Santoiq Atỡng

 Saráq nâi bữn noau pai Ê-sara chĩc sám 450 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq nâi to loah tễ Saráq Ruaih Loah Bar, cớp atỡng tễ máh cũai píh chu loah pỡ cruang alới bữm vớt alới cỡt sũl tâng cruang Ba-bulôn. Vớt alới chu loah pỡ cruang bữm, alới tỡ bữn noâng cỡt bar cruang. Bữn ống muoi tỗp sâng noau dŏq cũai I-sarel.
 Máh cũai I-sarel dâu lứq bữn píh chu loah, nhơ tễ Sai-rut la puo cruang Pơ-sia. Án ớn muoi tỗp tễ cũai I-sarel píh chu cớp táq loah Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem. Án yỗn alới dững achu máh crơng yễng cớp práq ca Nabũ-canêt-sa khoiq pốn ĩt tễ nhũang. Máh cũai sốt tâng cruang mpễr vil Yaru-salem tỡ ễq cũai I-sarel píh chu loah. Chơ alới dững túh níc máh cũai I-sarel ca píh chu loah. Ma tỗp I-sarel bữn táq moâm Dống Sang Toâr tamái tâng vil Yaru-salem.
 Vớt tễ ki, Ê-sara dững muoi tỗp ễn cũai I-sarel píh chu loah pỡ vil Yaru-salem. Ê-sara la cũai dáng sa‑ữi tễ máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp, cớp án atỡng cũai proai I-sarel dáng sang toam Yiang Sursĩ, cớp dáng ayứng loah dống cruang.