8

Ua yog toog pom kev phem kev qias hauv Yeluxalees

1Hnub xiab tsib, lub rau hli, xyoo rau, thaum kuv zaum hauv kuv tsev thiab Yuda cov kev txwj laus nrog kuv nyob ua ke, Vajtswv Yawmsaub txhais tes los rau saum kuv hauv qhov chaw ntawd. 2Ces kuv saib mas ua ciav pom ib yam zoo li ib tug neeg. Txij ntawm lub duav rov hauv mas pom muaj hluavtaws, txij ntawm duav rov saud mas pom ib yam ci nplas zoo li tej tooj dag uas ci heev. 3Nws cev qhov uas zoo li txhais tes tuaj ntsiab kuv ib qais plaubhau, mas Vaj Ntsuj Plig muab kuv nqa kiag rau saum nruab nrab lub ntiajteb thiab lub ntuj, thiab coj kuv los txog Yeluxalees hauv zaj yog toog uas pom Vajtswv ntawd, coj kuv los txog lub qhov rooj sab ped uas nkag rau hauv lub tshav puam sab hauv lub tuam tsev pe Vajtswv, yog lub chaw uas txawb tus dab mlom uas khib xeeb, uas ua rau Vajtswv khib xeeb heev. 4Ua ciav, Yixayee tus Vajtswv lub hwjchim uas ci ntsa iab nyob qhov ntawd, yam nkaus li zaj yog toog uas kuv txeev pom nram tiaj.
5Mas Vajtswv hais rau kuv tias, “Neeg tus tub 'e, cia li tsa muag ntsia rau sab ped.” Kuv thiaj tsa muag ntsia rau sab ped ua ciav muaj tus dab mlom uas khib xeeb nyob ntawm lub qhov rooj thiab lub thaj xyeem sab ped. 6Thiab nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, koj pom lawv ua dabtsi los tsis pom? Twb yog qhov uas cov Yixayee ua qias vuab tsuab loj kawg li rau ntawm no, thiaj ua rau kuv khiav deb ntawm qhov chaw uas pe hawm kuv. Tiamsis koj tseem yuav pom tej kev qias vuab tsuab loj dua li no thiab.”
7Nws coj kuv los txog ntawm lub qhov rooj uas nkag rau hauv lub tshav puam, mas thaum kuv tsa muag ntsia ua ciav muaj ib kem ntawm phab ntsa rau hauv. 8Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, cia li tho phab ntsa rau hauv.” Thaum kuv tho phab ntsa rau hauv ua ciav muaj ib lub qhov rooj. 9Mas nws hais rau kuv tias, “Cia li nkag mus maj, mus saib tej kev phem kev qias vuab tsuab uas lawv ua rau ntawm no.” 10Kuv thiaj li nkag mus rau hauv thiab saib ua ciav muaj tej duab thoob plaws ntawm phab ntsa, muaj txhua yam tsiaj txhu uas nkag hauv av thiab tej tsiaj uas ntxim ntxub kawg thiab cov Yixayee tej dab mlom huvsi. 11Thiab muaj cov Yixayee tej kev txwj laus xya caum leej sawv ntsug ntawm tej dab mlom ntawd xubntiag, thiab pom Safas tus tub Ya‑axaniya nrog lawv sawv ua ke ntawd. Txhua tus nyias tuav rawv nyias lub tais hlawv hmoov tshuaj tsw qab xyeem, ua pa ncho qas lug nce rau saud. 12Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, koj pom tej uas cov Yixayee tej kev txwj laus ua hauv qhov tsaus ntuj, txhua tus nyias nyob hauv nyias chav uas muaj tej duab ntawd los tsis pom? Rau qhov lawv hais tias, ‘Yawmsaub tsis pom peb li. Yawmsaub tso tebchaws no tseg lawm.’ ” 13Nws hais dua rau kuv tias, “Koj tseem yuav pom tej uas lawv ua qias vuab tsuab loj dua li no thiab.”
14Nws txawm coj kuv los txog lub qhov rooj sab ped uas nkag rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, ua ciav muaj ib pab pojniam zaum quaj tus dab Thamub. 15Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub 'e, koj pom lawm lov? Koj tseem yuav pom tej kev ua qias vuab tsuab loj dua li no thiab.” 16Mas nws coj kuv nkag los rau hauv lub tshav puam sab hauv Yawmsaub lub tuam tsev. Ua ciav, ntawm lub qhov rooj nkag rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev ntawm zaj qab khav thiab lub thaj xyeem ntu nruab nrab, muaj kwvlam nees nkaum tsib tug txivneej, tig nrob qaum rau Yawmsaub lub tuam tsev, tig xubntiag rau sab hnub tuaj tabtom pe lub hnub rau sab hnub tuaj ntawd. 17Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub 'e, koj pom lawm lov? Qhov uas cov neeg Yuda ua tej kev qias vuab tsuab uas lawv ua ntawm no yog ib qho me me xwb lov? Lawv tseem ua nruj ua tsiv puv nkaus lub tebchaws thiab ua rau kuv yimhuab chim. Saib maj, lawv tseem muab ceg ntoo los tib rau ntawm lawv qhov ntswg. 18Vim li no kuv yuav ua npau taws heev rau lawv. Kuv lub qhov muag yuav tsis hlub li, kuv yuav tsis khuvleej kiag li. Txawm yog lawv hu nrov npaum li cas rau kuv lub qhov ntsej los kuv yuav tsis mloog lawv.”