9

Tua cov muaj txim hauv Yeluxalees

1Yawmsaub qw nrov rau kuv qhov ntsej hais tias, “Nej cov uas yuav rau txim tua lub nroog no, cia li txav los ze, nyias tuav rawv nyias tej cuab yeej uas ua kom puam tsuaj rau hauv txhais tes los.” 2Ua ciav, muaj rau tus txivneej tuaj lub qhov rooj sab saud tuaj, yog lub uas tig rau sab ped, txhua tus tuav rawv tej cuab yeej tua neeg hauv nws txhais tes los. Thiab muaj ib tug txivneej hnav ntaub mag nqa lub hnab twj siv sau ntawv nrog lawv los ua ke. Lawv nkag mus sawv ntawm lub thaj tooj liab uas xyeem qhov txhia chaw ib sab.
3Yixayee tus Vajtswv lub hwjchim uas ci ntsa iab twb tawm ntawm ob tug Khelunpee saum lub phij xab, yog qhov chaw uas nws ib txwm nyob, mus rau ntawm lub qhov rooj tuam tsev lawm. Mas nws hu tus txivneej uas hnav ntaub mag thiab nqa lub hnab twj siv sau ntawv los. 4Thiab Yawmsaub hais rau nws tias, “Cia li mus thoob plaws lub nroog Yeluxalees, mas ntaus cim rau tej neeg lub hauv pliaj, yog cov uas quaj ncia dhawv tu siab rau tej kev qias vuab tsuab uas ua rau hauv lub nroog.” 5Thiab nws hais rau rau tus txivneej ntawd rau kuv hnov hais tias, “Nej cia li raws tus uas ntaus cim qab mus thoob plaws lub nroog thiab muab tej neeg tua. Nej lub qhov muag tsis txhob hlub, nej tsis txhob khuvleej kiag li. 6Cia li tua kiag tej poj koob yawm txwv, tej tub hluas tej ntxhais hluas, tej menyuam yaus thiab tej pojniam, tiamsis tsis txhob kov cov uas twb ntaus cim rau lawm. Cia li pib kiag ntawm qhov chaw uas pe hawm kuv.” Ua li ntawd lawv pib tua kiag cov kev txwj laus uas nyob ntawm lub tuam tsev zaj qab khav.
7Yawmsaub hais rau lawv tias, “Cia li ua rau lub tuam tsev qias puas tsuas, muab cov uas raug tua tuag tso puv nkaus tej tshav puam hauv lub tuam tsev. Cia li tawm mus.” Lawv thiaj li tawm mus tua tej neeg hauv lub nroog. 8Thaum uas lawv tabtom mus tua ntawd tshuav kuv tib leeg nyob, kuv thiaj khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus av, thiab qw hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, tsis txhob ua li ntawd lauj! Koj yuav muab cov Yixayee uas tseem tshuav nyob no ua kom puam tsuaj tag huvsi rau thaum uas koj nchuav koj txojkev npau taws rau Yeluxalees lov?” 9Nws hais rau kuv tias, “Cov Yixayee thiab cov Yuda lub txim loj kawg nkaus, ntshav puv nkaus lub tebchaws, thiab tej kev ua tsis ncaj puv nkaus hauv lub nroog. Rau qhov lawv hais tias, ‘Yawmsaub tso lub tebchaws tseg lawm, thiab Yawmsaub tsis pom peb li lawm.’ 10Kuv los kuv lub qhov muag yuav tsis hlub, kuv yuav tsis khuvleej kiag li, tiamsis kuv yuav ua pauj rau lawv raws li lawv tau ua lawm rau saum lawv lub taubhau.”
11Ua ciav tus uas hnav ntaub mag thiab nqa lub hnab twj siv sau ntawv ntawd rov los hais rau Yawmsaub tias, “Kuv twb ua raws li uas koj hais rau kuv tag lawm.”