46

Hungh Diex Fongc Horc Ziec Nyei Jauv

1“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Gu'nyuoz wuov kang laatc huin mingh dong bung nyei gaengh yiem zoux gong nyei juqv hnoi oix zuqc guon. Mv baac taux ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ caux Siang-Hlaax nyei saeng-yietv oix zuqc koi nqoi. 2Hungh diex oix zuqc yiem ga'nyiec yangh wuov dauh gaengh bieqc daauh kang souv jienv gaengh zouc ga'hlen. Sai mienh ziouc weic ninh fongc horc buov ziec yaac ziec weic jiu tong. Ninh ziouc yiem wuov gaengh ndaangc baaix Tin-Hungh. Baaix liuz ziouc cuotv mi'aqv. Mv baac wuov dauh laatc gaengh maiv guon taux lungh hmuangx. 3Mouz norm Dingh Gong Hnoi caux saeng-yietv hnoi, guoqv gu'nyuoz nyei baeqc fingx oix zuqc yiem naaiv dauh gaengh ndaangc, Ziouv nyei nza'hmien, baaix ninh. 4Dingh Gong Hnoi dongh hungh diex oix zuqc fongc horc buov ziec bun Ziouv nyei ga'naaiv, se juqv dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ba'gi yungh dorn caux yietc dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ba'gi yungh gouv. 5Yietc dauh ba'gi yungh gouv oix zuqc fongc horc yietc tongv mbuonv zoux doix. Ba'gi yungh dorn nor, ziux mienh oix bun nyei fongc horc. Yietc tongv mbuonv oix zuqc aengx jaa biei gorngc ga'lanv youh zoux doix ziec. 6Saeng-yietv wuov hnoi oix zuqc fongc horc dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ngongh gouv dorn, juqv dauh ba'gi yungh dorn caux yietc dauh ba'gi yungh gouv. Yietc zungv maiv maaih dorngx nqemh nyei. 7Fongc horc nyei laangh ziqc oix zuqc weic yietc dauh ngongh gouv fongc horc yietc tongv lengh laangh ziqc caux jienv. Fongc horc ba'gi yungh gouv yaac oix zuqc bun yietc tongv lengh. Weic ba'gi yungh dorn nor, ziux mienh oix bun nyei fongc horc. Yietc tongv lengh laangh ziqc oix zuqc jaa buo gorngc bienx ga'lanv youh. 8Hungh diex bieqc nyei ziangh hoc ninh oix zuqc yangh laatc gu'nyuoz wuov qongx bieqc aengx yangh naaic cuotv.
9“ ‘+“Taux dingc daaih nyei zipv, guoqv gu'nyuoz nyei baeqc fingx daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien baaix nyei ziangh hoc, haaix dauh mienh yangh baqv bung gaengh bieqc, baaix liuz oix zuqc yangh naamh bung gaengh cuotv. Haaix dauh mienh yangh naamh bung bieqc, oix zuqc yangh baqv bung cuotv. Maiv dungx bun haaix dauh yangh ninh bieqc nyei gaengh cuotv. Oix zuqc yangh ninh nyei wuov ndaangc maengx wuov dauh cuotv. 10Baeqc fingx bieqc nyei ziangh hoc hungh diex oix zuqc caux jienv bieqc. Baeqc fingx cuotv nyei ziangh hoc hungh diex yaac oix zuqc caux jienv cuotv.
11“ ‘+“Jiex zipv nyei hnoi caux dingc daaih nyei zipv fongc horc, yietc dauh ngongh gouv oix zuqc fongc horc yietc tongv lengh laangh ziqc caux jienv. Yietc dauh ba'gi yungh gouv oix zuqc fongc horc yietc tongv lengh laangh ziqc. Weic ba'gi yungh dorn nor, ziux mienh oix bun nyei fongc horc. Yietc tongv lengh laangh ziqc oix zuqc jaa buo gorngc lengh ga'lanv youh. 12Hungh diex haaix zanc cuotv fim fongc horc, maiv gunv buov ziec nyei fai ziec weic jiu tong nyei, oix zuqc weic ninh koi huin dong bung wuov dauh gaengh. Ninh ziouc ziux Dingh Gong Hnoi ziec nyei jauv fongc horc buov ziec fai ziec weic jiu tong. Ziec liuz ninh oix zuqc cuotv. Cuotv liuz oix zuqc aengx guon wuov dauh gaengh.
13“ ‘+“Ninh oix zuqc hnoi-hnoi bun dauh maiv maaih dorngx nqemh, doix hnyangx nyei ba'gi yungh dorn, fongc horc bun Ziouv weic zoux buov ziec nyei ga'naaiv. Oix zuqc ndorm-ndorm fongc horc bun. 14Ndorm-ndorm oix zuqc bun fongc horc ziec nyei laangh ziqc caux jienv. Oix zuqc bun buo morqv bienx laangh ziqc caux yietc gorngc lengh ga'lanv youh weic zorpc jienv wuov deix laangh ziqc, bun laangh ziqc hnam deix. Naaiv se fongc horc bun Ziouv nyei laangh ziqc. Naaiv se fongc horc buov ziec nyei leiz-latc, oix zuqc zanc-zanc ei jienv zoux. 15Hnangv naaic oix zuqc ndorm-ndorm mbenc dauh ba'gi yungh dorn caux ziec nyei laangh ziqc caux ga'lanv youh weic zanc-zanc zoux fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv.”

