ziepc ndorqc. Qongx-qongx nyei gaengh huin mingh baqv bung. 5Gu'nguaaic wuov nzangh nyanc bieqc deix gu'nyuoz ziouc gauh hepc mbu'ndongx caux ga'ndiev wuov deix i nzangh, 6weic zuqc benx buo nzangh yaac maiv maaih ndiouh hnangv yiem ga'nyiec wuov kang, laatc gu'nyuoz maaih ndiouh. Weic naaiv gu'nguaaic wuov nzangh nyanc bieqc gu'nyuoz ndo ziouc gauh hepc mbu'ndongx caux ga'ndiev wuov deix i nzangh. 7Bieqc wuov mbaih biauv nyei jauv maaih peng njongc caux biauv doix-hmien, caux biauv yaac caux ga'nyiec wuov kang laatc baengh baaiz. Njongc hmz ziepc ndorqc ndaauv, 8weic zuqc yiem nitv ga'nyiec wuov kang laatc wuov mbaih biauv ndaauv hmz ziepc ndorqc. Mv baac yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv doix-hmien wuov deix ndaauv yietc baeqv ndorqc. 9Wuov mbaih biauv ga'ndiev wuov nzangh, se yangh ga'nyiec wuov kang laatc bieqc nyei dorngx dong bung maengx maaih jauv bieqc, 10dongh ga'nyiec wuov kang njongc jiez gorn nyei dorngx.
 Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv naamh bung, doix ziangx zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'hlen nyei kungx-dorngx, yaac maaih yietc mbaih biauv.
11Naaiv mbaih biauv nza'hmien maengx maaih diuh jauv. Biauv yaac fih hnangv yiem baqv bung wuov mbaih, ndaauv caux jangv fih hnangv nyei. Bieqc cuotv nyei dorngx, jangv ndaauv fih hnangv nyei. Qongx-qongx nyei gaengh caux baqv bung wuov deix biauv fih hnangv nyei. 12Yiem naamh bung wuov mbaih biauv ga'ndiev wuov nzangh maaih jauv yiem dong bung bieqc dongh mienh bieqc wuov diuh jauv nyei dorngx. Yiem naaiv deix dorngx doix-hmien maaih peng njongc nqenx jienv.
13Wuov laanh mienh mbuox yie, “Yiem nitv Tin-Hungh nyei biauv ga'hlen nyei kungx-dorngx, baqv bung caux naamh bung naaiv deix i mbaih biauv se cing-nzengc nyei biauv. Se mingh nitv fatv Ziouv nyei sai mienh nyanc gauh cing-nzengc nyei ga'naaiv nyei dorngx. Ninh mbuo yaac siou fongc horc gauh cing-nzengc nyei ga'naaiv, se fongc horc nyei laangh ziqc caux fiqv zuiz nyei ga'naaiv caux zoux dorngc zuiz ziec nyei ga'naaiv, weic zuqc benx cing-nzengc nyei dorngx. 14Sai mienh bieqc cing-nzengc nyei dorngx nyei ziangh hoc ninh mbuo maiv kuh cuotv taux ga'nyiec wuov kang laatc. Zuov taux jaiv liuz zuqv jienv fu-sux nyei lui-houx cingx cuotv weic zuqc naaiv deix lui-houx se cing-nzengc. Ninh mbuo oix zuqc zuqv ganh nyungc lui-houx cingx daaih haih bieqc baeqc fingx yiem nyei dorngx.”

Ndorqc Huing Gormx Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Nyei Ndau

15Wuov laanh mienh ndorqc liuz zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz nyei dorngx, ninh dorh yie cuotv huin mingh dong bung wuov dauh laatc gaengh, aengx ndorqc huing gormx zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei ndau. 16Ninh longc ndorqc nyei biaav ndorqc dong bung. Ziux biaav-ndorqc maaih hmz baeqv ndorqc. 17Ninh aengx huin mingh ndorqc baqv bung, ziux biaav-ndorqc maaih hmz baeqv ndorqc. 18Ninh aengx huin mingh ndorqc naamh bung, ziux biaav-ndorqc maaih hmz baeqv ndorqc. 19Ninh aengx huin mingh ndorqc fai bung, ziux biaav-ndorqc maaih hmz baeqv ndorqc. 20Ninh ndorqc biei bung huing gormx nyei laatc, ndaauv hmz baeqv ndorqc, jangv hmz baeqv ndorqc. Naaiv se weic bun nqoi naaiv deix cing-nzengc ndau caux pou-tong nyei ndau.