9

Ezra Hơmư̆ Kơ Tơlơi Pơdŏ Rơkơi Bơnai Hăng Ƀing Tuai

1Tơdơi kơ ƀing gơñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih khul tơlơi anai, đơđa ƀing khua djă̱ akŏ rai pơ kâo hăng laĭ, “Hơmâo lu ƀing Israel wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang, ƀing Lêwi, ƀu hơmâo răk pioh gơñu pô jing rơgoh hiam ôh mơ̆ng ƀing mơnuih tuai amăng lŏn čar jum dar anai: Ƀing Kanaan, ƀing Hit, ƀing Periz, ƀing Yebus, ƀing Ammôn, ƀing Môab, ƀing Êjip laih anŭn ƀing Amôr. Ƀing gơñu ăt ngă soh sat hơƀak drak hrup hăng ƀing lŏn čar tuai jum dar anŭn ngă laih mơ̆n. 2Ƀing đah rơkơi gơmơi pơdŏ hăng ƀing đah kơmơi mơnuih tuai, tui anŭn yơh kơnung djuai rơgoh hiam Ơi Adai anai hơmâo lŭk lăk hĭ laih hăng ƀing mơnuih tuai jum dar gơñu. Đơđa ƀing khua djă̱ akŏ hăng ƀing khua moa yơh ba jơlan soh kơ tơlơi ƀu tŏng ten anai.”
3Tơdang kâo hơmư̆ tơlơi anai, kâo hek hĭ ao kâo rơngot hơning, buč hĭ ƀŭk laih anŭn blâo ka̱ng kâo hăng dŏ be̱r rŭng răng kơŭ kơuăn biă mă. 4Kâo dŏ be̱r pơ anih anŭn rŭng răng kơŭ kơuăn hlŏng truh kơ mông pơyơr gơnam ngă yang klăm, laih anŭn ƀing ană plei čơdơ̆ng rai pơƀut glaĭ jum dar kâo, jing ƀing le̱ng kơ huĭ bra̱l soh sel yuakơ boh hiăp Ơi Adai ƀing Israel hơmâo pơhiăp laih kơ khul tơlơi soh ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng lŏn čar tuai hlâo adih.
5Tơdang mông pơyơr gơnam ngă yang klăm truh laih, kâo tơgŭ mơ̆ng anih pơluă gŭ kâo pô anŭn, kâo ăt dŏ hơô ao tơĭ kâo mơ̆n, kâo tŏ tơŭt laih anŭn yơr đĭ dua gah tơngan kâo pơ Yahweh Ơi Adai kâo. 6Giŏng anŭn, kâo iâu laĭ tui anai:
“Ơ Ơi Adai hơi, kâo mlâo mlañ biă mă angak đĭ ƀô̆ mơta kâo pơ anăp Ih. Ơ Ơi Adai kâo ăh, khul tơlơi soh ƀing gơmơi lu biă mă, glông hloh kơ akŏ gơmơi laih; khul tơlơi soh sat gơmơi lu biă mă kar hăng glông truh pơ khul adai adih laih.
7Čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk ƀing ơi adon gơmơi hlŏng truh kơ tă anai, ƀing gơmơi jing ƀing ană plei Ih laih, samơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk anŭn truh kơ tă anai, ƀing gơmơi hơmâo ngă laih tơlơi soh prŏng biă mă. Yuakơ khul tơlơi soh ƀing gơmơi yơh, Ih hơmâo jao hĭ laih ƀing gơmơi, ƀing pơtao laih anŭn ƀing khua ngă yang gơmơi amăng tơngan ƀing pơtao tuai. Tui anŭn, ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing gơmơi, klĕ sua ƀing gơmơi, ba pơđuaĭ hĭ laih ƀing gơmơi jing hlŭn mơnă laih anŭn pơmlâo hĭ ƀing gơmơi hlŏng truh kơ ră anai.
