3

Rov muaj kev pe hawm Vajtswv

1Thaum txog lub xya hli cov Yixayee los nyob rau hauv lawv tej moos lawm, mas cov pejxeem sawvdaws tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees. 2Ces Yauxada tus tub Yesua thiab nws cov kwvtij uas ua pov thawj, thiab Se‑athi‑ee tus tub Xelunpanpee thiab nws cov kwvtij, lawv sawvdaws nqes tes ua Yixayee tus Vajtswv lub thaj xwv thiaj tau ua kevcai hlawv xyeem rau saum raws li sau cia rau hauv Vajtswv tus neeg Mauxe txoj kevcai. 3Lawv ua lub thaj rau saum lub qub chaw, vim yog lawv ntshai tej neeg uas nyob ib ncig, thiab lawv ua kevcai hlawv xyeem thaum tagkis thiab thaum yuav tsaus ntuj rau saum lub thaj ntawd rau Yawmsaub. 4Lawv ua kevcai nyob tsev pheeb suab raws li uas sau cia lawd, thiab niaj hnub tua tsiaj ua kevcai hlawv xyeem npaum li uas hais cia rau hauv txoj kevcai uas niaj hnub yuav tsum ua. 5Dhau ntawd lawv kuj xyeem tej uas niaj hnub ua kevcai hlawv xyeem mus li, thiab tej uas xyeem rau hnub hli xiab thiab xyeem rau txhua lub sijhawm uas Yawmsaub teem tseg, thiab lawv xyeem tej uas txhua tus zoo siab pub rau Yawmsaub. 6Lawv pib ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub txij hnub xiab ib lub xya hli. Tiamsis lawv tsis tau tiag tej taw uas ua Yawmsaub lub tuam tsev. 7Lawv muab nyiaj rau cov Kws txhwm zeb thiab cov Kws ntoo, thiab muab zaub mov thiab dej haus thiab roj rau cov neeg Xaidoo thiab Thailab kom lawv coj ntoo ciab hauv Lenpanoo mus txog ntawm hiavtxwv thiab xa mus txog lub moos Yaupa raws li Pawxia tus vajntxwv Xailab tso cai rau lawv lawd.

Pib ua lub tuam tsev

8Thaum lawv rov los rau hauv Yeluxalees lawd mas xyoo uas ob lub ob hlis Se‑athi‑ee tus tub Xelunpanpee thiab Yauxada tus tub Yesua thiab ob tug cov kwvtij uas yog cov pov thawj thiab cov Levi, thiab txhua tus uas poob tebchaws es rov los rau hauv Yeluxalees, pib ua lub tuam tsev. Lawv tsa cov Levi uas hnub nyoog nees nkaum xyoo rov saud saib xyuas tej haujlwm ua Yawmsaub lub tuam tsev. 9Yesua thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij thiab Khami‑ee thiab nws cov tub uas yog Haudaviya caj ces, thiab Henada cov tub thiab lawv cov tub thiab lawv cov kwvtij uas yog cov Levi sib koom saib xyuas tej tub zog uas ua Vajtswv lub tuam tsev.
10Thaum cov Kws ua tsev tiag tej taw rau Yawmsaub lub tuam tsev, mas cov pov thawj hnav tsoos meej mom tawm los tuav rawv raj xyu thiab cov Levi uas yog Axas caj ces tuav rawv nruas npuaj tooj liab tawm los qhuas Yawmsaub raws li cov Yixayee tus vajntxwv Davi tu tseg. 11Mas lawv hu nkauj sib quas qhuas thiab ua Yawmsaub tsaug hais tias,
  “Nws yog tus zoo,
   nws txojkev hlub uas ruaj khov
   nyob mus ib txhis rau cov Yixayee.”
Cov pejxeem sawvdaws kuj tsa suab hu nrov nrov rau thaum lawv qhuas Yawmsaub rau qhov twb tiag Yawmsaub lub tuam tsev tej taw tiav lawm.
12Tiamsis cov pov thawj thiab cov Levi uas ua thawj hauv tej cum, yog cov laus uas twb pom lub tuam tsev qub lawm mas thaum lawv pom luag tabtom ua tej taw tiag lub tuam tsev tshiab no lawv kuj quaj nrov heev, tiamsis tseem muaj ntau leej hu zoo siab xyiv fab. 13Cov pejxeem thiaj tsis paub tias qhov twg yog suab zoo siab xyiv fab qhov twg yog suab quaj, vim yog cov pejxeem qw nrov heev thiab tej suab ntawd nrov mus deb kawg.