2

Cov uas poob tebchaws rov los tej npe

(Nhm. 7:6-73)

1Ntawm no mus yog cov pejxeem hauv Yuda tebchaws uas vajntxwv Nenpukhanexa uas nyob hauv Npanpiloo tau ntes coj mus poob tebchaws rau Npanpiloo es tau rov qab los. Lawv rov qab los rau hauv Yeluxalees thiab Yuda, nyias rov los nyob rau nyias lub moos. 2Lawv nrog Xelunpanpee, Yesua, Nehemi, Xelaya, Le‑elaya, Maudekhai, Npisas, Mipa, Npivai, Lehoo thiab Npa‑anas los ua ke.
 Cov pejxeem Yixayee muaj npaum li no.
3Palau caj ces muaj 2,172 leeg. 4Sefathiya caj ces muaj 372 leeg. 5Asla caj ces muaj 775 leeg. 6Paha Mau‑a caj ces uas yog Yesua thiab Yau‑a caj ces muaj 2,812 leeg. 7Elas caj ces muaj 1,254 leeg. 8Xathu caj ces muaj 945 leeg. 9Xakhai caj ces muaj 760 leej. 10Npani caj ces muaj 642 leeg. 11Npenpai caj ces muaj 623 leeg. 12Axaka caj ces muaj 1,222 leeg. 13Adaunikhas caj ces muaj 666 leej. 14Npivai caj ces muaj 2,056 leej. 15Adee caj ces muaj 454 leeg. 16Athaw caj ces uas yog Hexekhiya cum muaj 98 leej. 17Npexai caj ces muaj 323 leeg. 18Yaula caj ces muaj 112 leeg. 19Hasu caj ces muaj 223 leeg. 20Kinpa caj ces muaj 95 leeg. 21Cov neeg Npelehee muaj 123 leeg. 22Cov neeg Nethaufa muaj 56 leej. 23Cov neeg Anathau muaj 128 leej. 24Cov neeg Amave muaj 42 leeg. 25Cov neeg Khiliya‑ali, cov neeg Khefila thiab cov neeg Npe‑awlau muaj 743 leeg. 26Cov neeg Lama thiab cov neeg Kenpa muaj 621 leeg. 27Cov neeg Mima muaj 122 leeg. 28Cov neeg Npe‑ee thiab cov neeg Ai muaj 223 leeg. 29Cov neeg Nenpau muaj 52 leeg. 30Cov neeg Manpi muaj 156 leej. 31Muaj dua ib lub moos Elas cov neeg muaj 1,254 leeg. 32Cov neeg Halee muaj 320 leej. 33Cov neeg Lau, cov neeg Hadi thiab cov neeg Aunau muaj 725 leeg. 34Cov neeg Yelikhau muaj 345 leeg. 35Cov neeg Xena‑a muaj 3,630 leej.
36Cov pov thawj muaj li no. Yedaya caj ces uas yog Yesua cum muaj 973 leeg. 37Imaw caj ces muaj 1,052 leeg. 38Pasaw caj ces muaj 1,247 leej. 39Halee caj ces muaj 1,017 leej.
40Cov Levi muaj li no. Yesua thiab Khami‑ee caj ces uas yog Haudaviya ob tug tub cum muaj 74 leeg. 41Cov hu nkauj muaj li no. Axas caj ces muaj 128 leej. 42Cov uas zov tej rooj loog caj ces yog li no. Salu caj ces, Athaw caj ces, Thamoo caj ces, Akhu caj ces, Hathitha caj ces thiab Saunpai caj ces huvsi muaj 139 leej.
43Cov tub teg tub taws uas ua haujlwm hauv lub tuam tsev muaj li no. Xiha caj ces, Haxufa caj ces, Thanpa‑au caj ces, 44Khelau caj ces, Xi‑aha caj ces, Phadoo caj ces, 45Lenpana caj ces, Hakanpa caj ces, Akhu caj ces, 46Hakas caj ces, Salai caj ces, Hanas caj ces, 47Kidee caj ces, Kaha caj ces, Le‑aya caj ces, 48Lexi caj ces, Nekhauda caj ces, Kaxas caj ces, 49Uxa caj ces, Paxe‑a caj ces, Npexai caj ces, 50Axana caj ces, Me‑uni caj ces, Nefixi caj ces, 51Npanpu caj ces, Hakhufa caj ces, Hahu caj ces, 52Npaluj caj ces, Mehinta caj ces, Hasa caj ces, 53Npakau caj ces, Xixela caj ces, Thema caj ces, 54Nexiya caj ces thiab Hathifa caj ces.
55Xalaumoo cov tub teg tub taws caj ces muaj li no, yog Xauthai caj ces, Haxaufele caj ces, Peluda caj ces, 56Ya‑ala caj ces, Dakhoo caj ces, Kidee caj ces, 57Sefathiya caj ces, Hathi caj ces, Paukhele Haxanpa‑i caj ces, Ami caj ces.
58Cov tub teg tub taws uas ua haujlwm ntawm lub tuam tsev huvsi thiab Xalaumoo cov tub teg tub taws li caj ces huvsi muaj 392 leeg.
59Cov no mus yog cov uas nyob ntawm Theemela, Theehasa, Khelu, Adas thiab Imaw tuaj tiamsis lawv paub tsis tseeb tias lawv caj ces thiab lawv keeb kwm yog neeg Yixayee los tsis yog. 60Yog Delaya caj ces, Thaunpia caj ces thiab Nekhauda caj ces muaj 652 leeg. 61Thiab cov pov thawj li caj ces muaj li no, yog Hanpaya caj ces, Hakhau caj ces thiab Npaxilai caj ces. (Npaxilai tus pojniam yog Npaxilai uas yog neeg Kile‑a tus ntxhais, nws thiaj tau lub npe hu li ntawd.) 62Cov neeg no nrhiav lawv lub npe hauv tej ntawv uas nce npe raws li keeb kwm tiamsis nrhiav tsis tau. Lawv thiaj raug suav ua cov neeg qias tsis huv thiab raug txiav tawm ua tsis tau pov thawj. 63Tus tswv xeev hais kom lawv tsis txhob noj tej zaub mov uas dawb huv kawg nkaus mus txog thaum muaj ib tug pov thawj saib Uli thiab Thumi tso.
64Ib tsoom pejxeem huvsi muaj 42,360 leej, 65cov tub qhe nkauj qhev uas lawv tsis suav muaj 7,337 leej, thiab lawv muaj cov tub ntxhais uas hu nkauj 200 leej. 66Lawv muaj nees 736 tus, muaj luj txwv 245 tus, 67muaj ntxhuav 435 tus, thiab nees luav 6,720 tus.
68Thaum lawv los txog ntawm Yawmsaub lub tuam tsev uas nyob hauv Yeluxalees, cov thawj hauv tej cum muaj qee leej lawv zoo siab pub xyeem rau hauv Vajtswv lub tuam tsev es siv ua lub tuam tsev rau hauv qhov qub chaw. 69Lawv xyeem raws li lawv muaj rau hauv lub txhab nyiaj, yog 61,000 dali kub, 5,000 mina nyiaj, thiab 100 cev tsoos pov thawj.
70Cov pov thawj, cov Levi thiab cov pejxeem ib txhia [nyob hauv Yeluxalees thiab ib ncig sab nraud] thiab cov hu nkauj, cov zov tej rooj loog thiab cov tub teg tub taws uas ua haujlwm rau lub tuam tsev nyob hauv lawv tej moos, thiab cov Yixayee sawvdaws nyob hauv lawv tej moos.