10

Klei Lui Mô̆ leh anăn Anak Tue

1Êjai Y-Êsra wah lač leh anăn hưn klei soh, hia leh anăn buôn ti anăp sang yang Aê Diê, mâo lu snăk phung Israel êkei, mniê, leh anăn hđeh bi kƀĭn jŭm dar ñu; phung ƀuôn sang msĕ mơh hia hŏng klei ênguôt snăk. 2Y-Sêkania anak êkei Y-Jêhiêl hlăm phung anak êkei Y-Êlam blŭ kơ Y-Êsra: “Hmei amâo dôk sĭt suôr ôh hŏng Aê Diê drei, leh anăn bi dôk ung mô̆ leh hŏng phung mniê tue phung ƀuôn sang hlăm čar. Ƀiădah ară anei ăt mâo klei čang hmăng kơ phung Israel, wăt tơdah klei anei truh leh dưn. 3Snăn brei drei ngă sa klei bi mguôp hŏng Aê Diê drei čiăng lui leh anăn suôt hĕ jih phung mô̆ anei leh anăn phung anak diñu, tui si klei khua kâo kčĕ leh anăn tui si phung mkăn kčĕ, phung huĭ mpŭ kơ klei Aê Diê drei mtă, leh anăn brei ngă klei anăn djŏ hŏng klei bhiăn Aê Diê. 4Kgŭ bĕ, kyuadah klei anei jing bruă jao kơ ih, leh anăn hmei dôk mbĭt hŏng ih. Brei ih jing ktang leh anăn ngă klei anei.” 5Snăn Y-Êsra kgŭ leh anăn brei phung knơ̆ng khua ngă yang, phung Lêwi, leh anăn jih jang phung Israel kat asei kơ diñu srăng ngă tui si klei lač leh. Snăn diñu kat asei yơh.
6Leh anăn Y-Êsra đuĕ mơ̆ng ti anăp sang yang Aê Diê, nao kơ adŭ Y-Jôhanan anak êkei Y-Êliasip, tinăn ñu đăm mlam, ñu amâo ƀơ̆ng kpŭng, kăn mnăm êa rei; kyuadah ñu kơŭ kyăm kyua klei phung mnă wĭt leh amâo dôk sĭt suôr ôh. 7Diñu ngă klei hưn tar ƀar čar Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem kơ jih jang phung mnă wĭt leh, čiăng kơ diñu srăng bi kƀĭn ti ƀuôn Yêrusalem. 8Tơdah sa čô amâo hriê ôh hlăm tlâo hruê tui si phung khua leh anăn phung khua mduôn mtă, pô anăn srăng luč jih dŏ dô ñu, leh anăn ñu pô arăng ghă klei bi kƀĭn mbĭt hŏng phung mnă lŏ wĭt.
9Jih jang êkei Yuđa leh anăn êkei Benjamin bi kƀĭn ti ƀuôn Yêrusalem hlăm tlâo hruê; hruê anăn tal dua pluh mlan dua păn. Jih jang phung ƀuôn sang dôk gŭ ti anôk wăl prŏng ti anăp sang Aê Diê, ktư̆ yơ̆ng kyua klei anei leh anăn kyua hjan prŏng. 10Y-Êsra khua ngă yang dôk dơ̆ng leh anăn lač kơ diñu, “Diih gao leh klei bhiăn leh anăn dôk mô̆ mniê tue, lŏ mđĭ klei soh kơ phung Israel. 11Snăn ară anei hưn bĕ klei soh kơ Yêhôwa Aê Diê phung aê diih, leh anăn ngă klei ñu čiăng; bi ktlah bĕ diih pô mơ̆ng phung ƀuôn sang čar anei leh anăn mơ̆ng mô̆ tue diih.” 12Jih jang phung bi kƀĭn lŏ wĭt lač hŏng asăp kraih, “Klei anăn jing sĭt; hmei srăng ngă hĕ tui si ih lač leh. 13Ƀiădah phung ƀuôn sang jing lu, leh anăn jing yan hjan prŏng; hmei amâo dưi dôk ti tač ôh, kăn klei anei jing bruă sa amâodah dua hruê rei; kyuadah hmei soh snăk leh hlăm klei anei. 14Brei phung khua hmei bi ala kơ jih jang phung bi kƀĭn; brei jih jang phung dôk hlăm ƀuôn hmei phung dôk mô̆ mniê tue hriê ti hruê bi kčah, leh anăn mbĭt hŏng diñu phung khua mduôn leh anăn phung khua phat kđi mơ̆ng grăp boh ƀuôn, tơl klei Aê Diê drei ngêñ hlơr kơ klei anei bi weh leh mơ̆ng drei.” 15Knŏng hjăn Y-Jônathan anak êkei Y-Asahel leh anăn Y-Jahseya anak êkei Y-Tikwa bi kdơ̆ng hŏng klei anăn, leh anăn Y-Mêsulam leh anăn Y-Sabêthai êkei Lêwi đru krơ̆ng diñu.
