44

Dong Bung Nyei Laatc Gaengh

1Wuov laanh mienh aengx dorh yie nzuonx taux huin mingh dong bung nyei laatc gaengh ga'nyiec maengx. Wuov dauh gaengh guon jienv nyei. 2Ziouv gorngv mbuox yie, “Naaiv dauh gaengh oix zuqc yietc liuz guon, maiv dungx koi, yaac maiv dungx bun haaix dauh yangh naaiv dauh gaengh bieqc. Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, gan naaiv dauh gaengh bieqc. Weic naaiv oix zuqc guon jienv. 3Kungx hungh diex ganh hnangv haih bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc gaengh zueiz jienv yiem Ziouv nyei nza'hmien nyanc. Ninh oix zuqc yangh gaengh gu'nyuoz wuov qongx bieqc aengx yangh gaengh gu'nyuoz wuov qongx cuotv.”

Bieqc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Nyei Leiz-Fingx

4Wuov laanh mienh aengx dorh yie yangh baqv bung gaengh daaih taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nza'hmien maengx. Yie mangc, buatc Ziouv nyei njang-laangc buangv Ziouv nyei biauv. Yie ziouc puoqv njiec, hmien taux ndau.
5Ziouv gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih oix zuqc liepc dingc hnyouv, longc m'zing mangc, baeng m'normh muangx longx yie oix mbuox meih nyei yietc zungv waac, se yie oix zorqv zaangc Ziouv nyei biauv nyei yietc zungv leiz caux leiz-nyeic mbuox meih. Oix zuqc longx-longx mangc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei dorngx caux cuotv singx dinc nyei norm-norm dorngx. 6Meih oix zuqc gorngv mbuox wuov deix hnyouv ngaengc nyei mienh, I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Tov guangc nqoi meih mbuo zoux yietc zungv gamh nziev nyei sic. 7Meih mbuo zorqv yie nyei nyanc hopv, se wuov deix hmei caux nziaamv, fongc horc bun yie nyei ziangh hoc, meih mbuo bun liemh hnyouv liemh sin maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei ganh fingx mienh yiem yie nyei singx dinc bun singx dinc maaih uix. Laaix meih mbuo zoux yietc zungv gamh nziev nyei sic meih mbuo zoux bun yie nyei ngaengc waac ndortv. 8Meih mbuo yaac maiv goux yie nyei cing-nzengc ga'naaiv. Daaux nzuonx meih mbuo paaiv ganh fingx mienh goux yie nyei singx dinc.”
9“+‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx nyei yietc zungv ganh fingx mienh, se dongh sin caux hnyouv maiv jiex gaatv nyei leiz nyei ganh fingx mienh, maiv dungx bun bieqc yie nyei singx dinc.”

Lewi Mienh Maiv Duqv Zoux Sai Mienh

10“ ‘Ziouv gorngv, “I^saa^laa^en Mienh mingh dorngc jauv wuov zanc, ⟨Lewi Mienh⟩ leih go yie mingh gan ninh mbuo nyei miuc-fangx, ziouc oix zuqc weic ninh mbuo zoux nyei zuiz ndaam-dorng. 11Ninh mbuo oix zuqc yiem yie nyei singx dinc fu-sux, oix zuqc goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gaengh yaac yiem wuov norm biauv fu-sux. Ninh mbuo oix zuqc daix buov ziec nyei caux weic baeqc fingx ziec nyei saeng-kuv yaac souv jienv baeqc fingx nyei nza'hmien fu-sux ninh mbuo. 12Laaix Lewi Mienh yiem miuc-fangx nyei nza'hmien fu-sux baeqc fingx ziouc bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun ndiqv zuqc ndorpc, baamz zuiz. Weic naaiv yie houv waac gorngv ninh mbuo oix zuqc laaix ninh mbuo zoux nyei zuiz ndaam-dorng. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 13Ninh mbuo maiv duqv daaih nitv fatv yie weic zoux sai mienh fu-sux yie. Ninh mbuo yaac maiv duqv mingh nitv fatv yie nyei haaix nyungc cing-nzengc ga'naaiv fai gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. Mv baac ninh mbuo oix zuqc diev nyaiv, laaix ninh mbuo zoux wuov deix gamh nziev nyei sic. 14Maiv gunv hnangv naaic, yie oix paaiv ninh mbuo goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv, liuc leiz yiem naaic gu'nyuoz nyei yietc zungv jauv yaac zoux qiemx zuqc zoux nyei nyungc-nyungc gong.

