8

Gia phả những kẻ hồi hương

1Đây là tên và gia phả các nhà lãnh đạo cùng về nước với tôi: 2Ghẹt-sôn thuộc dòng Phi-nê-a, Đa-ni-ên thuộc dòng Y-tha-ma, Hát-túc (con Sê-ca-nia) thuộc dòng Đa-vít, 3Xa-cha-ri thuộc dòng Pha-rốt và một trăm năm mươi người khác thuộc dòng Phu-rốt và dòng Sê-ca-nia, 4Ê-li-ô-ê-nai (con Xê-ra-hi-gia) thuộc dòng Pha-hát Mô-áp và hai trăm người khác, 5một người con của Gia-ha-xi-ên thuộc dòng Sê-ca-nia và ba trăm người khác, 6Ê-bết (con Giô-na-than) thuộc dòng A-đin và năm mươi người khác, 7Ê-sa (con A-tha-lia) thuộc dòng Ê-lam và bảy mươi người khác, 8Xê-ba-đia (con Mi-ca-ên) thuộc dòng Sê-pha-tia và tám mươi người khác, 9Áp-đia (con Giê-hi-ên) thuộc dòng Giô-áp và hai trăm mười tám người khác, 10một người con của Giô-si-phia, thuộc dòng Sê-lô-mít và một trăm sáu mươi người khác, 11Xa-cha-ri (con Bê-bai) thuộc dòng Bê-bai và hai mươi tám người khác, 12Giô-ha-nan (con Ha-ca-tan) thuộc dòng A-gát và một trăm người khác, 13Ê-phi-lết, Giê-u-ên Sê-ma-gia thuộc dòng A-đô-ni-cam và mươi người khác (những người này đến sau), 14U-tai và Xáp-bút thuộc dòng Biết-vai và bảy mươi người khác.
15Tôi tập họp họ bên dòng sông A-ha-va và cắm trại tại đấy trong ba ngày. Khi tôi kiểm điểm nhân số, thấy chỉ có thường dân và thầy tế lễ còn người Lê-vi, không thấy ai cả. 16Vì thế tôi cho mời những nhà lãnh đạo Ê-li-ê-xe, A-ri-ên, Sê-ma-gia, Ê-na-than, Gia-ríp, Ên-na-than, Na-than, Xa-cha-ri và Mê-su-lam. Tôi cũng mời Giô-gia-ríp và Ên-na-than là hai người có kiến thức sâu rộng. 17Tôi cử họ đến gặp Y-đô, một nhà lãnh đạo tại Ca-si-phia, để xin Y-đô, các anh em ông và những người phục dịch Đền thờ gửi đến cho chúng tôi những người có thể đảm nhiệm các chức vụ trong Đền thờ Thượng Đế. 18Nhờ Thượng Đế phù hộ, họ đưa đến cho chúng tôi Sê-rê-bia một người khôn ngoan, thuộc dòng Mách-li con Lê-vi, cháu Y-sơ-ra-ên. Cùng đến với ông có các con và anh em ông gồm mười tám người, 19Ha-sa-bia và Ê-sai thuộc dòng Mê-ra-ri, các con và anh em của họ gồm hai mươi người, 20và hai trăm hai mươi người phục dịch Đền thờ (Quy chế của những người phục dịch Đền thờ được vua Đa-vít và các quan trong triều thiết lập, mục đích cho họ phụ tá người Lê-vi). Tên những người này đều được ghi vào danh sách.
21Bên sông A-ha-va, tôi yêu cầu mọi người kiêng ăn, tỏ lòng khiêm tốn trước Thượng Đế, xin Ngài cho chúng tôi và con cái cùng của cải được bình an trong lúc đi đường. 22Tôi nghĩ xin vua cho quân đội theo hộ tống là một điều xấu hổ, vì tôi có nói với vua: Thượng Đế chúng tôi phù hộ những ai tìm cầu Ngài, nhưng trừng trị những ai từ bỏ Ngài.
23Vì thế chúng tôi kiêng ăn để cầu xin Chúa cho thượng lộ bình an, và Thượng Đế đã nhậm lời.
24Trong số các thầy tế lễ, tôi chọn mười hai người đứng đầu: Sê-rê-bia, Ha-sa-bia và mười người khác. 25Tôi giao cho họ bạc, vàng, dụng cụ Đền thờ, và những phẩm vật hoàng đế, các quân sư Ba-by-luân, các nhà lãnh đạo và nhân dân Y-sơ-ra-ên dâng cho đền thờ. 26Tôi cân các vật ấy, được sáu trăm năm mươi ta lâng bạc, một trăm ta lâng gồm các dụng cụ bằng bạc, một trăm ta lâng gồm các dụng cụ bằng vàng, 27hai mươi cái bát vàng nặng một ngàn đa riếc. Cũng có hai dụng cụ bằng đồng thượng hạng, có giá trị như vàng. 28Tôi bảo họ: "Các ông là người thánh của Chúa. Vàng bạc và các dụng cụ này cũng là thánh, vì đã được dâng cho Thượng Đế Hằng Hữu của các tổ tiên. 29Xin các ông giữ cẩn thận, giao lại đầy đủ cho các thầy tế lễ cao cấp, người Lê-vi, các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên trong Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem." 30Vậy các thầy tế lễ và người Lê-vi nhận vàng bạc, và các dụng cụ Đền thờ để đem về Giê-ru-sa-lem.
31Ngày mười hai tháng giêng, từ sông A-ha-va chúng tôi lên đường đi Giê-ru-sa-lem. Thượng Đế gìn giữ chúng tôi khỏi tay kẻ thù rình rập dọc đường.
32Chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem, ở đấy ba ngày. 33Qua ngày thứ tư, chúng tôi đem vàng, bạc và các dụng cụ vào Đền thờ, cân lại rồi giao cho Mê-rê-mốt (con thầy tế lễ U-ri). Bên cạnh ông có Ê-lê-a-sa (con Phi-nê-a) Giô-xa-báp (con Giê-sua) và Nô-a-đia (con Bin-mi) là những người Lê-vi. 34Mọi món đều được cân kỹ lưỡng và trọng lượng được ghi lại rõ ràng. 35Chúng tôi, những người lưu đày hồi hương, dâng lễ thiêu cho Thượng Đế Y-sơ-ra-ên, gồm có mười hai con bò (cho mười hai đại tộc Ysơ-ra-ên), chín mươi sáu cừu đực, bảy mươi bảy cừu con, và mười hai dê đực làm lễ vật chuộc tội. 36Chiếu chỉ của hoàng đế được trao cho các phó vương và các tổng trấn ở phía Tây sông Cái; và họ đã giúp đỡ dân Y-sơ-ra-ên lo công việc Đền thờ Thượng Đế.