16Phung mnă wĭt leh ngă msĕ snăn. Y-Êsra khua ngă yang ruah phung êkei, phung khua hlăm djuê ana, tui si djuê ana diñu, grăp čô tui si anăn diñu. Ti hruê tal sa mlan pluh diñu dôk gŭ čiăng ksiêm klei anăn. 17Ti hruê tal sa mlan tal sa diñu bi ruê̆ bruă ksiêm hŏng jih jang phung êkei dôk mô̆ mniê tue.
18Hlăm phung anak êkei phung khua ngă yang dôk leh mô̆ mniê tue mâo Y-Maseya, Y-Êliêser, Y-Jarip, leh anăn Y-Gêdalia hlăm phung anak êkei Y-Jêsua čĕ Y-Jôsadak leh anăn phung ayŏng adei ñu. 19Diñu ƀuăn srăng lui hĕ mô̆ diñu, leh anăn diñu myơr sa drei biăp knô jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh diñu. 20Hlăm phung anak čô Y-Imer mâo Y-Hanani leh anăn Y-Sêbadia. 21Hlăm phung anak čô Y-Harim mâo Y-Maseya, Y-Êlija, Y-Sêmaya, Y-Jêhiêl, leh anăn Y-Usia. 22Hlăm phung anak čô Y-Pasur mâo Y-Êliôênai, Y-Maseya, Y-Ismaêl, Y-Nêthanel, Y-Jôsabat, leh anăn Y-Êlasa.
23Hlăm phung Lêwi mâo Y-Jôsabat, Y-Simei, Y-Kêlaya (lŏ bi anăn Y-Kêlita), Y-Pêthahia, Y-Yuđa, leh anăn Y-Êliêser. 24Hlăm phung mmuñ mâo Y-Êliasip. Hlăm phung kiă ƀăng jang mâo Y-Salum, Y-Têlem, leh anăn Y-Uri.
25Leh anăn hlăm phung Israel: hlăm phung anak čô Y-Parôs mâo Y-Ramia, Y-Isia, Y-Malkija, Y-Mijamin, Y-Êlêasar, Y-Hasabia, leh anăn Y-Bênaya. 26Hlăm phung anak čô Y-Êlam mâo Y-Matania, Y-Sakari, Y-Jêhiêl, Y-Apdi, Y-Jêrêmôt, leh anăn Y-Êlija. 27Hlăm phung anak čô Y-Satu mâo Y-Êliônai, Y-Êliasip, Y-Matania, Y-Jêrêmôt, Y-Sabat, leh anăn Y-Asisa. 28Hlăm phung anak čô Y-Bêbai mâo Y-Jêhôhanan, Y-Hanania, Y-Sabai, leh anăn Y-Atlai. 29Hlăm phung anak čô Y-Bani mâo Y-Mêsulam, Y-Maluč, Y-Adaya, Y-Jasup, Y-Sêal, leh anăn Y-Jêrêmôt. 30Hlăm phung anak čô Y-Pahat-Môap mâo Y-Atna, Y-Kêlal, Y-Bênaya, Y-Maseya, Y-Matania, Y-Bêsalel, Y-Binui, leh anăn Y-Manasê. 31Hlăm phung anak čô Y-Harim mâo Y-Êliêser, Y-Isija, Y-Malkija, Y-Sêmaya, Y-Simêôn, 32Y-Benjamin, Y-Maluč, leh anăn Y-Sêmaria. 33Hlăm phung anak čô Y-Hasum mâo Y-Matênai, Y-Matata, Y-Sabat, Y-Êliphêlet, Y-Jêrêmai, Y-Manasê, leh anăn Y-Simei. 34Hlăm phung anak čô Y-Bani mâo Y-Madai, Y-Amram, Y-Uêl, 35Y-Bênaya, Y-Bêdeya, Y-Kêluhi, 36Y-Wania, Y-Mêrêmôt, Y-Êliasip, 37Y-Matania, Y-Matênai, Y-Jasu. 38Hlăm phung anak čô Y-Binui mâo Y-Simei, 39Y-Sêlêmia, Y-Nathan, Y-Adaya, 40Y-Maknadêbai, Y-Sasai, Y-Sarai, 41Y-Asarel, Y-Sêlêmia, Y-Sêmaria, 42Y-Salum, Y-Amaria, leh anăn Y-Yôsep. 43Hlăm phung anak čô Y-Nêbô mâo Y-Jêiêl, Y-Matithia, Y-Sabat, Y-Sêbina, Y-Jadai, Y-Jôel, leh anăn Y-Bênaya. 44Jih jang phung anăn dôk mô̆ mniê tue, leh anăn diñu lui digơ̆ wăt phung anak digơ̆.