43

Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab rov los rau hauv lub tuam tsev

1Dhau ntawd nws coj kuv los rau ntawm lub rooj loog uas tig rau sab hnub tuaj. 2Ua ciav cov Yixayee tus Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab tuaj sab hnub tuaj los. Thiab lub suab uas Vajtswv tuaj nrov yam nkaus li dej ntsawj, thiab nws lub hwjchim ci ntsa iab rau lub qab ntuj. 3Zaj yog toog uas pom no kuj zoo li zaj yog toog uas kuv pom nws los ua rau lub nroog ntawd puam tsuaj, thiab zoo li zaj yog toog uas kuv pom ntawm ntug dej Khenpa. Ces kuv txawm khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus hauv av. 4Thaum Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab nkag ntawm lub rooj loog uas tig rau sab hnub tuaj los rau hauv lub tuam tsev, 5Vaj Ntsuj Plig kuj tsa kuv sawv thiab coj kuv los rau hauv lub tshav puam sab hauv, ua ciav Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus lub tuam tsev.
6Thaum tus txivneej ntawd tseem sawv ntsug ntawm kuv ib sab, kuv hnov ib tug hais hauv lub tuam tsev tuaj rau kuv, 7thiab nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, no yog lub chaw uas kuv lub zwm txwv nyob thiab lub chaw uas kuv tiag taw, yog lub chaw uas kuv yuav nyob hauv nruab nrab cov Yixayee mus ib txhis. Thiab cov Yixayee yuav tsis ua qias puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv dua li lawm, tsis hais lawv thiab lawv tej vajntxwv, rau qhov uas lawv deev luag tej dab thiab qhov uas lawv muab tej vajntxwv tuag log rau hauv no, 8thiab qhov uas lawv ua lawv tej rooj vag ti nkaus kuv tej rooj loog thiab ua lawv tej npuab rooj ti nkaus kuv li npuab rooj, tsuas muaj tib zaj phab ntsa quas kuv thiab lawv. Lawv tej kev qias vuab tsuab uas lawv tau ua qias puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv, kuv thiaj chim muab lawv ua kom puam tsuaj tag. 9Nimno cia lawv tso lawv kev pe dab thiab lawv tej vajntxwv lub cev tuag nyob deb kuv, mas kuv yuav nyob hauv lawv nruab nrab mus ib txhis.
10“Neeg tus tub, koj cia li qhia rau cov Yixayee paub txog lub tuam tsev thiab tus qauv thiab tej chaw ntawm lub tuam tsev, kom lawv thiaj li txaj muag paub tej kev txhaum muaj txim. 11Yog lawv txaj muag rau txhua yam uas lawv tau ua lawm, ces cia li qhia daim duab lub tuam tsev thiab txojkev tawm mus nkag los thiab tus qauv tuam tsev txhua yam, thiab qhia lawv paub txog tej kab ke thiab tej kevcai hauv lub tuam tsev huvsi. Muab sau tab meeg lawv, kom lawv thiaj li coj raws li tej kab ke huvsi thiab tej kevcai huvsi thiab ua raws nraim. 12No yog tej kevcai ntawm lub tuam tsev. Ib cheeb tsam saum lub ncov roob yuav ua qhov chaw dawb huv kawg nkaus. No nawj yog kevcai ntawm lub tuam tsev.”

Lub thaj xyeem

13“Ntawm no yog lub thaj xyeem muab ntsuas ua tshim (ib tshim yog ntev ib tshim thiab ib dos). Lub ntug taw siab ib tshim thiab dav ib tshim, thiab muaj lub npoo siab ib dos puag ncig. Ntawm no yog lub thaj qhov uas siab. 14Ntawm lub taw mus txog theem hauv qab siab ob tshim, lub ntug dav ib tshim, thiab ntawm theem hauv qab mus txog theem loj siab plaub tshim, lub ntug dav ib tshim. 15Ntawm theem loj mus txog theem uas lub qhov cub siab plaub tshim, thiab ntawm theem uas lub qhov cub muaj plaub tug kub siab ib tshim. 16Theem uas lub qhov cub ntawd ua plaub fab xwm fab xwm meem, ntev kaum ob tshim dav kaum ob tshim. 17Theem loj kuj xwm fab xwm meem, ntev kaum plaub tshim dav kaum plaub tshim, muaj lub npoo dav ib txhais tshim puag ncig. Lub ntug taw dav ib tshim puag ncig. Lub thaj tus ntaiv nyob sab hnub tuaj.”
18Nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, No mus yog tej kab ke ntawm lub thaj. Hnub uas ua lub thaj uas yuav muab tsiaj hlawv xyeem thiab nchos ntshav rau tiav lawm, 19koj yuav muab ib tug txiv nyuj rau xeem Levi cov pov thawj uas yog Xadau caj ces uas tuaj ze kuv thiab ua koom tu kuv, ua kevcai xyeem daws txim. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag. 20Koj yuav muab tus txiv nyuj ntawd cov ntshav ib txhia tso rau saum plaub tug kub thaj thiab saum plaub lub kaum thaj theem loj thiab saum lub npoo ib ncig theem loj ntawd. Ua li no koj thiaj li ntxuav tau lub thaj thiab ntxuav tau tej kev qias tsis huv mus. 21Koj yuav muab tus txiv nyuj uas xyeem daws txim ntawd coj mus thiab muab hlawv rau lub chaw uas npaj cia lawm uas yog lub tuam tsev thaj av uas nyob nraum tej chaw dawb huv.
22“Thiab hnub uas ob koj yuav muab ib tug txiv tshis uas tsis muaj chaw thuam li tua xyeem daws txim, thiab ntxuav lub thaj xyeem kom huv ib yam li xyeem tus txiv nyuj ntxuav. 23Thaum koj ua kevcai ntxuav lub thaj tag lawm, koj yuav muab ib tug txiv nyuj uas tsis muaj chaw thuam thiab ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam xyeem. 24Koj yuav coj ob tug tsiaj no los rau ntawm Yawmsaub xubntiag, mas cov pov thawj yuav muab ntsev nphoo rau saum ob tug tsiaj thiab muab xyeem ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub. 25Koj muab ib tug txiv tshis xyeem daws txim ib hnub ib tug txog xya hnub, thiab muab ib tug txiv nyuj thiab ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam xyeem nrog ua ke. 26Lawv yuav ua kevcai ntxuav tej kev qias tsis huv ntawm lub thaj kom dawb huv puv xya hnub thiaj muab pub tau ua Yawmsaub tus. 27Thaum lawv ua tej no tiav tag lawm, mas txij hnub yim mus cov pov thawj yuav xyeem tej uas nej coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem thiab tej uas nej coj tuaj ua kevcai xyeem sib raug zoo rau saum lub thaj no, mas kuv thiaj li txais yuav nej. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”