48

Faib teb rua kaum ob xeem Yixayee

1“Ntawm nuav moog yog txhua xeem lub npe. Chiv ntawm nrwm teb saab peg, txwj ntawm havtxwv txug lub moos Heloo moog txug txujkev kws moog rua lub moos Hama, moog txug ncua Haxa‑enoo kws nyob ntawm Ntamaxaka nrwm teb saab peg kws npuas tebchaws Hama, mas tu ib ntsug txwj ntawm saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Ntaaj, 2tu ib ntsug npuas xeem Ntaaj txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Asaw, 3tu ib ntsug npuas xeem Asaw txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Nathali, 4tu ib ntsug npuas xeem Nathali txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Manaxe, 5tu ib ntsug npuas xeem Manaxe txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Efa‑i, 6tu ib ntsug npuas xeem Efa‑i txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Lunpee, 7tu ib ntsug npuas xeem Lunpee txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Yuta.
8“Tu ib ntsug npuas xeem Yuta txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob, ca nyob rua ib caag, daav ob vaam tswb txheeb tshwm, qhov ntev mas npaum le lwm xeem le txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob, mas lub chaw kws pe Yawmsaub yuav nyob huv plawv tebchaws hov. 9Thaaj kws mej yuav muab rhu pub rua Yawmsaub mas ntev ob vaam tswb txheeb tshwm, daav ob vaam tshwm. 10Thaaj kws dawb huv yuav faib le nuav. Cov pov thawj yuav tau ib thaaj kws saab peg ntev ob vaam tswb txheeb tshwm, saab nub poob daav ib vaam tshwm, saab nub tuaj daav ib vaam tshwm, saab nraag ntev ob vaam tswb txheeb tshwm, mas lub chaw pe Yawmsaub nyob huv plawv. 11Thaaj nuav yog muab rua cov pov thawj kws tu kuas puab dawb huv, yog Xantau caaj ceg, yog cov kws tseed ua lawv le tej kevcai kws kuv has ca hab tsw yuam kev rua thaus cov Yixayee yuam kev ntawm kuv lawm ib yaam le cov Levi yuam kev. 12Thaaj nuav yuav ua puab tug, yog ib feem tseem ceeb huv thaaj kws dawb huv rua huv lub tebchaws, yog lub chaw dawb huv kawg nkaus, mas nyob npuas cov Levi thaaj. 13Cov Levi yuav tau thaaj kws npuas cov pov thawj ntawd, yog ntev ob vaam tswb txheeb tshwm, daav ib vaam tshwm. Qhov ntev huvsw yog ob vaam tswb txheeb tshwm, qhov daav ob vaam tshwm. 14Puab tsw xob muab muag lossws muab pauv ib qho hlo le. Puab tsw xob ca lwm tug tau thaaj aav zoo nua hlo le, tsua qhov yog thaaj kws dawb huv rua Yawmsaub.
15“Thaaj kws tseed tshuav hov, yog daav tswb txheeb tshwm, ntev ob vaam tswb txheeb tshwm, yuav muab rua lub nroog swv ua vaaj ua tsev hab ua tshaav zaub. Lub nroog yuav nyob huv plawv thaaj hov. 16Nuav yog lub nroog qhov kws ntev hab daav le caag. Saab peg yog plaub txheeb tswb puas tshwm, saab nraag yog plaub txheeb tswb puas tshwm, saab nub tuaj yog plaub txheeb tswb puas tshwm, hab saab nub poob kuj yog plaub txheeb tswb puas tshwm. 17Ib ncig nrau lub nroog yuav tseg muaj tshaav zaub, saab peg ob puas tswb caug tshwm, saab nraag ob puas tswb caug tshwm, saab nub tuaj ob puas tswb caug tshwm, hab saab nub poob ob puas tswb caug tshwm. 18Thaaj kws tseed tshuav npuas ntawm thaaj chaw kws dawb huv, saab nub tuaj ntev ib vaam tshwm saab nub poob ntev ib vaam tshwm, nyob npuas thaaj chaw kws dawb huv. Tej qoob loos kws tau huv thaaj teb nuav yuav muab rua cov kws ua num huv lub nroog noj. 19Cov tuabneeg kws ua num huv lub nroog kws tuaj huv txhua xeem Yixayee yuav tsum ua thaaj teb nuav. 20Taag nrho thaaj kws mej muab rhu faib hov yog ib saab ob vaam tswb txheeb tshwm xwm faab xwm meem, yeej yog thaaj kws dawb huv hab thaaj kws yog lub nroog le ua ke.
21“Ob thaaj kws tseed tshuav nyob ob saab ntawm thaaj kws dawb huv hab thaaj kws yog lub nroog le yuav muab ua tug thawj le feem. Txwj ntawm thaaj kws dawb huv kws muaj ob vaam tswb txheeb tshwm moog txug tug nrwm teb saab nub tuaj hab txwj ntawm thaaj kws dawb huv kws muaj ob vaam tswb txheeb tshwm moog txug tug nrwm teb saab nub poob, kws npuas lwm xeem le rua ob saab, yog tug thawj le feem. Thaaj kws dawb huv hab lub tuam tsev kws pe hawm Yawmsaub nyob huv plawv. 22Cov Levi thaaj hab thaaj kws yog lub nroog le yuav nyob huv plawv thaaj kws yog tug thawj le. Tug thawj thaaj nyob huv xeem Yuta hab xeem Npeeyamee ntu nruab nraab.
23“Xeem kws tseed tshuav yuav tu ib ntsug txwj ntawm saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Npeeyamee, 24tu ib ntsug npuas xeem Npeeyamee txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Xime‑oo, 25tu ib ntsug npuas xeem Xime‑oo txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Ixakha, 26tu ib ntsug npuas xeem Ixakha txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Xenpuloo, 27tu ib ntsug npuas xeem Xenpuloo txwj saab nub tuaj moog txug saab nub poob rua xeem Kas. 28Kas nrwm teb saab nraag yog txwj ntawm lub moos Thama moog txug lub paag dej Melinpa Khante, hab lawv tug dej Iyi moog txug Havtxwv Luj. 29Nuav yog lub tebchaws kws mej yuav muab faib ua qub txeeg qub teg rua txhua xeem Yixayee, hab puab nyag muaj nyag feem lawv le has nuav.” Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.

Lub nroog tej rooj loog

30“Nuav yog tej ncauj kev tawm huv lub nroog. Saab peg kws ntsuag tau plaub txheeb tswb puas tshwm 31muaj peb lub rooj loog tis npe hu le nuav, yog rooj loog Lunpee, rooj loog Yuta hab rooj loog Levi, tej rooj loog puag ncig lub nroog hov tis npe lawv le cov xeem Yixayee. 32Saab nub tuaj kws ntsuag tau plaub txheeb tswb puas tshwm muaj peb lub rooj loog, yog rooj loog Yauxej, rooj loog Npeeyamee hab rooj loog Ntaaj. 33Saab nraag kws ntsuag tau plaub txheeb tswb puas tshwm muaj peb lub rooj loog, yog rooj loog Xime‑oo, rooj loog Ixakha hab rooj loog Xenpuloo. 34Saab nub poob kws ntsuag tau plaub txheeb tswb puas tshwm muaj peb lub rooj loog, yog rooj loog Kas, rooj loog Asaw hab rooj loog Nathali.
35“Ntsuag puag ncig lub nroog ntawd lug cob nkaus mas muaj ib vaam yim txheeb tshwm. Txwj nuav moog lub nroog yuav muaj npe hu ua Yawmsaub nyob qhov ntawd.”