5

Klei Lŏ Mdơ̆ng Sang Yang

1 Hlăk anăn, khua pô hưn êlâo Y-Hagai, khua pô hưn êlâo Y-Sakari anak êkei Y-Idô, hlăm anăn Aê Diê phung Israel pô kiă kriê diñu, hưn êlâo kơ phung Yuđa dôk hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2 Snăn Y-Sôrôbabel anak êkei Y-Sêaltiêl leh anăn Y-Jêsua anak êkei Y-Jôsadak kgŭ leh anăn lŏ dơ̆ng mdơ̆ng sang yang Aê Diê hlăm ƀuôn Yêrusalem. Mbĭt hŏng diñu mâo phung khua pô hưn êlâo Aê Diê đru diñu.
3Hlăk anăn Y-Tatênai khua čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat leh anăn Y-Sêthar-Bôsênai leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng diñu truh kơ digơ̆ leh anăn êmuh kơ digơ̆ snei, “Hlei pô brei kơ diih klei dưi lŏ mdơ̆ng leh anăn bi leh sang yang anei?” 4Msĕ mơh diñu êmuh kơ digơ̆ klei anei, “Hlei anăn phung mnuih dôk ngă sang anei?” 5Ƀiădah ală Aê Diê digơ̆ dôk dlăng kơ phung khua mduôn phung Yuđa, leh anăn diñu amâo brei digơ̆ mdei hĕ ôh êjai mâo sa klei hưn truh kơ Y-Darius leh anăn mâo klei lŏ wĭt lač kơ hră anăn.
6Hră tui čih leh mơ̆ng Y-Tatênai khua kiă kriê čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat, leh anăn Y-Sêthar-Bôsênai, leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng diñu, phung khua čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat mơĭt leh kơ mtao Darius. 7Diñu mơĭt sa klei hưn kơ gơ̆ hlăm anăn mâo klei čih snei: “Čih mơĭt kơ mtao Darius. Brei ih mâo klei êđăp ênang. 8Brei mtao thâo hmei nao leh kơ čar Yuđa kơ sang yang Aê Diê yang prŏng. Arăng dôk ngă sang anăn hŏng boh tâo prŏng, leh anăn arăng dưm leh kyâo hlăm mtih. Bruă anei arăng ngă nanao hŏng klei kriăng leh anăn đĭ jing nanao hlăm kngan diñu. 9Leh anăn hmei êmuh kơ phung khua mduôn anăn, leh anăn lač kơ diñu snei, ‘Hlei pô brei kơ diih klei dưi ngă sang yang anei leh anăn bi leh gơ̆?’ 10Msĕ mơh hmei êmuh anăn diñu, čiăng brei ih thâo, čiăng hmei dưi čih anăn phung mnuih jing khua diñu. 11Snei diñu lŏ wĭt lač kơ hmei, ‘Hmei jing phung dĭng buăl Aê Diê hlăm adiê leh anăn ti lăn ala, leh anăn hmei lŏ mdơ̆ng sang yang arăng mdơ̆ng leh lu thŭn êlâo, sang yang anăn sa čô mtao prŏng Israel mdơ̆ng leh anăn bi leh. 12 Ƀiădah kyuadah phung aê hmei mčhur Aê Diê hlăm adiê ngêñ, ñu jao hĕ digơ̆ hlăm kngan Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn, êkei Kaldê, pô bi rai sang yang anei leh anăn mă ba leh phung ƀuôn sang kơ ƀuôn Ƀaƀilôn. 13 Ƀiădah hlăm thŭn tal sa Y-Sirus mtao Ƀaƀilôn, mtao Sirus ngă sa klei mtă brei lŏ mdơ̆ng sang yang Aê Diê anei. 14Čhiên mngan sang yang Aê Diê arăng ngă hŏng mah leh anăn prăk Y-Nebukatnetsar mă hĕ leh mơ̆ng sang yang hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn ba dŏ anăn hlăm sang yang Ƀaƀilôn, Mtao Sirus mă dŏ anăn mơ̆ng sang yang Ƀaƀilôn leh anăn jao kơ sa čô bi anăn Y-Sês-Basar, pô ñu mjing khua kiă kriê. 15Ñu lač kơ gơ̆, “Mă bĕ čhiên mngan anei, nao dưm dŏ anei hlăm sang yang ti ƀuôn Yêrusalem, leh anăn brei arăng lŏ mdơ̆ng sang yang Aê Diê ti anôk gơ̆.” 16Snăn Y-Sês-Basar anei truh leh anăn mdơ̆ng atur sang yang Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem. Dơ̆ng mơ̆ng hlăk anăn hlŏng kơ ară anei arăng dôk mdơ̆ng gơ̆ leh anăn ka leh mơh.’ 17Kyua anăn tơdah mtao mĭn jăk, brei arăng duah hlăm sang pioh hră mtao hlăm ƀuôn Ƀaƀilôn čiăng ƀuh thâodah mâo sa klei mtă kbiă hriê mơ̆ng Mtao Sirus brei lŏ mdơ̆ng sang yang Aê Diê anei hlăm ƀuôn Yêrusalem. Leh anăn brei mtao mơĭt kơ hmei klei mtao čiăng hlăm bruă anei.”