9

Arăng Pơdjai Hĭ Ƀing Rĭh Răm

1Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ Yahweh iâu kraih tui anai, “Ba rai bĕ ƀing gak wai plei pơ anai, rĭm čô hrŏm hăng gơnam pơblah ƀơi tơngan ñu pô.” 2Laih anŭn kâo ƀuh năm čô tơbiă rai mơ̆ng amăng ja̱ng gah ngŏ, jing amăng ja̱ng anăp nao pơ gah dư̱r, rĭm čô hrŏm hăng gơnam pơblah kơtang amăng tơngan ñu. Hrŏm hăng ƀing gơñu hơmâo sa čô mơnuih buh ao bơnăl ƀlĭ, jing pô hơmâo sa boh hơnăl čih ƀơi djeo ñu. Ƀing gơñu mŭt rai laih anŭn dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi djeo kơnưl ko̱ng anŭn.
3Hlak anŭn, tơlơi ang yang Ơi Adai ƀing Israel đĭ pơ gah ngŏ kơ khul čerub, jing anih juăt dŏ, laih anŭn đuaĭ nao pơ bah amăng sang yang. Giŏng anŭn, Yahweh iâu mŭt mơnuih buh ao bơnăl ƀlĭ, jing pô hơmâo hơnăl čih ƀơi djeo ñu anŭn, 4laih anŭn laĭ hăng ñu tui anai, “Tơbiă nao bĕ pơ djŏp anih amăng plei Yerusalaim laih anŭn čih bĕ sa boh gru ƀơi athơi ƀing hlơi pô rơngot hơning kơŭ kơuăn kơ abih bang khul gơnam hơƀak drak, jing tơlơi bruă hơmâo ngă laih amăng plei anŭn.”
5Tơdang kâo hlak dŏ hơmư̆, Ñu pơđar kơ ƀing pơkŏn dơ̆ng tui anai, “Đuaĭ tui bĕ ñu amăng djŏp anih amăng plei anŭn laih anŭn pơdjai hĭ bĕ, anăm pap mơñai ƀôdah glưh pran jua kơ ƀing mơnuih anŭn ôh. 6Pơdjai hĭ bĕ ƀing mơnuih tha rơma, ƀing hlak ai đah rơkơi đah kơmơi, ƀing đah kơmơi hăng ƀing čơđai, samơ̆ anăm tĕk djơ̆ ôh ƀing hlơi pô hơmâo gru čih. Čơdơ̆ng ngă bĕ mơ̆ng anih sang yang Kâo anai.” Tui anŭn, ƀing gơñu čơdơ̆ng pơdjai hĭ mơ̆ng ƀing tha rơma, jing ƀing dŏ ƀơi gah anăp sang anŭn yơh.
7Giŏng anŭn, Ñu pơđar kơ ƀing gơñu tui anai dơ̆ng, “Pơgrĭ hĭ bĕ sang anŭn laih anŭn pơbă hĭ bĕ anih wăl tơdron anŭn hăng atâo djai. Nao ngă bĕ!” Tui anŭn, ƀing gơñu tơbiă nao laih anŭn čơdơ̆ng pơdjai hĭ djŏp anih amăng plei anŭn yơh. 8Tơdang ƀing gơñu hlak pơdjai, kâo kơnơ̆ng dŏ hơjăn đôč, kâo bon akŭp akŏ kâo hăng ur kraih tui anai, “Ơ Khua Yang Yahweh hơi! Hiư̆m ngă, Ih či pơdjai hĭ abih bang djuai dŏ so̱t ƀing Israel amăng plei Yerusalaim anai amăng tơlơi hil nač kơtang kơtĭt Ih hă?”
9Ñu laĭ glaĭ kơ kâo tui anai, “Tơlơi soh sang anŏ ƀing Israel hăng ƀing Yudah jing prŏng biă mă. Anih lŏn bă hăng tơlơi tuh drah laih anŭn amăng plei Yerusalaim bă hăng tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh. Ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Yahweh hơmâo lui raih hĭ laih anih lŏn anŭn. Yahweh ƀu thâo ƀuh ôh.’ 10Tui anŭn, Kâo ƀu či lăng pap mơñai ƀôdah lui brơi ƀing gơñu dŏ hơdip ôh, samơ̆ Kâo či tuh ƀơi akŏ gơñu hơdôm tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih yơh.”
11Giŏng anŭn, pô buh ao blâo ƀlĭ hăng hơnăl čih ƀơi djeo ñu anŭn wơ̆t glaĭ hăng laĭ tui anai, “Kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih tui hăng tơlơi pơđar.”