9

Klei Y-Êsra Wah Lač Hưn Klei Soh

1Tơdah klei anăn leh leh, phung khua hriê kơ kâo leh anăn lač, “Phung ƀuôn sang Israel leh anăn phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi amâo bi ktlah ôh diñu pô mơ̆ng phung ƀuôn sang hlăm čar mbĭt hŏng klei digơ̆ kkuh mpŭ Yêhôwa bi êmut snăk, si tô hmô phung Kanaan, phung Hitit, phung Pêrisit, phung Jêbusit, phung Amôn, phung Môap, phung Êjip, leh anăn phung Amôrit. 2Kyuadah diñu mă leh đa đa mơ̆ng phung anak mniê digơ̆ brei jing mô̆ kơ diñu pô leh anăn kơ phung anak êkei diñu, tơl găp djuê doh jăk bi lŭk leh diñu pô hŏng phung ƀuôn sang hlăm čar. Hlăm klei amâo dôk sĭt suôr anei phung khua leh anăn phung khua knơ̆ng hlăm phung ƀuôn sang jing phung êlâo hĭn ngă klei anăn.” 3Tơdah kâo hmư̆ klei anăn, kâo hiêk čhiăm ao kâo leh anăn ao jhung kâo, leh anăn buč hĕ ƀŭk ti boh kŏ kâo leh anăn mlâo kang kâo, leh anăn kâo dôk gŭ ênguôt dhuôt. 4Leh anăn jih jang phung ktư̆ yơ̆ng kơ klei Aê Diê phung Israel blŭ, kyua klei phung mnă wĭt leh amâo dôk sĭt suôr ôh, bi kƀĭn jŭm dar kâo êjai kâo dôk gŭ huĭ hyưt tơl mmông myơr mnơ̆ng ngă yang tlam. 5Ti mmông myơr mnơ̆ng ngă yang tlam kâo kgŭ mơ̆ng klei kăm ƀơ̆ng huă, hŏng čhiăm ao leh anăn ao jhung kơhiêk leh, leh anăn kâo čuôn kơŭt leh anăn mblang kngan kâo kơ Yêhôwa Aê Diê kâo 6êjai lač:
 “Ơ Aê Diê kâo, kâo hêñ leh anăn hrah ƀô̆ kngưr ƀô̆ mta kâo kơ ih, Aê Diê kâo, kyuadah klei wê hmei đĭ dlông hĭn kơ boh kŏ hmei leh anăn klei hmei jing soh đĭ truh kơ adiê.
7Mơ̆ng ênuk phung aê hmei truh kơ hruê anei, hmei jing soh prŏng, leh anăn kyua klei wê hmei, hmei, phung mtao hmei, leh anăn phung khua ngă yang hmei ih jao leh hmei hlăm kngan phung mtao čar tue, kơ đao gưm, kơ klei jing mnă, kơ klei arăng plah mă, leh anăn kơ jih klei hêñ msĕ si mâo ti hruê anei. 8Ƀiădah ară anei êjai bhiâo Yêhôwa Aê Diê hmei bi êdah leh klei pap, čiăng lui hmei sa kdrêč ăt dôk, leh anăn brei kơ hmei sa anôk kjăp hlăm lam anôk doh jăk ñu, čiăng kơ Aê Diê hmei dưi bi mngač ală hmei, leh anăn brei kơ hmei klei dưi lŏ hdĭp ƀiă êjai hmei jing hlŭn. 9Kyuadah hmei jing phung hlŭn; ƀiădah Aê Diê hmei amâo lui hmei ôh êjai hmei jing hlŭn, ƀiădah myơr leh kơ hmei klei ñu khăp sĭt suôr ti anăp phung mtao čar Persơ, čiăng brei hmei klei lŏ hdĭp ƀiă čiăng dưi mdơ̆ng sang Aê Diê hmei, čiăng lŏ mkra anôk gơ̆ rai leh anăn čiăng brei kơ hmei klei mgang hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem.
10Ară anei, Ơ Aê Diê hmei, ya hmei srăng lač kyua klei anei truh leh? Kyuadah hmei hngah leh klei ih mtă, 11klei ih mtă leh hŏng phung dĭng buăl ih phung khua pô hưn êlâo êjai lač, ‘Čar diih dơ̆ng mŭt čiăng mă bha jing sa boh čar čhŏ hŏng klei čhŏ mrŏ phung ƀuôn sang hlăm čar ngă, hŏng klei diñu kkuh mpŭ kâo bi êmut, bi bŏ leh čar mơ̆ng knhal anei truh kơ knhal mkăn hŏng klei čhŏ mrŏ diñu. 12 Kyua anăn đăm brei ôh phung anak mniê diih kơ phung anak êkei diñu, kăn mă rei phung anak mniê diñu čiăng brei kơ phung anak êkei diih, leh anăn đăm duah ôh klei êđăp ênang kơ diñu amâodah klei čăt jing kơ diñu, čiăng kơ diih dưi jing ktang, leh anăn ƀơ̆ng mnơ̆ng jăk hlăm čar, leh anăn lui čar anei jing ngăn dưn kơ phung anak diih hlŏng lar.’ 13Leh anăn êdei kơ jih klei truh leh kơ hmei kyua klei jhat hmei ngă leh anăn kyua klei hmei jing soh prŏng, ƀuh leh kơ ih Aê Diê hmei bi kmhal hmei ƀiă hĭn kơ klei wê hmei năng, leh anăn brei kơ hmei sa phung ăt dôk msĕ snei. 14Hmei srăng lŏ gao klei ih mtă mơ̆ leh anăn bi dôk ung mô̆ hŏng phung ƀuôn sang ngă klei kkuh mpŭ ih bi êmut anei? Amâo djŏ hĕ ih srăng ngêñ kơ hmei tơl ih bi rai hmei, tơl amâo lŏ mâo sa kdrêč ăt dôk ôh, kăn mâo sa čô tlaih rei? 15Ơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel, ih jing kpă, kyuadah hmei jing phung ăt dôk, phung tlaih leh msĕ si ti hruê anei. Nĕ anei hmei dôk ti anăp ih hlăm klei hmei jing soh, kyuadah amâo mâo sa čô ôh dưi dôk ti anăp ih kyua klei anei.”