44

Bruă Hlăm Sang Yang

1Leh anăn ñu atăt kâo lŏ nao kơ ƀăng jang ti êngao adŭ doh jăk, ƀăng jang anăn anăp phă ngŏ; arăng kđăl leh. 2Yêhôwa lač kơ kâo, “Ƀăng jang anei ăt srăng kđăl nanao; đăm brei arăng pŏk gơ̆ ôh, leh anăn amâo mâo pô dưi mŭt tinăn ôh; kyuadah Yêhôwa Aê Diê Israel mŭt leh tinăn; kyuanăn gơ̆ ăt dôk kđăl nanao. 3Knŏng pô jing khua dưi dôk gŭ ti ƀăng jang anăn čiăng ƀơ̆ng huă ti anăp Yêhôwa; brei ñu mŭt ti êlan adring ƀăng jang, leh anăn kbiă ti êlan anăn mơh.”
4Leh klei anăn, ñu atăt kâo ti êlan mơ̆ng ƀăng jang dưr truh ti anăp sang yang; leh anăn kâo dlăng, nĕ anei klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ leh sang yang Yêhôwa; leh anăn kâo buôn kŭp ƀô̆ ti lăn. 5Yêhôwa lač kơ kâo, “Ơ anak mnuih, ksiêm bi nik, dlăng hŏng ală ih leh anăn hmư̆ hŏng knga ih jih jang klei kâo srăng hưn kơ ih djŏ kơ jih jang klei mtă bruă sang yang Yêhôwa leh anăn jih jang klei bhiăn ñu. Ksiêm bi nik anôk mŭt sang yang leh anăn jih jang anôk kbiă mơ̆ng adŭ doh jăk. 6Lač bĕ kơ sang khăng bi kdơ̆ng, kơ sang Israel, ‘Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Ơ sang Israel, brei diih lui hĕ jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh diih ngă leh, 7êjai diih jum phung tue, phung amâo mâo khăt klĭt hlăm ai tiê leh anăn hlăm asei mlei brei mŭt hlăm adŭ doh jăk kâo, bi čhŏ sang yang kâo tơdah diih myơr kơ kâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, prăi leh anăn êrah. Diih gao leh klei kâo bi mguôp êjai diih ngă jih jang klei jhat kâo bi êmut kheh. 8Diih amâo kiă kriê ôh mnơ̆ng doh jăk kâo, ƀiădah diih mdưm phung tue kiă kriê bruă adŭ doh jăk kâo.’ 9Kyuanăn snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Đăm brei sa čô tue mŭt hlăm adŭ doh jăk kâo, phung amâo khăt klĭt hlăm ai tiê leh anăn hlăm asei mlei ôh, hlăm jih jang phung tue dôk ti krah phung ƀuôn sang Israel.
10Ƀiădah phung Lêwi klah đuĕ leh kbưi mơ̆ng kâo, čiăng tui hlue rup yang diñu tơdah phung Israel klah đuĕ leh, srăng klam klei bi kmhal kơ diñu pô. 11Diñu dưi jing phung mă bruă hlăm adŭ doh jăk kâo, kiă kriê ƀăng jang sang yang, leh anăn mă bruă hlăm sang yang; diñu dưi koh mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang kơ phung ƀuôn sang, leh anăn diñu dưi đru phung ƀuôn sang čiăng mă bruă kơ digơ̆. 12Kyuadah diñu mă bruă leh kơ digơ̆ ti anăp rup yang diñu leh anăn jing klei soh bi têč hnêč kơ sang Israel, kyuanăn kâo kat asei leh kơ diñu, Yêhôwa Aê Diê lač, čiăng kơ diñu klam klei bi kmhal kơ diñu pô. 13Diñu amâo dưi hriê giăm kâo ôh čiăng mă bruă khua ngă yang, kăn hriê giăm kơ mnơ̆ng doh jăk kâo leh anăn mnơ̆ng myơr doh jăk hĭn; ƀiădah diñu srăng klam klei hêñ diñu, kyua klei jhat kâo bi êmut kheh diñu ngă leh. 14Ƀiădah ăt kâo srăng mdưm diñu brei kiă sang yang, ngă jih jang bruă djŏ kơ sang yang, leh anăn ngă bi leh jih jang bruă hlăm sang yang.