Sai Mienh

15“ ‘+“I^saa^laa^en Mienh mingh dorngc jauv, leih yie nyei ziangh hoc, Lewi Fingx, Saax^ndokc nyei zeiv-fun nyei sai mienh, ziepc zuoqv nyei goux yie nyei singx dinc. Weic naaiv yie bun ninh mbuo daaih nitv fatv yie, fu-sux yie, weic zorqv hmei caux nziaamv fongc horc bun yie.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 16“+‘+“Ninh mbuo oix zuqc bieqc yie nyei singx dinc. Ninh mbuo haih daaih nitv fatv yie nyei dieh yiem yie nyei nza'hmien fu-sux yie yaac ei yie paaiv nyei zoux.
17“ ‘+“Ninh mbuo bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc gaengh nyei ziangh hoc, ninh mbuo oix zuqc zuqv la'maah ndie-muonc nyei lui-houx. Ninh mbuo yiem gu'nyuoz wuov kang zingh laatc nyei ting fai zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz fu-sux nyei ziangh hoc, maiv dungx bun ninh mbuo zuqv ba'gi yungh biei nyei lui-houx. 18Meih mbuo oix zuqc beu jienv la'maah ndie-muonc nyei m'nqorngv-beu, yaac zuqv jienv la'maah ndie-muonc nyei houx. Yaac maiv dungx bun ninh mbuo sai haaix nyungc bun ninh mbuo cuotv hanc nyei ndie. 19Ninh mbuo cuotv taux ga'nyiec wuov kang laatc, taux baeqc fingx wuov, ninh mbuo oix zuqc jaiv nqoi ninh mbuo zuqv jienv fu-sux nyei lui-houx. Ninh mbuo oix zuqc an jienv cing-nzengc nyei qongx aengx zuqv ganh deix lui-houx. Nzauh heix ninh mbuo nyei lui-houx haih dorh cing-nzengc nyei jauv mingh jiex baeqc fingx.
20“ ‘+“Sai mienh maiv horpc zuqc teix m'nqorngv, yaac maiv horpc zuqc liouh mba'biei ndaauv. Kungx oix zuqc japv sung nyei. 21Haaix dauh sai mienh bieqc gu'nyuoz wuov kang laatc nyei ziangh hoc maiv dungx hopv a'ngunc diuv. 22Sai mienh maiv dungx longc auv-guaav fai auv-leih. Kungx oix zuqc longc maiv bueix jiex dorn nyei I^saa^laa^en Fingx nyei sieqv fai sai mienh nyei auv-guaav. 23Ninh mbuo oix zuqc njaaux yie nyei baeqc fingx hiuv duqv bun nqoi haaix nyungc cing-nzengc, haaix nyungc pou-tong nyei, yaac bun ninh mbuo zieqv duqv cing-nzengc nyei caux maaih uix nyei hnangv haaix nor ganh nyungc.
24“+‘+“Se gorngv mienh maaih sic sai mienh oix zuqc zoux yie nyei dunx sic mienh, ei jienv yie nyei leiz dunx sic. Ninh mbuo jiex yie dingc daaih nyei yietc zungv zipv nyei ziangh hoc, ninh mbuo oix zuqc ei yie nyei leiz-latc caux leiz zoux. Yaac oix zuqc siou yie nyei ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ benx cing-nzengc hnoi.
25“ ‘+“Ninh mbuo maiv dungx mingh nitv fatv daic mingh nyei mienh bun ganh maaih uix, cuotv liuz weic ganh nyei diex maac, dorn sieqv ganh nyei muoz-doic gorx-youz fai maiv maaih jaa nyei dorc fai muoc bun ganh zuqc maaih uix. 26Ninh saax cing-nzengc liuz, oix zuqc zuov siec hnoi. 27Ninh bieqc gu'nyuoz wuov kang zingh laatc taux cing-nzengc nyei dorngx weic yiem cing-nzengc dorngx fu-sux wuov hnoi, oix zuqc weic ganh fongc horc ziec fiqv zuiz.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
28“ ‘+“Sai mienh maiv maaih ninh mbuo nzipc nyei buonc. Yie se ninh mbuo nzipc nyei buonc. Yaac maiv dungx bun ninh mbuo yiem I^saa^laa^en maaih ninh mbuo nyei buonc. Yie benx ninh mbuo nyei buonc mi'aqv. 29Ninh mbuo duqv nyanc nyei se fongc horc ziec nyei laangh ziqc, ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv caux zoux dorngc zuiz ziec nyei ga'naaiv. I^saa^laa^en Mienh fungx dangx bun Tin-Hungh nyei yietc zungv ga'naaiv yaac benx sai mienh nyei mi'aqv. 30Zuoqc ndaangc nyei nyungc-nyungc daauh torngx ga'naaiv caux yietc zungv fongc horc nyei nyungc-nyungc ga'naaiv benx sai mienh nyei. Meih mbuo zuoqc ndaangc daauh torngx nyei laangh ziqc oix morc daaih bun sai mienh, yie ziouc ceix fuqv bun meih mbuo nyei biauv. 31Maiv gunv norqc fai saeng-kuv, da'faanh ninh ganh daic fai ga'naaiv betv daic, sai mienh maiv dungx nyanc.