10

Tseg Tsis Yuav Lwm Haivneeg ua Pojniam Ntxiv Lawm

1Thaum Exalas tseem nyo taubhau thov Vajtswv ntawm lub Tuamtsev hauv ntej, quaj thiab lees tej kev txhaum no, ib pab Yixalayees coob heev, pojniam, txivneej thiab menyuam sib sau tuaj sawv vij nws, quaj tu siab kawg li thiab. 2Ces Yehiyees tus tub Sekhaniyas uas yog Elas cuab kwvtij thiaj hais rau Exalas hais tias, “Peb tau tso txojkev ntseeg Vajtswv tseg thiab tau mus yuav cov neeg txawv tebchaws tej ntxhais los ua pojniam, txawm li ntawd los cov Yixalayees tseem tshuav kev cia siab. 3Nimno peb thov coglus rau peb tus Vajtswv hais tias peb yuav xa cov pojniam thiab lawv tej menyuam rov qab kom tas. Peb yuav ua raws li koj thiab cov uas hwm Vajtswv tej lus samhwm kom peb ua. Peb yuav ua raws li Vajtswv txoj kevcai uas tau hais tseg ntag. 4Koj cia li ua tej haujlwm no. Peb yuav tuaj tom koj qab, koj cia li ntaus thawj ua ntej thiab ua kom tiav.”
5Yog li ntawd, Exalas thiaj kom cov Yixalayees cov thawjcoj, cov povthawj, cov Levis thiab cov pejxeem coglus ua raws li tej lus uas Sekhaniyas tau hais ntawd. 6Ces nws thiaj li tawm ntawm lub Tuamtsev hauv ntej mus rau hauv chav tsev uas Eli-asis tus tub Yehauhanas nyob thiab pw ib hmos hauv, nws tu siab heev rau cov neeg uas raug ntes mus thiab tau rov los tej kev ua tsis ncaj ncees ntawd. Nws thiaj tsis noj tsis haus ib yam dabtsi li.
7Thiab nws xa xov mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees thiab lub xeev Yudas kom txhua tus uas raug luag ntes mus thiab tau rov los ntawd, cia li tuaj sablaj ua ke hauv lub nroog Yeluxalees 8raws li cov nomtswv thiab cov thawjcoj tej lus samhwm. Yog leejtwg tsis tuaj, dhau peb hnub saum no lawm, yuav muab txhua yam uas yog nws tug txeeb huv tibsi mus, thiab nws yuav tsis tau ua tswvcuab rau hauv pawg neeg ntawd mus ntxiv li lawm. 9Peb hnub ntawd, yog lub cuaj hli ntuj hnub nees nkaum, txhua tus txivneej uas nyob hauv cheebtsam Yudas thiab Npeenyamees thiaj tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab mus sib sau ua ke rau ntawm lub tiaj tshavpuam ntawm lub Tuamtsev. Sawvdaws tshee kawg li, rau qhov los nag hlob heev thiab huab cua tsis zoo.
10Tus povthawj Exalas sawv tsees los hais rau lawv hais tias, “Nej yog cov uas tsis muaj kev ncaj ncees, nej thiaj coj kev txhaum los rau cov Yixalayees vim qhov uas nej mus yuav lwm haivneeg tej ntxhais los ua pojniam. 11Nimno nej cia li lees nej tej kev txhaum rau tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv thiab ua kom haum nws siab nyiam. Cia li cais nej tawm ntawm lwm haivneeg uas nyob hauv peb lub tebchaws thiab muab nej cov pojniam uas yog lwm haivneeg tso tseg.”
12Cov pejxeem teb nrov nrov hais hais tias, “Peb yuav ua li koj hais ntag.” 13Tiamsis lawv hais ntxiv hais tias, “Peb cov neeg coob heev, thiab nag los hlob kawg li. Peb yuav sawv tsis tau ntawm tshavpuam li no. Tej no tsis yog yuav ua kom tiav rau ib hnub lossis ob hnub tom ntej no, rau qhov peb cov uas tau ua txhaum muaj coob heev. 14Cia peb cov thawjcoj uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees ua cov tu tej plaub ntug no. Cia cov uas yuav lwm haivneeg los ua pojniam, lawv mam teem sijhawm mus ntsib cov thawjcoj thiab cov tu plaub hauv nws lub nroog. Peb ua li no thiaj yuav tshem tau Vajtswv txojkev chim tawm ntawm peb mus.” 15Tsis muaj leejtwg tawv nyom zaj ntawd li, tsuas yog Axahees tus tub Yaunathas thiab Tivas tus tub Yaxeyas thiaj nyom tsis yuav zaj ntawd xwb. Muaj Mesulas thiab Sanpethais uas yog cov Levis tuaj nkawd tog thiab.
16Cov neeg uas raug luag ntes mus rau lwm tebchaws thiab tau rov los ntawd zoo siab ua raws li cov lus uas tau hais ntawd. Yog li ntawd, tus povthawj Exalas thiaj tsa cov txivneej uas yog thawjcoj ntawm txhua cuab kwvtij thiab sau lawv tej npe. Ces lub kaum hli ntuj hnub xiab ib, lawv thiaj pib tshuaj saib sawvdaws tej npe, 17thiab lub ib hlis ntuj hnub xiab ib, lawv mam tu tej plaub ntug uas cov txivneej mus yuav lwm haivneeg cov ntxhais los ua pojniam ntawd tiav.

