48

Faib teb rau kaum ob xeem Yixayee

1“Ntawm no mus yog txhua xeem lub npe. Pib ntawm ciam teb sab ped, txij ntua hiavtxwv txog lub moos Heloo mus txog txojkev uas mus rau lub moos Hama, mus txog ntua Haxa‑enoo uas nyob ntawm Damaxaka ciam teb sab ped uas npuas tebchaws Hama, mas tu ib ntsug txij ntua sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Daj, 2tu ib ntsug npuas xeem Daj txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Asaw, 3tu ib ntsug npuas xeem Asaw txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Nathali, 4tu ib ntsug npuas xeem Nathali txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Manaxe, 5tu ib ntsug npuas xeem Manaxe txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Efa‑i, 6tu ib ntsug npuas xeem Efa‑i txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Lunpee, 7tu ib ntsug npuas xeem Lunpee txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Yuda.
8“Tu ib ntsug npuas xeem Yuda txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob, cia nyob rau ib cag, dav ob vam tsib txhiab tshim, qhov ntev mas npaum li lwm xeem li txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob, mas qhov chaw uas pe Yawmsaub yuav nyob hauv nruab nrab tebchaws ntawd. 9Thaj uas nej yuav muab rho pub rau Yawmsaub mas ntev ob vam tsib txhiab tshim, dav ob vam tshim. 10Thaj uas dawb huv yuav faib li no. Cov pov thawj yuav tau ib thaj uas sab ped ntev ob vam tsib txhiab tshim, sab hnub poob dav ib vam tshim, sab hnub tuaj dav ib vam tshim, sab nrad ntev ob vam tsib txhiab tshim, mas lub chaw pe Yawmsaub nyob hauv nruab nrab. 11Thaj no yog muab rau cov pov thawj uas tu kom lawv dawb huv, yog Xadau caj ces, yog cov uas tseem ua raws li tej kevcai uas kuv hais cia thiab tsis yuam kev rau thaum cov Yixayee yuam kev ntawm kuv lawm ib yam li cov Levi yuam kev. 12Thaj no yuav ua lawv tug, yog ib feem tseem ceeb hauv thaj uas dawb huv rau hauv lub tebchaws, yog lub chaw dawb huv kawg nkaus, mas nyob npuas cov Levi thaj. 13Cov Levi yuav tau thaj uas npuas cov pov thawj ntawd, yog ntev ob vam tsib txhiab tshim, dav ib vam tshim. Qhov ntev huvsi yog ob vam tsib txhiab tshim, qhov dav ob vam tshim. 14Lawv tsis txhob muab muag lossis muab pauv ib qho kiag li. Lawv tsis txhob cia lwm tus tau thaj av zoo no kiag li, rau qhov yog thaj uas dawb huv rau Yawmsaub.
15“Thaj uas tseem tshuav ntawd, yog dav tsib txhiab tshim, ntev ob vam tsib txhiab tshim, yuav muab rau lub nroog siv ua vaj ua tsev thiab ua tshav zaub. Lub nroog yuav nyob hauv nruab nrab thaj ntawd. 16No yog lub nroog qhov uas ntev thiab dav li cas. Sab ped yog plaub txhiab tsib puas tshim, sab nrad yog plaub txhiab tsib puas tshim, sab hnub tuaj yog plaub txhiab tsib puas tshim, thiab sab hnub poob kuj yog plaub txhiab tsib puas tshim. 17Ib ncig nraum lub nroog yuav tseg muaj tshav zaub, sab ped ob puas tsib caug tshim, sab nrad ob puas tsib caug tshim, sab hnub tuaj ob puas tsib caug tshim, thiab sab hnub poob ob puas tsib caug tshim. 18Thaj uas tseem tshuav npuas ntawm thaj chaw uas dawb huv, sab hnub tuaj ntev ib vam tshim sab hnub poob ntev ib vam tshim, nyob npuas thaj chaw uas dawb huv. Tej qoob loo uas tau hauv thaj teb no yuav muab rau cov uas ua haujlwm hauv lub nroog noj. 19Cov neeg uas ua haujlwm hauv lub nroog uas tuaj hauv txhua xeem Yixayee yuav tsum ua thaj teb no. 20Tag nrho thaj uas nej muab rho faib ntawd yog ib sab ob vam tsib txhiab tshim xwm fab xwm meem, yeej yog thaj uas dawb huv thiab thaj uas yog lub nroog li ua ke.
21“Ob thaj uas tseem tshuav nyob ob sab ntawm thaj uas dawb huv thiab thaj uas yog lub nroog li yuav muab ua tus thawj li feem. Txij ntawm thaj uas dawb huv uas muaj ob vam tsib txhiab tshim mus txog tus ciam teb sab hnub tuaj thiab txij ntua thaj uas dawb huv uas muaj ob vam tsib txhiab tshim mus txog tus ciam teb sab hnub poob, uas npuas lwm xeem li rau ob sab, yog tus thawj li feem. Thaj uas dawb huv thiab lub tuam tsev uas pe hawm Yawmsaub nyob hauv nruab nrab. 22Cov Levi thaj thiab thaj uas yog lub nroog li yuav nyob hauv nruab nrab thaj uas yog tus thawj li. Tus thawj thaj nyob hauv xeem Yuda thiab xeem Npeeyamee ntu nruab nrab.
23“Xeem uas tseem tshuav yuav tu ib ntsug txij ntua sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Npeeyamee, 24tu ib ntsug npuas xeem Npeeyamee txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Xime‑oo, 25tu ib ntsug npuas xeem Xime‑oo txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Ixakha, 26tu ib ntsug npuas xeem Ixakha txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Xenpuloo, 27tu ib ntsug npuas xeem Xenpuloo txij sab hnub tuaj mus txog sab hnub poob rau xeem Kas. 28Kas ciam teb sab nrad yog txij ntua lub moos Thama mus txog lub pas dej Melinpa Khade, thiab raws tus dej Iyi mus txog Hiavtxwv Loj. 29No yog lub tebchaws uas nej yuav muab faib ua qub txeeg qub teg rau txhua xeem Yixayee, thiab lawv nyias muaj nyias feem raws li hais no.” Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.

Lub nroog tej rooj loog

30“No yog tej ncauj kev tawm hauv lub nroog. Sab ped uas ntsuas tau plaub txhiab tsib puas tshim 31muaj peb lub rooj loog tis npe hu li no, yog rooj loog Lunpee, rooj loog Yuda thiab rooj loog Levi, tej rooj loog puag ncig lub nroog ntawd tis npe raws li cov xeem Yixayee. 32Sab hnub tuaj uas ntsuas tau plaub txhiab tsib puas tshim muaj peb lub rooj loog, yog rooj loog Yauxej, rooj loog Npeeyamee thiab rooj loog Daj. 33Sab nrad uas ntsuas tau plaub txhiab tsib puas tshim muaj peb lub rooj loog, yog rooj loog Xime‑oo, rooj loog Ixakha thiab rooj loog Xenpuloo. 34Sab hnub poob uas ntsuas tau plaub txhiab tsib puas tshim muaj peb lub rooj loog, yog rooj loog Kas, rooj loog Asaw thiab rooj loog Nathali.
35“Ntsuas puag ncig lub nroog ntawd los cob nkaus mas muaj ib vam yim txhiab tshim. Txij no mus lub nroog yuav muaj npe hu ua Yawmsaub nyob qhov ntawd.”