5

Aengx Jiez Gorn Ceix Zaangc Ziouv Nyei Biauv

1Maaih i dauh ⟨douc waac mienh,⟩ Hakv^gai, caux Itc^ndo nyei dorn, Se^kaa^li^yaa. Ninh mbuo dengv I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh nyei mengh douc waac mbuox yiem Yu^ndaa Deic-Bung caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei Yiutai Mienh. 2Se^an^ti^en nyei dorn, Se^lupv^mbaa^mben, caux Yo^saa^ndakc nyei dorn, Ye^su^aa, haiz liuz ninh mbuo nyei waac, ziouc dongz buoz siang-ceix jiez Tin-Hungh nyei biauv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. Tin-Hungh nyei douc waac mienh yaac yiem wuov tengx ninh mbuo.
3Wuov zanc yiem Yu^fe^ditc Ndaaih mba'hnoi ndortv maengx nyei saengv-ziouv, Tatv^te^nai, caux Qetaa Mbo^se^nai, aengx caux jienv ninh mbuo nyei guanh, mingh Ye^lu^saa^lem Zingh lorz ninh mbuo naaic gaax, “Haaix dauh bun meih mbuo maaih leiz ceix naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv aengx siang-liepc jiez?” 4Ninh mbuo aengx naaic, “Zoux naaiv norm biauv wuov dauh mienh nyei mbuox heuc haaix nyungc?” 5Mv baac Tin-Hungh nyei m'zing mangc jienv Yiutai Mienh nyei ⟨mienh gox.⟩ Tatv^te^nai saengv-ziouv caux ninh daaih nyei mienh maiv heuc ninh mbuo dingh gong. Zuov fungx sou mbuox tong Ndaa^li^atc Hungh aengx zuov hungh diex wuih sou nzuonx.
6Yu^fe^ditc Ndaaih mba'hnoi ndortv maengx nyei Tatv^te^nai saengv-ziouv caux Qetaa Mbo^se^nai, aengx caux ninh nyei guanh, dongh mba'hnoi ndortv maengx wuov bung ndaaih nyei jien-fouv, fungx naaiv zeiv fienx mingh mbuox Ndaa^li^atc Hungh. 7Ninh mbuo fiev nyei waac hnangv naaiv nor gorngv,
Bun taux Ndaa^li^atc Hungh Diex,
Tov bun hungh diex duqv baengh orn.
8Hungh diex horpc zuqc hiuv duqv, yie mbuo mingh taux Yu^ndaa Deic, mingh taux zaangc hlo haic nyei Tin-Hungh nyei biauv. Ih zanc mienh longc domh la'bieiv-benv ceix jienv faaux, aengx longc ndiangx-benv nqenx jienv njongc. Naaiv deix gong ninh mbuo zoux duqv jienh yaac zoux duqv siepv.
9Yie mbuo ziouc naaic wuov deix mienh gox, “Haaix dauh bun meih mbuo maaih leiz ceix naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv aengx liepc jiez daaih?” 10Yie mbuo yaac naaic ninh mbuo nyei mbuox cingx daaih haih fiev ninh mbuo nyei bieiv zeiv nyei mbuox bun hungh diex hiuv.
11Ninh mbuo hnangv naaiv nor dau yie mbuo.
“Yie mbuo zoux lungh ndau nyei Tin-Hungh nyei bou. Yie mbuo aengx ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv, dongh zinh ndaangc camv-hnyangx aqv, maaih dauh I^saa^laa^en Mienh nyei domh hungh diex ceix ziangx wuov norm biauv.
12Laaix yie mbuo nyei ong-taaix cuoqv lungh zaangc nyei Tin-Hungh qiex jiez, ninh ziouc bun ninh mbuo zuqc yiem Ken^ndie Mienh, Mbaa^mbi^lon Guoqv, Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh nyei buoz-ndiev. Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh zoux waaic naaiv norm biauv aengx zorqv baeqc fingx guaatv taux Mbaa^mbi^lon.
13“Nqa'haav yiem Sailatv zoux Mbaa^mbi^lon Guoqv nyei hungh daauh hnyangx, ninh njiec lingc aengx ceix naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 14Ninh zungv tuix nzuonx zinh ndaangc Ne^mbu^katv^netv^saa yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv, caangv cuotv daaih an jienv Mbaa^mbi^lon nyei miuc-biauv wuov deix jiem nyaanh nyei jaa-sic.
“Sailatv Hungh ziouc zorqv naaiv deix ga'naaiv jiu bun dongh ninh orn zoux Yu^ndaa nyei saengv-ziouv wuov dauh Setv^mbatc^saa.
15Hungh diex yaac mbuox ninh, ‘Dorh naaiv deix jaa-sic nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv, aengx yiem loz-dorngx ganh siang-ceix wuov norm biauv jiez daaih.’ 16Setv^mbatc^saa ziouc daaih naaiv Ye^lu^saa^lem liepc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gorn-ndoqv. Yiem wuov zanc zoux jienv daaih taux ih zanc yaac zoux maiv ziangx.”
17Hnangv naaic, se gorngv hungh diex buatc horpc nyei nor, tov paaiv mienh zaah yiem Mbaa^mbi^lon Zingh siou jienv nyei hungh daan mangc gaax Sailatv Hungh za'gengh cuotv sou heuc yiem Ye^lu^saa^lem siang-ceix naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih zeiz fai maiv zeiz? Naaiv deix jauv ziux hungh diex buatc horpc zuqc zoux nor, tov bun waac daaih bun yie mbuo hiuv.