8

1Ntawm no mus yog cov uas ua thawj hauv lawv tej cum thiab yog tej npe hauv lawv caj ces uas nrog kuv tawm hauv Npanpiloo tebchaws mus rau thaum Athaxawxi ua vajntxwv kav. 2Fineha caj ces yog Kawsoo, Ithama caj ces yog Daniyee, Davi caj ces yog Hathu, 3puavleej yog Sekhaniya caj ces. Palau caj ces yog Xekhaliya thiab cov txivneej uas nce npe nrog nws muaj 150 leej. 4Pahamau‑a caj ces yog Eli‑ehaunai uas yog Xelahiya tus tub thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 200 leej. 5Xathu caj ces yog Sekhaniya uas yog Yahaxi‑ee tus tub thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 300 leej. 6Adee caj ces yog Enpe, uas yog Yaunathas tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 50 leej. 7Elas caj ces yog Yesaya, uas yog Athaliya tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 70 leej. 8Sefathiya caj ces yog Xenpadiya uas yog Mikha‑ee tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 80 leej. 9Yau‑a caj ces yog Aunpadiya uas yog Yehi‑ee tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 218 leej. 10Npani caj ces yog Selaumi uas yog Yauxifiya tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 160 leej. 11Npenpai caj ces yog Xekhaliya uas yog Npenpai tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 28 leej. 12Axaka caj ces yog Yauhanas uas yog Hakhathas tus tub, thiab cov txivneej uas nrog nws muaj 110 leej. 13Adaunikhas caj ces cov uas tuaj tom qab muaj cov npe li no, yog Elifele, Ye‑u‑ee thiab Semaya thiab cov txivneej uas nrog lawv muaj 60 leej. 14Npivai caj ces yog Uthai thiab Xakaw thiab cov txivneej uas nrog ob tug muaj 70 leej.
15Kuv sau lawv los ua ke rau ntawm tus dej uas ntws mus rau tus niag dej Ahava, peb tsuam chaw so qhov ntawd peb hnub. Thaum kuv tshuaj saib cov pejxeem thiab cov pov thawj kuv pom tias tsis muaj cov Levi li. 16Kuv thiaj hais kom mus hu Eliyexaw, Ali‑ee, Semaya, Eenathas, Yali, Eenathas, Nathas, Xekhaliya thiab Mesulas, no yog cov thawj thiab hu Yauyali thiab Eenathas yog ob tug uas txawj ntse, 17thiab kuv xa lawv mus cuag Idau uas yog tus thawj ntawm lub chaw hu ua Khaxifia. Kuv qhia lawv hais rau Idau thiab nws cov kwvtij ntawm Khaxifia uas muaj feem ua tub teg tub taws ntawm lub tuam tsev, kom xa cov uas ua haujlwm hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev tuaj cuag peb. 18Yog muaj peb tus Vajtswv txhais tes uas zoo roos rawv peb, lawv thiaj tau coj ib tug uas xyuam xim tuaj rau peb, yog Selenpiya, thiab nws cov tub thiab nws cov kwvtij huvsi 18 leej. Lawv yog Mali caj ces, Mali yog Levi tus tub thiab yog Yixayee tus xeeb ntxwv. 19Thiab Hasanpiya thiab Yesaya uas yog Melali caj ces thiab ob tug cov kwvtij thiab cov tub huvsi muaj 20 leej. 20Thiab cov tub teg tub taws uas ua haujlwm ntawm lub tuam tsev raws li Davi thiab nws cov nom tswv tau tu cia kom pab cov Levi, muaj 220 leej, cov no muaj npe sau cia huvsi.
