47

Tug dej kws txhawv huv lub tuam tsev lug

1Mas nwg coj kuv rov lug rua ntawm lub qhov rooj tuam tsev, ua cav muaj dej ndwg tawm huv qaab lub paws rooj tuam tsev moog rua saab nub tuaj, tsua qhov lub tuam tsev tig rua saab nub tuaj. Dej ndwg huv qaab lub paws rooj saab nraag moog rua ntawm lub thaaj saab nraag. 2Nwg coj kuv tawm moog lub qhov rooj saab peg, nwg coj kuv moog saab nrau moog txug lub rooj loog saab nrau kws tig rua saab nub tuaj, mas dej ndwg ntawm rooj loog saab nraag moog. 3Tug txwvneej hov moog rua saab nub tuaj hab tuav ib txuj hlua ntsuag huv nwg txhais teg. Nwg ntsuag tau ib txheeb tshwm hab coj kuv hlaa dej moog, mas dej tub txwj cos taw. 4Nwg rov ntsuag tau dua ib txheeb tshwm. Nwg coj kuv hlaa dej moog mas dej tub txwj hauv caug. Nwg rov ntsuag tau dua ib txheeb tshwm. Nwg coj kuv hlaa dej moog, mas dej tub txwj duav. 5Nwg rov ntsuag tau dua ib txheeb tshwm, mas ua ib tug nam dej hlub kuv hlaa tsw tau lawm, tsua qhov dej hlub, tub heev txaus ua luam dej lawm, yog ib tug dej hlub hlaa tsw tau lawm. 6Mas nwg has rua kuv tas, “Tuabneeg tug tub, koj pum tej nuav lov?”
 Tes nwg txawm coj kuv rov qaab taug ntug dej lug.
7Thaus kuv rov qaab lug, kuv pum muaj ntoo ntau kawg ntawm ob saab ntug dej. 8Mas nwg has rua kuv tas, “Tug dej nuav ndwg ncaaj moog rua saab nub tuaj hab ndwg moog txug Alanpa. Thaus tug dej ndwg rua huv Havtxwv Tuag mas tej dej huv havtxwv ca le tsuag tsw daw ntsev lawm. 9Tug dej hov ndwg moog rua hovtwg mas yuav muaj txhua yaam tsaj coob coob caj sa nyob ua ib paab ib paab, hab yuav muaj ntseg ntau kawg, tsua qhov tug dej ndwg moog txug hovtwg, dej havtxwv kuj tsuag rua hov ntawd, tug dej moog txug hovtwg txhua yaam tsaj yuav caj sa nyob. 10Cov kws muab ntseg kuj yuav sawv ntsug ntawm ntug havtxwv. Txwj ntawm lub moos Eekenti moog txug Ee‑ela‑i yuav ua chaw zab vaag. Tej ntseg ntawd yuav muaj ntau yaam, ib yaam nkaus tej ntseg huv Havtxwv Luj. 11Tej qhov kws ua paag teev paag tuag dej yuav tsw tsuag, yuav tseg ca ua ntsev. 12Lawv ob saab ntug dej yuav muaj txhua yaam ntoo kws noj tau. Tej nplooj yuav tsw tuag tshaav, hab tej txwv yuav tsw txawj dua taw, yuav txw txwv tshab txhua lub hlis vem yog tug dej kws yug tej txwv ntoo hov ndwg tawm huv lub chaw pe Yawmsaub lug. Tej txwv ntoo hov noj tau, tej nplooj kuj yog tshuaj khu mob.”

Tej nrwm tebchaws

13Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, “Nuav yog tej nrwm teb kws mej yuav faib tebchaws ua qub txeeg qub teg rua kaum ob xeem Yixayee. Xeem Yauxej yuav tau ob feem. 14Mej yuav faib sws npaug zog. Kuv cog lug tas kuv yuav muab rua mej tej laug hab lub tebchaws nuav yuav poob rua mej ua mej qub txeeg qub teg.
15“Nuav yog tej nrwm teb huv lub tebchaws nuav. Saab peg mas txwj ntawm Havtxwv Luj moog txug lub moos Heloo moog txug txujkev kws moog rua lub moos Hama, hab moog txug lub moos Xenta, 16lub moos Npelautha, lub moos Xila‑i kws nyob ntawm lub nroog Ntamaxaka hab Hama nrwm teb, moog txug lub moos Haxawhathikhoo kws nyob ntawm Haulaa tebchaws nrwm teb. 17Yog le nuav tug nrwm teb yuav txwj ntawm havtxwv moog txug lub moos Haxa‑enoo kws nyob ntawm Ntamaxaka nrwm teb saab peg, hab saab peg yog npuas lub moos Hama nrwm teb. Nuav yog nrwm teb saab peg.
18“Nrwm teb saab nub tuaj txwj ntawm lub moos Haxa‑enoo hab moog rua nraag Ntamaxaka hab tebchaws Haulaa ntu nruab nraab, lawv tug dej Yalatee kws quas Kile‑a tebchaws hab Yixayee tebchaws moog txug havtxwv saab nub tuaj moog txug lub moos Thama. Nuav yog nrwm teb saab nub tuaj.
19“Nrwm teb saab nraag txwj ntawm lub moos Thama moog txug lub paag dej Melinpa Khante, hab lawv tug dej Iyi moog txug Havtxwv Luj. Nuav yog nrwm teb saab nraag.
20“Saab nub poob mas Havtxwv Luj yog nrwm teb moog txug peg kws ncaaj txujkev moog rua lub moos Hama. Nuav yog nrwm teb saab nub poob.
21“Yog le nuav mej yuav faib lub tebchaws rua mej txhua xeem Yixayee. 22Mej yuav faib lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rua mej hab rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab yug mivnyuas rua huv mej lawm. Mej yuav suav tas puab yog tuabneeg Yixayee, puab yuav nrug mej xeem Yixayee muaj feem tau lub tebchaws ua qub txeeg qub teg. 23Lwm haiv tuabneeg yuav nrug xeem twg nyob kuj tau, mej ca le faib teb ua qub txeeg qub teg rua nwg hov ntawd. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.”