15Ƀiădah phung khua ngă yang jing phung Lêwi, phung anak êkei Y-Sadôk, phung kiă kriê bruă adŭ doh jăk kâo tơdah phung ƀuôn sang Israel klah đuĕ mơ̆ng kâo, srăng hriê giăm kơ kâo čiăng mă bruă kơ kâo; leh anăn diñu srăng đru kâo êjai myơr kơ kâo prăi leh anăn êrah, Yêhôwa Aê Diê lač. 16Knŏng diñu dưi mŭt hlăm adŭ doh jăk kâo, leh anăn knŏng diñu dưi nao giăm jhưng kâo čiăng mă bruă kơ kâo, leh anăn kiă kriê bruă kâo. 17 Tơdah diñu mŭt ƀăng jang hlăm wăl ti lam, brei diñu hơô čhiăm ao kbuă; diñu amâo dưi hơô ao mlâo biăp ôh êjai diñu mă bruă ti ƀăng jang hlăm wăl ti lam leh anăn hlăm lam sang yang. 18Diñu srăng păn boh kŏ diñu hŏng čhiăm kbuă, leh anăn čŭt čhum kbuă; diñu amâo dưi hyuă ôh kơiêng diñu hŏng mnơ̆ng bi ƀlĕ kơhŏ. 19 Tơdah diñu kbiă kơ wăl ti êngao truh kơ phung ƀuôn sang, brei diñu toh hĕ čhiăm ao diñu hơô êjai mă bruă, leh anăn dưm čhiăm ao anăn hlăm adŭ doh jăk; leh anăn brei diñu hơô čhiăm ao mkăn, huĭdah diñu bi truh klei doh jăk kơ phung ƀuôn sang hŏng čhiăm ao diñu. 20 Diñu amâo dưi kuêh ƀŭk diñu amâodah lui ƀŭk diñu dlông ôh; diñu srăng knŏng kăp triêl ƀơ ƀiă ƀŭk diñu. 21 Đăm brei sa čô khua ngă yang mnăm kpiê ôh tơdah ñu mŭt hlăm wăl ti lam. 22 Diñu amâo dưi dôk sa čô mniê djiê ung amâodah sa čô mniê arăng lui ôh, ƀiădah knŏng sa čô mniê êra hrông mơ̆ng phung găp djuê sang Israel, amâodah sa čô mniê djiê ung mô̆ sa čô khua ngă yang. 23 Diñu srăng mtô kơ phung ƀuôn sang kâo klei mdê mnơ̆ng doh jăk leh anăn mnơ̆ng yang dar, leh anăn bi êdah kơ digơ̆ si dưi tĭng ksiêm mnơ̆ng amâo doh hŏng mnơ̆ng doh. 24Hlăm klei phat kđi phung khua ngă yang srăng jing phung khua phat kđi, leh anăn diñu srăng phat kđi tui si klei bhiăn kâo. Diñu srăng djă pioh klei bhiăn kâo leh anăn klei kâo mtă hlăm jih jang hruê knăm kâo bi kčah leh, leh anăn diñu srăng hdơr mpŭ kơ hruê sabat kâo doh jăk. 25 Diñu amâo dưi bi čhŏ ôh diñu pô êjai nao giăm kơ sa čô mnuih djiê; ƀiădah diñu dưi bi čhŏ diñu pô tơdah pô djiê jing ama, amĭ, anak êkei amâodah anak mniê, ayŏng adei amâodah amai adei ka mâo ung ôh. 26Leh bi doh ñu pô, brei ñu dôk guôn êjai kjuh hruê. 27Ti hruê ñu mŭt hlăm anôk doh jăk hlăm wăl ti lam čiăng mă bruă hlăm anôk doh jăk, brei ñu myơr mnơ̆ng myơr kyua klei soh kơ ñu pô, Yêhôwa Aê Diê lač.
28 Diñu amâo srăng mâo ngăn dưn ôh; kâo yơh jing ngăn dưn diñu. Đăm brei lăn hma kơ diñu ôh hlăm čar Israel; kâo jing lăn hma diñu. 29 Diñu srăng ƀơ̆ng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn; leh anăn jih jang mnơ̆ng arăng pioh brei kơ Aê Diê hlăm čar Israel srăng jing dŏ diñu. 30Mnơ̆ng jăk hĭn hlăm jih jang boh hlâo hlang mơ̆ng djăp mta mnơ̆ng, leh anăn jih jang mnơ̆ng myơr djăp mta mơ̆ng jih jang mnơ̆ng diih myơr srăng jing dŏ phung khua ngă yang. Brei diih brei mơh kơ phung khua ngă yang boh hlâo hlang kpŭng ƀhĭ diih, čiăng kơ klei jăk jĭn dưi dôk hlăm sang diih. 31 Phung khua ngă yang amâo dưi ƀơ̆ng ôh sa mta mnơ̆ng djiê kmăp amâodah mnơ̆ng mkăn kĕ hiêk, thâodah čĭm čap amâodah hlô mnơ̆ng.’ ”