21Mas kuv tshaj tawm kom yoo mov rau ntawm tus dej Ahava kom peb thiaj tau txo peb tus kheej rau ntawm peb tus Vajtswv thiab thov nws pab peb thiab peb tej menyuam thiab peb tej cuab txhiaj cuab tam huvsi taug kev tso siab lug. 22Kuv txaj muag thov ib pab tub rog thiab tej tub rog caij nees ntawm vajntxwv kom tiv thaiv yeeb ncuab taug kev. Rau qhov peb twb hais rau vajntxwv lawm tias, “Peb tus Vajtswv txhais tes roos rawv yuav ua zoo rau cov uas nrhiav nws, tiamsis nws txojkev npau taws uas muaj hwjchim loj yuav tawm tsam txhua tus uas tso nws tseg.” 23Peb thiaj li yoo mov thiab taij thov peb tus Vajtswv txog qhov no mas nws mloog peb lub suab taij thov.
24Kuv xaiv tsa cov pov thawj hlob kaum ob leeg, yog Selenpiya, Hasanpiya thiab ob tug cov kwvtij kaum leej. 25Thiab kuv muab tej nyiaj tej kub thiab tej twj siv uas vajntxwv thiab nws cov tim xyoob thiab nws cov thawj thiab cov Yixayee sawvdaws uas nyob ntawd tau pub xyeem ua peb tus Vajtswv lub tuam tsev los luj rau lawv. 26Kuv luj cob rau lawv txhais tes rau pua tsib caug tala nyiaj thiab tej twj siv nyiaj uas muaj nqes ib puas tala thiab kub ib puas tala, 27thiab nees nkaum lub phaj kub uas muaj nqes ib txhiab dali thiab ob lub tais tseem tooj liab ci zoo nkauj uas muaj nqes npaum li kub. 28Thiab kuv hais rau lawv tias, “Nej sawvdaws yog cov dawb huv rau Yawmsaub thiab tej twj siv kuj dawb huv. Tej nyiaj thiab tej kub ntawd yog tej uas zoo siab muab xyeem pub rau Yawmsaub, uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv. 29Yuav tsum ceev cia mus txog thaum uas nej muab luj rau ntawm cov pov thawj hlob thiab cov Levi thiab cov thawj hauv txhua cum Yixayee hauv tej chav tsev ntawm Yawmsaub lub tuam tsev hauv Yeluxalee.” 30Cov pov thawj thiab cov Levi thiaj txais tej nyiaj thiab tej kub uas luj ntawd thiab tej twj siv es coj mus rau ntawm Yeluxalees mus rau hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev.
31Hnub xiab kaum ob lub ib hlis peb tawm ntawm tus dej Ahava yuav mus rau Yeluxalees. Mas peb tus Vajtswv txhais tes roos rawv peb thiab nws cawm kom peb dim tej yeeb ncuab txhais tes thiab tej uas zov ntawm tej tog kev. 32Peb los txog Yeluxalees thiab so peb hnub qhov ntawd. 33Hnub uas plaub muab tej nyiaj tej kub thiab tej twj siv los luj hauv peb tus Vajtswv lub tuam tsev cob rau tus pov thawj Melemau uas yog Uliyas tus tub txhais tes, thiab cov uas nrog nws nyob ntawd yog Fineha tus tub Ele‑axa, thiab yog Yesua tus tub Yauxanpa thiab Npinu‑i tus tub Nau‑adiya, ob tug yog cov Levi. 34Lawv luj thiab suav txhua yam thiab muab sau txhua yam cia tias hnyav npaum li cas.
35Hnub ntawd cov uas raug ntes coj mus es rov los, yog cov uas poob tebchaws rov los, lawv ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yixayee tus Vajtswv. Lawv muab kaum ob tug txiv nyuj xyeem ua cov Yixayee sawvdaws li feem, thiab cuaj caum rau tus txiv yaj, thiab xya caum xya tus menyuam yaj, thiab lawv kuj muab kaum ob tug txiv tshis ua kevcai xyeem daws txim. Cov no huvsi ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub. 36Lawv kuj muab tsab ntawv uas muaj vajntxwv tej lus nkaw rau cov thawj uas vajntxwv tsa kav tebchaws thiab rau cov uas kav lub xeev sab dej Yufeti hnub poob, mas cov nom tswv thiaj pab cov pejxeem thiab pab Vajtswv lub tuam tsev.