5

Hră Tattenai Mơit Kơ Pơtao Prŏng Darius

1Hlak anŭn hơmâo dua čô pô pơala anăn Haggai laih anŭn Zekharyah jing ană tơčô Iđô, rai laĭ lui hlâo amăng anăn Ơi Adai ƀing Israel kơ ƀing Yehudi jing ƀing hơdip amăng anih lŏn Yudah laih anŭn amăng plei prŏng Yerusalaim. 2Tơdang khua ba akŏ Zeruƀabel ană đah rơkơi Sealtiêl laih anŭn khua ngă yang prŏng hloh Yêsua ană đah rơkơi Yôzadak hơmư̆ hơdôm tơlơi ƀing pô pơala anŭn pơhiăp, ƀing gơñu čơdơ̆ng pơdơ̆ng glaĭ tŏ tui dơ̆ng Sang Yang Ơi Adai amăng plei prŏng Yerusalaim; laih anŭn ƀing pô pơala Ơi Adai anŭn djru kơ ƀing gơ̆ yơh.
3Ƀơi mông anŭn mơtam khua tring Tattenai jing pô wai lăng amăng tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat, Sethar-Bozenai laih anŭn ƀing mă bruă kơnŭk kơna gơñu nao pơ plei prŏng Yerusalaim hăng tơña tui anai, “Hlơi pô pơđar ƀing gih pơdơ̆ng glaĭ sang yang anai hăng pơkra glaĭ lĕ?” 4Ƀing gơñu ăt tơña dơ̆ng, “Hơget anăn abih bang ƀing mơnuih djru rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ sang yang anai lĕ?” 5Samơ̆ Ơi Adai hlak răk wai ƀing khua kŏng tha ƀing Yehudi, tui anŭn ƀing khua moa dêh čar Persia ƀu dưi ngă tơlơi hơget dơ̆ng tah tơl ƀing gơñu dưi čih mơit hră kơ pơtao prŏng Darius laih anŭn ăt hơmâo mă hră pơtao laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu mơ̆n.
6Hră pơgru glaĭ anai jing hră khua tring Tattenai jing khua wai lăng tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat, Sethar-Bozenai wơ̆t hăng ƀing khua mă bruă pơgop hăng gơñu jing ƀing khua moa tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat, čih hră mơit nao pơ pơtao prŏng Darius. 7Hră ƀing gơñu mơit nao pơ pơtao đŏk tui anai:
 Kơ pơtao prŏng Darius:
 Kwưh rơkâo kơ ih dŏ rơnŭk rơnua hlo̱m ƀo̱m.
8Ơ pơtao ăh, ƀing gơmơi kiăng kơ ih thâo tơlơi anai, ƀing gơmơi nao laih pơ anih lŏn Yudah laih anŭn ƀuh ƀing mơnuih pơ anih anŭn hlak ma̱n pơdơ̆ng đĭ sang yang kơ Ơi Adai prŏng prin. Ƀing gơñu ma̱n pơkra hăng khul boh pơtâo prŏng laih anŭn pioh pơgăn laih khul kơyâo hlô̱ng ƀơi pơnăng sang yang. Ƀing gơñu mă bruă hăng tơlơi răng laih anŭn tañ giŏng biă mă.
9Giŏng anŭn, ƀing gơmơi tơña ƀing khua kŏng tha gơñu tui anai, “Hlơi pô pơđar kơ ƀing gih pơdơ̆ng glaĭ sang yang anai laih anŭn pơkra glaĭ lĕ?” 10Ƀing gơmơi ăt tơña anăn ƀing ngă bruă anŭn, tui anŭn ƀing gơmơi dưi čih laĭ pơthâo kơ ih hlơi jing ƀing khua djă̱ akŏ gơñu.
11Anai yơh jing tơlơi ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ ƀing gơmơi:
“Ƀing gơmơi jing ding kơna Ơi Adai wai lăng adai laih anŭn lŏn tơnah anai; ƀing gơmơi hlak pơdơ̆ng đĭ sang yang jing sang hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih anŭn pơkra laih mơ̆ng lu thŭn hlâo adih. Pơtao prŏng prin ƀing Israel yơh hơmâo ma̱n pơdơ̆ng đĭ hăng pơkra pơgiŏng hĭ laih hlâo adih.
12Samơ̆ yuakơ ƀing ơi adon gơmơi ngă kơ Ơi Adai hăng adai adih ƀrŭk hil, tui anŭn yơh Ñu jao hĭ ƀing gơ̆ kơ pơtao prŏng Nebukhadnezzar mơnuih Khaldi, jing pơtao dêh čar Babilon. Pơtao anŭn pơrai hĭ Sang Yang anai laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ ƀing ơi adon gơmơi nao dŏ pơ dêh čar Babilon.
13“Giŏng anŭn, amăng thŭn tal sa rơnŭk pơtao prŏng Sirus jing pơtao ƀơi tring čar Babilon, pơtao Sirus čih pơtă sa tơlơi pơđar kiăng rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ơi Adai anai. 14Ñu ăt mă tơbiă mơ̆ng sang yang amăng plei prŏng Babilon khul gơnam yua amrăk mah sang yang Ơi Adai mơ̆n. Hlâo adih, pơtao prŏng Nebukhadnezzar hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih khul gơnam anŭn mơ̆ng sang yang amăng plei prŏng Yerusalaim hăng ba mŭt laih pơ sang yang ñu amăng plei prŏng Babilon. Pơtao prŏng Sirus jao brơi laih khul gơnam anŭn kơ sa čô khua anăn Sesbazzar, jing pô pơtao hơmâo ruah laih kiăng jing khua ba akŏ kơ ƀing Yudah. 15Pơtao ăt pơtă kơ Sesbazzar tui anai, ‘Mă bĕ khul gơnam anai laih anŭn nao pioh glaĭ gơñu amăng Sang Yang pơ plei prŏng Yerusalaim. Giŏng anŭn, pơdơ̆ng glaĭ bĕ Sang Yang Ơi Adai ƀơi anih pơdơ̆ng hlâo hơđăp adih.’ 16Tui anŭn, pô khua ba akŏ Sesbazzar anai rai hăng pơdơ̆ng đĭ khul atur sang yang Ơi Adai amăng plei prŏng Yerusalaim. Bruă mơnuă ma̱n pơdơ̆ng hơmâo čơdơ̆ng ngă laih mơ̆ng mông anŭn hlŏng truh kơ tă anai, samơ̆ bruă pơdơ̆ng glaĭ anŭn ăt aka pơgiŏng hĭ ôh.”
17Hơnŭn yơh ră anai, tơdah tơlơi anai pơmơak kơ ih, Ơ pơtao ăh, rơkâo kơ ih brơi arăng hơduah kơsem glaĭ bĕ amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Babilon, kiăng kơ thâo krăn tơdah pơtao prŏng Sirus hơmâo pơđar laih mơ̆n thâo kơ tơlơi pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ơi Adai anŭn amăng plei prŏng Yerusalaim; giŏng anŭn rơkâo kơ ih brơi kơ ƀing gơmơi thâo hơget tơlơi ih kiăng ngă amăng bruă anai.