7

Tub txug qhov kawg lawm

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub 'e, Vaajtswv Yawmsaub has rua Yixayee tebchaws le nuav tas, Txug qhov kawg lawm. Qhov kawg nkaus tub lug txug plaub faab lub tebchaws lawm. 3Nwgnuav qhov kawg kuj lug txug koj. Mas kuv yuav tso kuv txujkev chim lug raug koj. Kuv yuav txav txem rua koj lawv le koj tau ua lawm, hab kuv yuav rau txem rua koj vem koj kev qas vuab tsuab huvsw. 4Kuv lub qhov muag yuav tsw hlub koj hab kuv yuav tsw khuvleej koj hlo le. Thaus koj tej kev qas vuab tsuab tseed nyob huv plawv koj, kuv yuav rau txem rua koj lawv le koj tau ua. Thaus hov koj yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.
5“Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, lamswm taag lamswm thab. Saib maj, kev lamswm lug txug lawm. 6Qhov kawg lug txug, qhov kawg lug txug lawm. Nwg sawv tseeg tawm tsaam koj. Saib maj, qhov kawg lug txug lawm. 7Mej cov kws nyob huv lub tebchaws nuav 'e, mej lub khuab lug txug mej lawm, tub txug lub swjhawm lawm, nub ntawd kuj lug ze lawm, yog nub kws kub ntxhuv heev, tsw yog nub kws qw zoo sab xyiv faab sau tej roob. 8Nwgnuav tshuav tsw ntev lawm kuv yuav nchuav kuv tej kev npau tawg rua sau mej, kuv yuav tso kuv tej kev chim rua mej moog txug thaus kuv sab nqeg, kuv yuav txav txem rua mej lawv le mej tau ua lawm, hab yuav rau txem rua mej tej kev qas vuab tsuab huvsw. 9Kuv lub qhov muag yuav tsw hlub mej, kuv yuav tsw khuvleej mej le. Thaus mej tej kev qas vuab tsuab tseed nyob huv plawv mej, kuv yuav rau txem rua mej lawv le mej tau ua lawm. Thaus ntawd mej txhad paub tas kuv yog Yawmsaub kws nplawm mej.
10“Saib maj, nub ntawd, saib maj, lug txug lawm. Mej lub khuab lug txug lawm, tug paas nreg tawg paaj lawm, txujkev khaav theeb ua cos paaj lawm. 11Txujkev ua nruj ua tswv kuj fuam luj ua tug paas kws yog kev phem kawg. Yuav tsw muaj leejtwg tshuav nyob le, puab tej kev vaam meej nplua nuj hab puab tej nyaj txag yuav tsw muaj lawm, puab tej koob meej kuj tsw muaj le lawm. 12Lub swjhawm lug txug lawm, nub ntawd lug ze lawm. Tug kws yuav tsw xob zoo sab xyiv faab, tug kws muag tsw xob quaj ntsuag, tsua qhov txujkev npau tawg lug raug puab suavdawg. 13Tug kws muag lawm nwg yuav tsw tau yaam kws nwg muag rov lug taag nwg swm neej le, tsua qhov zaaj yug quas toog nuav kuj ntswg txug puab tej tuabneeg suavdawg, hab yuav tsw txawj muab thim rov qaab. Yog tim puab tej kev txhum muaj txem txhad tsw muaj ib tug tuav tau nwg txujsa ca le. 14Puab tub tshuab raaj kub yaaj hab npaaj txhua yaam txhwj lawm, tassws tsw muaj leejtwg nqeg teg ua rog, tsua qhov kuv txujkev npau tawg lug raug puab tej tuabneeg suavdawg.
15“Nav ntaaj nyob saab nrau, mob kis hab kev tshaib nqhes nyob saab huv. Cov kws nyob tom tej teb kuj tuag nav ntaaj, cov kws nyob huv lub nroog mas kev tshaib nqhes hab mob kis muab noj kuas taag. 16Cov kws tshuav nyob yog leejtwg tswv dim tau, puab yuav nyob peg tej roob yaam le tug nquab taug kws nyob huv haav, txhua tug kuj quaj ntsuag tu sab rua puab tej kev txhum muaj txem. 17Txhua txhais teg kuj tsaug leeg taag, hab txhua lub hauv caug kuj tsaug muas yaam le dej. 18Puab muab khaub seev tsaaj lug naav, hab txujkev ntshai lug qhwv nkaus puab. Puab txhua tug lub plhu raug txaaj muag hab txhua tug chais plaubhau do cuas. 19Puab muab puab tej nyaj laim rua tom tej kev, hab puab tej kub zoo yaam nkaus le tej kws qas tsw huv. Nub kws Yawmsaub npau tawg, puab tej nyaj tej kub paab tsw tau puab dim. Puab tej nyaj tej kub paab tsw tau puab lub plaab tsau, txhaws tsw tau puab lub plaab tshaib. Tsua qhov tej nyaj tej kub yog qhov kws ua rua puab dawm moog ua txhum muaj txem. 20Puab khaav txug puab tej saw kub saw nyaj, tassws puab swv tej ntawd ua puab tej txoov daab kws qas vuab tsuab hab tej yaam kws ntxub kawg le. Vem le nuav kuv yuav ua rua tej ntawd qas tsw huv rua puab. 21Hab kuv yuav muab tej ntawd cob rua huv lwm haiv tuabneeg txhais teg kuas txeeb tau, hab muab cob rua tej tuabneeg phem huv nplajteb kuas lws tau, mas puab yuav ua qas puag tsuas tej ntawd. 22Kuv yuav fee plhu hlo ntawm puab sub puab txhad ua rua kuv lub chaw tswm txaj qas puag tsuas. Tub saab yuav nkaag lug rua huv hab muab ua qas puag tsuas.
23“Ca le npaaj saw hlau tsua qhov lub tebchaws muaj kev tua tuabneeg lug ntshaav puv nkaus hab muaj kev ua nruj ua tswv puv nkaus lub nroog. 24Kuv yuav coj tej haiv tuabneeg cov kws phem kawg lug txeeb puab tej vaaj tse. Kuv yuav txu cov kws muaj zug txujkev khaav theeb poob nroog, hab ua rua puab tej chaw dawb huv qas puag tsuas. 25Thaus txujkev poob sab lwj sab lug txug, puab yuav nrhav txujkev thaaj yeeb, tassws tsw muaj le lawm. 26Kev puam tsuaj lug txug taag los lug txug thab, muaj xaiv lug taag muaj xaiv lug thab. Puab nrhav tej yug quas toog ntawm tej xwbfwb cev Vaajtswv lug, tassws Vaajtswv txujlug pluj ntawm cov pov thawj lawm, hab tej lug sablaaj pluj taag ntawm cov kev txwj quas laug lawm. 27Vaajntxwv kuj quaj ntsuag, tug thawj kuj raug kev poob sab qhwv nkaus nwg, hab cov pejxeem txhais teg kuj tshee quas nyo. Kuv yuav ua rua puab lawv le puab tau ua lawm, hab kuv yuav txav txem rua puab lawv le puab txav txem rua luas. Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.”