Hungh Diex Nzipc Ndau Nyei Leiz

16“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Se gorngv hungh diex zorqv deix ganh nzipc nyei ndau zoux zingh nyeic bun dauh ninh ganh nyei dorn, ziouc benx ninh nyei dorn nyei mi'aqv. Ziux ninh mbuo nzipc nyei buonc benx ninh mbuo nyei ndau aqv. 17Mv baac se gorngv hungh diex zorqv deix ninh nzipc nyei buonc ndau zoux zingh nyeic bun dauh ninh nyei bou, ziouc benx bou nyei buonc taux bungx nqoi nyei hnyangx. Taux wuov hnyangx oix zuqc tuix nzuonx bun hungh diex. Kungx hungh diex ganh nyei dorn haih longc naaiv deix nzipc nyei ndau zoux zingh nyeic benx ganh nzipc nyei buonc hnangv. 18Hungh diex maiv horpc zuqc nzaeng haaix dauh baeqc fingx nzipc nyei buonc aengx zunc ninh guangc jienv ndau biaux mingh. Ninh oix zuqc zorqv ninh ganh nzipc nyei buonc ndau bun ninh ganh nyei dorn nzipc. Hnangv naaic maiv maaih haaix dauh baeqc fingx zuqc zunc cuotv guangc jienv ninh nzipc nyei buonc ndau mingh.”+’+”

Sai Mienh Zouv Ziec Nyei Saeng-Kuv Nyei Dorngx

19Nqa'haav wuov laanh mienh dorh yie yangh laatc gaengh ga'hlen bieqc gu'nyuoz nyei dorngx taux huin mingh baqv bung wuov mbaih biauv nyei cing-nzengc qongx, se sai mienh nyei dorngx. Yiem wuov yie buatc yiem fai bung jomc wuov maaih norm dorngx. 20Wuov laanh mienh mbuox yie, “Naaiv norm dorngx se sai mienh zouv fongc horc ziec fiqv zuiz caux fongc horc ziec weic zoux dorngc zuiz nyei saeng-kuv orv yaac ziqv fongc horc ziec nyei laangh ziqc. Hnangv naaic maiv zuqc dorh cuotv ga'nyiec wuov kang laatc nyei kungx-dorngx bun baeqc fingx cing-nzengc.”
21Ninh aengx dorh yie cuotv taux ga'nyiec wuov kang laatc, aengx dorh yie mingh taux laatc gu'nyuoz nyei biei norm gorqv, yiem naaiv deix biei norm gorqv maaih dorngx weih jienv nyei. 22Naaiv deix biei norm weih nyei dorngx gauh faix deix, ndaauv feix ziepc ndorqc, jangv faah ziepc ndorqc. Norm-norm gorqv weih nyei dorngx fih lomh nyei. 23Naaiv deix biei norm gorqv gu'nyuoz maengx weih gormx nyei dorngx longc la'bieiv gorqv daaih zoux nzox buov douz. 24Wuov laanh mienh gorngv mbuox yie, “Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv fu-sux nyei gong-mienh yiem naaiv deix dorngx zouv baeqc fingx fongc horc ziec nyei ga'naaiv.”