6

Tej lug kws has txug Yixayee tej roob

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub 'e, ca tsom ntsoov rua Yixayee tej roob, hab cev Vaajtswv tej lug rua puab, 3hab has tas, ‘Yixayee tej roob, mej ca le noog Vaajtswv Yawmsaub tej lug. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav rua tej roob hab tej pov roob hab tej kwj haa hab tej txhoj haa tas, Saib maj, yog kuv ntaag kuv yuav coj nav ntaaj lug raug mej, hab kuv yuav rhuav mej tej chaw kws teev daab sau tej roob pov tseg. 4Mej tej thaaj yuav raug muab tso tseg nyob do cuas, hab mej tej thaaj hlawv xyaab yuav raug muab tsoo pob taag. Kuv yuav muab mej cov tuabneeg raug tua tuag nrum rua ntawm mej tej txoov daab xubndag. 5Kuv yuav muab cov Yixayee tej cev tuag tso rua ntawm puab tej txoov daab xubndag, hab kuv yuav ua rua puab tej pob txhaa rw sua rua ib ncig mej tej thaaj.
6“ ‘Mej nyob rua hovtwg los mej tej moos yuav raug muab tso tseg nyob do cuas hab mej tej chaw kws teev daab sau tej roob yuav puam tsuaj taag, mej tej thaaj txhad yuav nyob do cuas hab raug puam tsuaj, mej tej txoov daab yuav raug muab tsoo hab raug puam tsuaj, mej tej thaaj hlawv xyaab yuav raug muab txav pov tseg, hab tej kws mej tswm yuav raug muab sau zog pov tseg huvsw. 7Hab cov kws raug tua tuag yuav qaug nplawg nta rua huv plawv mej, mas mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.
8“ ‘Tassws kuv yuav tseg mej tshuav nyob qee leej. Thaus mej qee leej tswv dim nav ntaaj moog nyob rua huv ib tsoom tebchaws hab thaus mej tswv rw quas sua moog nyob rua huv luas tej tebchaws, 9mas mej cov kws tswv dim moog tau ntawd yuav ncu txug kuv rua huv ib tsoom tebchaws kws mej raug nteg coj moog, rua thaus kuv rhuav puab lub sab phem tsw paub txaaj muag kws ncaim ntawm kuv moog, hab rhuav puab lub qhov muag kws tig moog deev tej txoov daab lawm. Mas puab yuav rov ntxub puab tug kheej vem tej kev phem kws puab tau ua hab tej kev qas vuab tsuab kws puab ua huvsw lawm. 10Puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. Kuv tsw tau laam has tas kuv yuav ua tej xwm txheej phem nuav rua puab.
11“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Ca le npuaj teg ntaug taw has tas, “Txom nyem kawg lauj,” vem cov Yixayee tej kev phem kev qas vuab tsuab huvsw. Puab yuav raug nav ntaaj hab kev tshaib kev nqhes hab mob kis tuag taag. 12Cov kws nyob deb yuav tuag mob kis, cov kws nyob ze yuav tuag nav ntaaj, cov kws tseed tshuav nyob los yuav tuag tshaib tuag nqhes. Ua le nuav mas kuv txujkev npau tawg rua puab txhad le nqeg. 13Thaus kws puab cov kws raug tua tuag nyob pawg yawg huv plawv puab tej txoov daab hab ib ncig tej thaaj, hab sau tej pov roob sab txhua qhov hab sau tej ncov roob huvsw, hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab hab txhua tsob ntoo xeeb kws nplooj tsaus nti, hab txhua qhov kws puab hlawv xyaab rua puab tej txoov daab txhua tug, mas mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. 14Kuv yuav tsaa hlo kuv txhais teg tawm tsaam puab, hab ua rua lub tebchaws raug muab tso tseg nyob do cuas thoob plawg puab tej zej zog, txwj ntawm tebchaws moj saab qhua moog txug lub moos Linpla. Mas thaus ntawd puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”