Cov Txivneej uas Yuav Lwm Haivneeg ua Pojniam

18Ntawm no mus yog teev cov txivneej uas yuav lwm haivneeg tej ntxhais los ua pojniam tej npe.

Cov povthawj cajces muaj npe raws li nram no:
 Yesuas thiab nws cov kwvtij uas yog Yauxadas tsevneeg: Ma-axeyas, Eli-exes, Yalis thiab Nkedaliyas.
19Lawv tau coglus xa lawv cov pojniam rov qab, thiab lawv muab ib tug laug yaj los tua daws lawv tej kev txhaum.
20Ele-mes cuab kwvtij yog Hananis thiab Xenpadiyas.
21Halees cuab kwvtij yog Ma-axeyas, Eliyas, Semayas, Yehiyees thiab Uxiyas.
22Pahules cuab kwvtij yog Eli-aunais, Ma-axeyas, Yisamayees, Nethanees, Yauxanpas thiab Elaxas.

23Cov Levis yog:
 Yauxanpas, Sime-is, Kelayas (uas muaj dua ib lub npe hu ua Kelitas), Pethahiyas, Yudas thiab Eli-exes.

24Cov ntaus suab nkauj yog Eli-asis Cov zov lub Tuamtsev yog Salumes, Telees thiab Ulis. 25Dua li lwm pab:
 Palauses cuab kwvtij yog Lamiyas, Ixiyas, Makhiyas, Miyamees, Ele-axas, Makhiyas thiab Npenayas.
26Elas cuab kwvtij yog Mataniyas, Xakhaliyas, Yehiyees, Adis, Yelemaus thiab Eliyas.
27Xatus cuab kwvtij yog Eli-aunais, Eli-asis, Mataniyas, Yelemaus, Xanpas thiab Axixas.
28Npenpais cuab kwvtij yog Yehauhanas, Hananiyas, Xanpais thiab Athalais.
29Npanis cuab kwvtij yog Mesulas, Malukhes, Adayas, Yasus, Se-as thiab Yelemaus.
30Pahas Mau-am cuab kwvtij yog Adenas, Khelas, Npenayas Ma-axeyas, Mataniyas, Npexalees, Npeenu-is thiab Manaxes.
31-32Halees cuab kwvtij yog Eli-exes, Isiyas, Makhiyas, Semayas, Sime-oos, Npeenyamees, Malukhes thiab Semaliyas.
33Hasus cuab kwvtij yog Matenais, Mathatas, Xanpas, Elifeles, Yelemais, Manaxes thiab Sime-is.
34-37Npanis cuab kwvtij yog Ma-adais, Alas, Uyees, Npanayas, Npedeyas, Kheluhis, Vaniyas, Melemaus, Eli-asis, Mataniyas, Matenais thiab Yaxus.
38-42Npeenu-is cuab kwvtij yog Seme-is, Selemiyas, Nathas, Adayas, Manadanpais, Sasais, Salais, Axalees, Selemiyas, Semaliyas, Salumes, Amaliyas thiab Yauxej.
43Nenpaus cuab kwvtij yog Ye-iyees, Matithiyas, Xanpas, Xenpinas, Yadais, Yau-ees thiab Npenayas.
44Tagnrho cov txivneej uas hais los no puavleej yuav lwm haivneeg cov ntxhais los ua pojniam. Lawv muab lawv cov pojniam thiab lawv cov menyuam xa huv tibsi rov qab mus lawm.