10

Nrauj pojniam uas yog lwm haiv neeg

1Thaum Exala thov thiab lees lub txim quaj thiab ntog rau ntawm Vajtswv lub tuam tsev, muaj cov pejxeem coob coob tsis hais pojniam txivneej thiab menyuam tuaj hauv cov Yixayee tuaj rau ntawm nws. Lawv kuj quaj mob siab kawg. 2Mas Yehi‑ee tus tub Sekhaniya uas yog Elas caj ces hais rau Exala tias, “Peb tau fav xeeb rau peb tus Vajtswv lawm thiab yuav lwm haiv neeg hauv lub tebchaws no tej ntxhais. Txawm yog muaj li no los nimno cov Yixayee tseem muaj chaw vam. 3Vim li no cia peb cog lus rau peb tus Vajtswv tias peb yuav nrauj tej pojniam no huvsi thiab tej menyuam uas lawv yug, raws li yawg hlob koj thiab cov uas paub ntshai peb tus Vajtswv tej lus nkaw taw qhia. Cia ua raws li txoj kevcai lauj. 4Cia li sawv tsees ua vim yog koj li haujlwm, peb nrog koj koom tes, cia li ua khov kho thiab ua mus.” 5Ces Exala txawm sawv tsees thiab kom cov pov thawj hlob thiab cov Levi thiab cov Yixayee sawvdaws cog lus twv tias lawv yuav ua raws li tau hais tseg lawm. Lawv txawm cog lus twv.
6Ces Exala txawm txav ntawm Vajtswv lub tuam tsev mus rau hauv Eliyasi tus tub Yehauhanas chav. Thaum nws los rau hauv lawm, nws tsis noj ncuav tsis haus dej rau qhov nws quaj txog qhov uas cov uas poob tebchaws rov los ntawd fav xeeb. 7Muaj lus tshaj tawm mus thoob plaws Yuda thiab Yeluxalees rau cov uas poob tebchaws rov los sawvdaws kom tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees. 8Yog leejtwg tsis tuaj rau peb hnub ntawd raws li cov thawj thiab cov kev txwj laus hais mas yuav txeeb nws cuab txhiaj cuab tam huvsi thiab tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv cov uas poob tebchaws rov los mus.
9Yuda thiab Npeeyamee cov txivneej sawvdaws tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees rau peb hnub ntawd, yog lub cuaj hlis hnub tim nees nkaum. Cov pejxeem sawvdaws zaum rau hauv lub tshav puam hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv tshee hnyo rau zaj no thiab qhov uas nag los hlob heev. 10Mas tus pov thawj Exala sawv tsees hais rau lawv tias, “Nej tau fav xeeb thiab yuav lwm haiv neeg tej ntxhais ua pojniam, nej thiaj li tsav cov Yixayee lub txim loj tuaj. 11Nimno nej cia li lees txim rau Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv thiab ua raws li nws lub siab nyiam. Cia li cais nej tawm hauv lwm haiv neeg hauv lub tebchaws no thiab tawm hauv cov pojniam uas yog lwm haiv neeg.” 12Ib tsoom pejxeem sawvdaws teb suab nrov hais tias, “Yog li koj hais, peb yuav ua raws li koj hais ntag. 13Tiamsis cov pejxeem coob heev thiab yog lub caij nag los heev, peb nyob tsis taus ntawm tshav puam no. Yuav tu kom tiav rau ib hnub ob hnub no tsis tau, vim peb twb ua txhaum zaj no ntau heev lawm. 14Thov cia peb cov thawj nyob cov pejxeem chaw tu zaj no, thiab cia txhua tus uas nyob hauv peb tej moos uas tau yuav lwm haiv neeg ua pojniam tuaj raws li uas teem cia rau lawv, thiab cov kev txwj laus thiab cov uas tu plaub hauv txhua lub moos nrog lawv tuaj ua ke mus txog thaum uas peb tus Vajtswv txojkev npau taws heev thim ntawm peb mus lawd.” 15Tsuas yog Axahee tus tub Yaunathas thiab Thiva tus tub Yaxeya tawm tsam zaj no xwb, thiab Mesulas thiab Sanpethai uas yog ib tug Levi tuaj ob tug tog.
16Cov uas poob tebchaws rov los kuj ua raws li ntawd. Mas tus pov thawj Exala xaiv tsa cov thawj hauv txhua cum ib cum ib tug yog txhua tus uas twb hais npe lawm. Mas hnub xiab ib lub kaum hli lawv zaum tshuaj saib zaj no, 17mas thaum txog hnub xiab ib lub ib hlis lawv tshuaj saib txhua tus txivneej uas yuav lwm haiv neeg ua pojniam lawd tiav.
18Cov pov thawj caj ces uas yuav lwm haiv neeg muaj li no. Yauxada tus tub Yesua caj ces thiab nws cov kwvtij yog Ma‑axeya, Eliyexaw, Yali thiab Kedaliya. 19Lawv cog lus tias lawv yuav nrauj lawv tej pojniam tseg thiab lawv muab ib tug txiv yaj ua kevcai ntxuav lawv kev txaug kev txhaum. 20Imaw caj ces yog Hanani thiab Xenpadiya. 21Halee caj ces yog Ma‑axeya, Eliya, Semaya, Yehi‑ee, thiab Uxiya. 22Pasaw caj ces yog Eli‑aunai, Ma‑axeya, Yisama‑ee, Nethanee, Yauxanpa thiab Elaxa.
23Cov Levi yog Yauxanpa, Sime‑i, Khelaya (uas yog Khelitha), Pethahiya, Yuda thiab Eliyexaw. 24Cov uas hu nkauj yog Eliyasi. Cov zov tej rooj loog yog Salu, Thelee thiab Uli.
25Thiab cov Yixayee mas Palau caj ces yog Lamiya, Ixiya, Makhiya, Miyamee, Ele‑axa, Makhiya thiab Npenaya.
26Elas caj ces yog Mathaniya, Xekhaliya, Yehi‑ee, Adi, Yelemau thiab Eliya.
27Xathu caj ces yog Eli‑aunai, Eliyasi, Mathaniya, Yelemau, Xanpa thiab Axixa.
28Npenpai caj ces yog Yehauhanas, Hananiya, Xanpai thiab Athalai.
29Npani caj ces yog Mesulas, Malu, Adaya, Yasu, Se‑as thiab Yelemau.
30Paha Mau‑a caj ces yog Ana, Khela, Npenaya, Ma‑axeya, Mathaniya, Npexalee, Npinu‑i thiab Manaxe.
31Halee caj ces yog Eliyexaw, Isiya, Makhiya, Semaya, Sime‑oo, 32Npeeyamee, Malu thiab Semaliya.
33Hasu caj ces yog Mathenai, Mathathia, Xanpa, Elifele, Yelemai, Manaxe thiab Sime‑i.
34Npani caj ces yog Ma‑adai, Alav, U‑ee, 35Npenaya, Npedeya, Kheluhi, 36Vaniya, Melemau, Eliyasi, 37Mathaniya, Mathenai thiab Ya‑axu.
38Npinu‑i caj ces yog Sime‑i, 39Selemiya, Nathas, Adaya, 40Manadenpai, Sasai, Salai, 41Axalee, Selemiya, Semaliya, 42Salu, Amaliya thiab Yauxej.
43Nenpau caj ces yog Ye‑i‑ee, Mathithiya, Xanpa, Xenpina, Yadai, Yau‑ee thiab Npenaya.
44Cov neeg no sawvdaws yuav lwm haiv neeg tej ntxhais ua pojniam, mas lawv muab tej pojniam menyuam ntawd nrauj huvsi.