8“Ră anai kơnơ̆ng ƀiă mông đôč, Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi, Ih hơmâo pơrơđah laih tơlơi khăp pap Ih kơ ƀing gơmơi wơ̆t tơdah kơnơ̆ng ƀiă đôč amăng ƀing gơmơi dưi klaih hĭ laih mơ̆ng hlŭn mơnă laih anŭn hơdip rơnŭk rơnua amăng anih lŏn rơgoh hiam anai. Ih hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gơmơi laih anŭn ăt hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gơmơi tơlơi hơdip phrâo. 9Wơ̆t tơdah ƀing gơmơi jing laih ƀing hlŭn, samơ̆ Ih ƀu lui raih hĭ ƀing gơmơi dŏ nanao amăng hlŭn mơnă ôh. Ih hơmâo ngă laih kơ ƀing pơtao prŏng dêh čar Persia mơak hăng ƀing gơmơi laih anŭn brơi kơ ƀing gơmơi dưi hơdip hăng ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ih, jing anih ƀing rŏh ayăt pơrai hĭ laih hlâo adih, kiăng kơ ƀing gơmơi hơduah ƀuh tơlơi rơnŭk rơnua pơ anih anai jing anih lŏn Yudah laih anŭn amăng plei prŏng Yerusalaim anai.
10“Samơ̆ ră anai, Ơ Ơi Adai ăh, hơget tơlơi ƀing gơmơi dưi pơhiăp yuakơ abih bang tơdơi Ih hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi lĕ? Kar hăng hlâo adih, ƀing gơmơi ƀu pơñen ngă tui ôh khul tơlơi pơđar, 11jing tơlơi Ih brơi laih kơ ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing ding kơna Ih jing ƀing pô pơala. Ƀing gơñu pơtă laih kơ ƀing gơmơi jing ƀing Israel tui anai, ‘Anih lŏn ƀing gih či mŭt nao kiăng kơ mă tŭ anŭn jing anih lŏn ƀu rơgoh ôh yuakơ ƀing mơnuih hơdip amăng anih anŭn jing ƀing ngă sat ƀai grĭ grañ biă mă mơ̆ng rơnuč gah anai truh pơ rơnuč gah adih anih lŏn anŭn. 12Ƀing gơñu ăt pơtă laih mơ̆n kơ ƀing gơmơi tui anai, ƀu dưi pơdŏ rơkơi bơnai hăng ƀing kơnung djuai anŭn ôh laih anŭn kŏn dưi djru brơi kơ ƀing gơñu đĭ kơyar ƀôdah dưi jing bruă lơi tơdah ƀing gơmơi kiăng hơdip mơak mơai amăng anih lŏn anŭn hăng pioh glaĭ kơ ƀing ană tơčô gơmơi hlŏng lar.’
13“Wơ̆t tơdah tơdơi kơ abih bang tơlơi pơkơhma̱l hơmâo truh laih kơ ƀing gơmơi yuakơ ƀing gơmơi ngă sat ƀai, Ơ Ơi Adai gơmơi hơi, ƀing gơmơi thâo krăn Ih hơmâo pơkơhma̱l laih ƀing gơmơi kơnơ̆ng ƀiă hloh kơ khul tơlơi soh ƀing gơmơi lăp kơ tŭ mă đôč, laih anŭn Ih ăt brơi kơ ƀing gơmơi dưi dŏ so̱t mơ̆n hrup hăng tă anai. 14Tui anŭn, hiư̆m pă ƀing gơmơi thâo ngă wơr bĭt hĭ tơlơi Ih pơđar laih anŭn pơdŏ hăng ƀing mơnuih juăt ngă tơlơi hơƀak drak anŭn dơ̆ng lĕ? Tơdah ƀing gơmơi ngă, Ih či ƀrŭk hil biă mă laih anŭn či pơrai hĭ abih bang ƀing gơmơi yơh hăng ƀu či pioh glaĭ hlơi pô dŏ so̱t ôh. 15Ơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel hơi, Ih yơh jing tơpă hơnơ̆ng, samơ̆ Ih ăt brơi kơ ƀing gơmơi dŏ so̱t mơ̆n. Ƀing gơmơi pơhaih tơlơi soh sat gơmơi ƀơi anăp Ih; ƀing gơmơi ƀu năng lăp ôh kiăng kơ nao kơkuh pơpŭ ƀơi anăp Ih.”