1

Klei Y-Sirus Mtă

(II KYD 36:22-23)

1 Hlăm thŭn tal sa Y-Sirus mtao Persơ čiăng bi sĭt klei Yêhôwa blŭ hŏng ƀăng êgei Y-Yêrêmi, Yêhôwa mtrŭt ai tiê Y-Sirus mtao Persơ. Snăn ñu ngă sa klei mtă tar ƀar ƀuôn ala mtao ñu, leh anăn čih klei anăn hlăm hră msĕ snei: 2 “Snei Y-Sirus mtao Persơ lač: Yêhôwa, Aê Diê hlăm adiê, jao leh kơ kâo jih jang ƀuôn ala mtao hlăm lăn ala, leh anăn ñu mtă leh kơ kâo mdơ̆ng sang yang kơ ñu hlăm ti Yêrusalem hlăm čar Yuđa. 3Hlei hlăm phung diih jing phung ƀuôn sang ñu, brei Aê Diê ñu dôk mbĭt hŏng ñu, leh anăn brei ñu nao kơ ƀuôn Yêrusalem hlăm čar Yuđa, leh anăn lŏ mdơ̆ng sang yang Yêhôwa Aê Diê phung Israel, Ñu jing Aê Diê hlăm ƀuôn Yêrusalem. 4Grăp čô ăt dôk, hlăm ya anôk ñu dôk jưh bhiâo, brei mâo klei đru mơ̆ng phung mnuih anôk ñu dôk hŏng prăk leh anăn mah, hŏng dŏ dô leh anăn hlô mnơ̆ng, êngao kơ mnơ̆ng myơr hŏng klei čŏng čiăng kơ sang yang Aê Diê hlăm ƀuôn Yêrusalem.”

Phung Mnă Lŏ Wĭt kơ Ƀuôn Yêrusalem

5Hlăk anăn mâo phung khua kơ phung djuê ana phung Yuđa leh anăn phung Benjamin, phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi, grăp čô mâo ai tiê Aê Diê mtrŭt čiăng nao lŏ mdơ̆ng sang yang Yêhôwa hlăm ƀuôn Yêrusalem. 6Leh anăn jih jang phung riêng gah diñu đru diñu hŏng čhiên mngan prăk, hŏng mah, dŏ dô, hlô mnơ̆ng, leh anăn dŏ dô yuôm, mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng arăng myơr hŏng klei čŏng čiăng. 7Mtao Sirus msĕ mơh bi wĭt čhiên mngan sang yang Yêhôwa, dŏ mtao Nebukatnetsar mă ba leh mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem leh anăn dưm leh hlăm sang phung yang ñu. 8Y-Sirus mtao Persơ ba dŏ anăn brei Y-Mit-Rêdat khua djă ngăn mtao kiă tĭng yap jao kơ Y-Sês-Basar khua kơ phung Yuđa. 9Anei ênoh yap dŏ anăn: tlâo pluh boh hmăm mah, sa êbâo boh hmăm prăk, dua pluh dua păn ƀĕ dhŏng, 10tlâo pluh boh êlŭ mah, pă êtuh pluh boh êlŭ prăk điêt, leh anăn sa êbâo boh čhiên mngan mkăn. 11Jih jang čhiên mngan mah leh anăn prăk mâo êma êbâo pă êtuh boh. Jih jang dŏ anei Y-Sês-Basar djă ba mbĭt hlăk arăng atăt ba phung mnă mơ̆ng ƀuôn Ƀaƀilôn truh kơ ƀuôn Yêrusalem.