5

1“Neeg tus tub 'e, koj cia li muab ib rab ntaj ntse ntse los. Cia li siv rab ntaj ntawd ua tus Kws txiav plaubhau rab chais, cia li chais koj plaubhau thiab chais koj cov hwj txwv. Muab rab teev los luj faib koj cov plaubhau ua peb feem. 2Thaum txog hnub uas vij lub nroog puv sijhawm lawm, koj muab ib feem los hlawv rau hauv nruab nrab lub nroog, thiab muab ib feem los xuas ntaj tsuav vij lub nroog, thiab muab ib feem pov rau cua ntsawj ya mus, mas kuv yuav rho ntaj caum mus. 3Thiab koj muab cov plaubhau ntawd ib qho los pav rau ntawm koj lub qab tsho ntev. 4Thiab muab cov plaubhau ntawd ib txhia pov rau hauv cub tawg kom kub hnyiab tag. Mas yuav muaj hluavtaws tawm qhov ntawd mus rau cov Yixayee sawvdaws.
5“Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, No yog Yeluxalees, kuv tsa nws rau hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws, muaj lwm tebchaws nyob ib ncig nws. 6Nws tau fav xeeb ua phem kawg rau kuv tej kevcai heev dua li ib tsoom tebchaws, thiab fav xeeb rau kuv tej kab ke heev dua li tej tebchaws uas nyob ib ncig nws. Nws tsis lees yuav kuv tej kevcai thiab tsis ua raws li kuv tej kab ke. 7Vim li no Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim koj ua nruj ua tsiv heev dua tej tebchaws uas nyob ib ncig koj, thiab tsis ua raws li kuv tej kab ke thiab tsis coj raws li kuv tej kevcai, tiamsis tseem mus coj raws li tej tebchaws uas nyob ib ncig ntawm koj li kevcai, 8vim li no, Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Saib maj, twb yog kuv ntag uas tawm tsam koj. Kuv yuav teem koj lub txim hauv nruab nrab koj tab meeg ib tsoom tebchaws. 9Thiab yog tim koj tej kev qias vuab tsuab huvsi kuv thiaj yuav ua tej uas kuv tsis tau ua dua li rau koj thiab kuv yuav tsis ua tej ntawd dua li lawm. 10Vim li no leej txiv yuav noj lawv tej menyuam rau hauv nruab nrab nej, thiab tej menyuam yuav noj lawv leej txiv. Kuv yuav rau txim rau koj, thiab koj cov leejtwg tseem tshuav nyob kuv yuav ua kom tawg ri sua raws li cua ntsawj rau txhua fab. 11Vim li ntawd Vajtswv Yawmsaub thiaj hais tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob, koj tau ua tej kev qias uas ntxub kawg li thiab tej kev qias vuab tsuab ua qias puas tsuas qhov chaw uas pe hawm kuv, kuv thiaj muab koj txiav pov tseg. Kuv lub qhov muag yuav tsis hlub koj, kuv yuav tsis khuvleej koj li. 12Koj ib feem hauv peb yuav tuag mob kis tag thiab yuav tuag tshaib tuag nqhis hauv nruab nrab koj, ib feem hauv peb yuav tuag hniav ntaj ib ncig nraum lub nroog, thiab ib feem hauv peb kuv yuav ua kom tawg ri sua mus raws li cua ntsawj rau txhua fab thiab kuv yuav rho ntaj caum lawv mus.
13“Ua li no kuv txojkev chim thiaj li tag thiab kuv yuav ua kuv txojkev npau taws rau lawv txog thaum kuv lub siab nqeg lawm. Thaum kuv ua txojkev chim rau lawv tag lawm mas lawv yuav paub tias kuv uas yog Yawmsaub tau hais tej no vim yog kuv khib xeeb. 14Tsis tag li ntawd xwb kuv tseem yuav ua kom koj nyob do cuas cia thiab ua lub chaw uas tej tebchaws uas nyob ib ncig koj thiab sawvdaws uas dua kev yuav thuam. 15Koj yuav raug luag thuam thiab raug luag luag, thiab ua lo lus uas ntuas luag thiab ua lub chaw uas tej tebchaws uas nyob ib ncig koj ceeb thiab ntshai, rau thaum kuv teem txim rau koj ua chim tsawv thiab npau taws, thiab qhuab qhia nplawm npau taws heev. Kuv yog Yawmsaub hais li no ntag. 16Kuv yuav tso rab xub uas tua tau neeg uas yog txojkev tshaib plab thiab rab xub uas ua kev puam tsuaj los rau koj, yog kuv tso los ua kom koj puam tsuaj, thiab kuv yuav tsav kev tshaib nqhis rau koj thiab txiav koj tej zaub mov noj tu mus. 17Kuv yuav tso kev tshaib nqhis thiab tsiaj qus tawm tsam koj, mas yuav txeeb koj tej tub ki coj mus. Mob kis thiab ntshav yuav nkag rau hauv koj mus. Thiab kuv yuav coj hniav ntaj los raug koj. Kuv yog Yawmsaub tau hais li no ntag.”