46

1“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Lub qhov rooj tshav puam sab hauv uas tig rau sab hnub tuaj yuav muab kaw rau rau hnub uas ua haujlwm, mas hnub Xanpatau yuav muab qheb thiab thaum hli xiab kuj muab qheb. 2Tus thawj yuav tuaj sab nraud tuaj rau ntawm zaj qab khav lub qhov rooj sab hauv, thiab los sawv rau ntawm tej npuab rooj. Tej uas nws coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo mas cov pov thawj yuav muab xyeem. Nws yuav pe hawm Yawmsaub ntawm lub taw rooj, nws li tawm mus, tiamsis yuav tsis kaw lub qhov rooj mus txog thaum tsaus ntuj. 3Cov pejxeem yuav pe hawm Yawmsaub ntawm txojkev uas mus rau hauv lub qhov rooj ntawd rau hnub Xanpatau thiab hnub hli xiab. 4Tej uas tus thawj muab ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub rau hnub Xanpatau yog rau tus menyuam yaj uas tsis muaj chaw thuam li thiab ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam li. 5Tej uas muab xyeem ua kevcai xyeem qoob loo nrog tus txiv yaj ntawd yog ib efa hmoov, tej uas muab xyeem nrog cov menyuam yaj ntawd yog npaum li uas nws pub tau, thiab yuav muab ib hee roj nrog ib efa hmoov. 6Thaum hli xiab nws yuav xyeem ib tug thav nyuj uas tsis muaj chaw thuam thiab rau tus menyuam yaj thiab ib tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam li. 7Tej uas nws muab ua kevcai xyeem qoob loo yuav muab ib efaq hmoov nrog tus thav nyuj thiab ib efa hmoov nrog tus txiv yaj, thiab nrog cov menyuam yaj npaum li uas nws pub tau, thiab yuav muab ib heer roj nrog ib efa hmoov. 8Thaum tus thawj nkag los nws yuav nkag ntawm zaj qab khav lub qhov rooj, thiab tawm tib txojkev rov mus.
9“ ‘Thaum cov pejxeem tuaj rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag tuaj ua kevcai raws li uas teem tseg, tus uas nkag lub rooj loog sab ped los yuav tsum tawm lub rooj loog sab nrad mus, thiab tus uas nkag lub rooj loog sab nrad los yuav tsum tawm lub rooj loog sab ped mus. Tsis txhob kheev leejtwg tawm lub rooj loog uas nws nkag los mus, tiamsis txhua tus yuav tawm ncaj nraim mus. 10Thaum cov pejxeem nkag mus tus thawj yuav nkag nrog lawv ua ke mus, thiab thaum lawv tawm mus, nws kuj yuav tsum tawm mus thiab.
11“ ‘Tej qoob loo uas coj tuaj ua kevcai xyeem rau tej kevcai thiab tej sijhawm uas teem cia, mas yuav muab ib efaq hmoov nrog ib tug thav txiv nyuj, thiab ib efa nrog ib tug txiv yaj thiab nrog cov menyuam yaj npaum li uas yus pub tau, thiab yuav muab ib heer roj nrog ib efa hmoov. 12Thaum tus thawj coj tej uas nws zoo siab muab xyeem pub xwb, tsis hais ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo uas nws zoo siab pub xyeem rau Yawmsaub, mas yuav muab lub rooj loog uas tig rau sab hnub tuaj qheb rau nws, thiab nws yuav xyeem tej uas nws coj tuaj ua kevcai hlawv xyeem thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo ib yam li nws ua rau hnub Xanpatau. Mas nws yuav tawm mus. Thaum nws tawm mus lawm, yuav kaw rooj loog.
13“ ‘Nws yuav npaj ib tug menyuam yaj uas hnub nyoog muaj ib xyoos tsis muaj chaw thuam li los ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub txhua hnub. Nws yuav npaj rau txhua tagkis. 14Thiab nws yuav npaj tej hmoov uas ua kevcai xyeem qoob loo ua ke rau txhua tagkis, yuav muab ib feem rau hauv ib efa hmoov, thiab muab roj ib feem peb hauv ib hee los xyaw cov hmoov, ua kevcai xyeem qoob loo rau Yawmsaub. No yog txoj kevcai uas yuav siv mus ib txhis. 15Yog li no thiaj yuav npaj tus menyuam yaj thiab tej hmoov uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab tej roj rau txhua tagkis, ua kevcai hlawv xyeem mus ib txhis.
16“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Yog tus thawj muab nws qub txeeg qub teg ib qho pub rau nws tej tub, mas yam ntawd yuav ua lawv teej lawv tug, yuav ua qub txeeg qub teg rau lawv mus ib txhis. 17Tiamsis yog nws muab nws qub txeeg qub teg ib qho pub rau nws ib tug tub qhe, yam ntawd yuav ua nws teej tug mus txog xyoo uas tso nws nyob ywj pheej, mas xyoo ntawd tej ntawd yuav thim rov mus ua tus thawj teej tug. Tsuas yog tus thawj cov tub thiaj tuav tau tej uas leej txiv pub rau lawv mus ib txhis li xwb. 18Tus thawj tsis txhob txeeb tej pejxeem qub txeeg qub teg ib qho li es muab lawv ntiab tawm ntawm tej uas yog lawv teej lawv tug mus. Nws yuav tsum muab nws teej nws tug pub ua qub txeeg qub teg rau nws cov tub ntag, xwv kuv cov neeg thiaj tsis muaj ib tug twg raug ntiab tawm hauv nws teej nws tug mus.’ ”
19Nws coj kuv taug txojkev ntawm ib sab qhov rooj los rau hauv cov pov thawj tej chav uas dawb huv sab ped, mas qhov ntawd kuv pom ib qho chaw uas yog chav kawg nkaus rau sab hnub poob. 20Mas nws hais rau kuv tias, “No yog qhov chaw uas cov pov thawj hau tej nqaij uas xyeem ntxuav kev txhaum thiab tej uas xyeem daws txim, thiab yog qhov chaw uas lawv yuav ci tej ncuav uas ua kevcai xyeem qoob loo, xwv thiaj tsis coj tawm mus rau lub tshav puam sab nraud mas tej uas dawb huv thiaj tsis rhuav tshem cov pejxeem.” 21Mas nws coj kuv tawm mus rau lub tshav puam sab nraud, thiab coj kuv mus txog plaub lub kaum tshav puam ntawd, mas txhua lub kaum ntawd muaj ib lub tshav puam. 22Ntawm plaub lub kaum tshav puam ntawd muaj ib lub tshav puam me me, ntev plaub caug tshim dav peb caug tshim, plaub lub tshav puam ntawd sib luag ib yam nkaus. 23Hauv plaub lub nrog tshav puam ntawd muaj thwv cib tib ua ib zaj, thiab ua qhov txos rau hauv qab thoob plaws ib ncig. 24Mas nws hais rau kuv tias, “No yog tej chaw hau nqaij, yog tej chaw uas cov uas ua haujlwm hauv lub tuam tsev yuav hau tej nqaij uas cov pejxeem coj tuaj xyeem.”