1

1Kuv yog Paulus uas yog Vajtswv ib tug timthawj. Qhov uas kuv tau ua Vajtswv ib tug timthawj, tsis yog neeg tsa kuv ua lossis yog Vajtswv kom leejtwg tsa kuv ua, tiamsis yog Yexus Khetos thiab Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv, tus uas tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los tsa kuv ua timthawj. 2Cov kwvtij uas nrog kuv nyob, lawv puavleej xa lus noj qab nyob zoo tuaj rau cov ntseeg txhua tus uas nyob hauv Kalatias:
3Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej, thiab pab kom nej tau zoo nyob kaj siab lug.
4Yexus Khetos muab nws txojsia los txhiv peb lub txim, nws ua li ntawd kom peb dim tiam uas neeg ua phem no. Qhov uas Yexus pab peb li ntawd yeej raws li Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv lub siab nyiam. 5Thov kom Vajtswv tau ntsejmuag mus ibtxhis li. Amees.

Tsuas Muaj Tib Txojmoo Zoo Xwb

6Qhov uas nej tso Yexus Khetos tus uas hlub nej thiab xaiv nej cia lawm tseg sai sai no, thiab qhov uas nej mus mloog lwm zaj uas tsis yog Vajtswv txojmoo zoo, nej ua li ntawd kuv xav tsis thoob li. 7Qhov tseemceeb yeej tsis muaj “lwm zaj uas yog txojmoo zoo li,” tiamsis qee leej tuaj ua rau nej ntxhov, rau qhov lawv xav hloov Yexus Khetos txojmoo zoo. 8Kuv qhia rau nej hais tias txawm yog peb lossis ib tug timtswv saum ntuj los qhia lwm zaj rau nej uas txawv txojmoo zoo uas peb twb qhia rau nej lawm, ces tus ntawd yeej yuav poob rau hauv ntujtawg. 9Yav tas los peb twb qhia zaj no rau nej lawm, nimno kuv yuav rov qab qhia dua ib zaug rau nej li no tias: Yog leejtwg tuaj qhia lwm zaj rau nej uas txawv txojmoo zoo uas nej twb ntseeg lawm, ces tus ntawd yeej yuav poob rau hauv ntujtawg.
10Kuv hais li no nej xav hais tias yog kuv hais kom neeg qhuas kuv no los? Tsis yog li ntawd! Tiamsis kuv hais kom haum Vajtswv siab xwb! Nej xav hais tias kuv hais kom neeg nyiam kuv no los? Yog kuv tseem ua li ntawd, ces kuv yeej ua tsis tau Yexus Khetos tus tubtxib.

Vim Li Cas Paulus Thiaj Tau ua Ib Tug Timthawj

11Cov kwvtij, kuv xav qhia rau nej paub hais tias, txojmoo zoo uas kuv niaj hnub qhia yeej tsis yog neeg txoj. 12Kuv tsis tau kawm zaj no ntawm leejtwg thiab yeej tsis muaj neeg qhia rau kuv, tiamsis tus uas qhia txojmoo zoo ntawd rau kuv, nws yog Yexus Khetos.
13Nej twb hnov lawm hais tias thaum uas kuv tseem coj cov Yudais txoj kevcai, kuv tsimtxom cov neeg uas ntseeg Vajtswv heev kawg nkaus li, thiab xav muab cov ntseeg tua povtseg kom tas huv tibsi. 14Thaum kuv tseem coj cov Yudais txoj kevcai, peb cov kwvtij Yudais uas nrog kuv ib phaum, kuv yog tus uas coj zoo tshaj, thiab kuv yog tus uas coj peb cov yawgkoob tej kevcai nruj dua sawvdaws.
15Tiamsis Vajtswv hlub kuv, nws twb xaiv kuv cia puag hauv nruab thiab los lawm. Thiab Vajtswv hu kuv los ua nws txoj haujlwm, 16Vajtswv pom zoo qhia nws tus tub rau kuv paub, rau qhov nws xav kom kuv mus qhia txojmoo zoo uas hais txog nws tus tub rau lwm haivneeg, 17thiab kuv tsis tau mus nram lub nroog Yeluxalees mus xyuas cov uas xub ua timthawj dua kuv lawm. Tiamsis kuv cia li mus nram tebchaws Alanpias thiab cia li rov qab mus pem lub nroog Damaxes. 18Tom qab ntawd tau peb xyoos kuv mam li mus xyuas Petus nram lub nroog Yeluxalees, kuv mus nrog nws nyob nrad tau kaum tsib hnub; 19tiamsis kuv tsis pom lwm tus timthawj li, tsuas pom Yakaunpaus tus uas yog tus Tswv tus kwv xwb.
20Tej uas kuv sau tuaj rau nej no kuv hais tseeb xwb. Muaj Vajtswv nyob saud pom, kuv tsis dag nej.
21Tom qab ntawd kuv thiaj mus pem tej nroog uas nyob hauv cheebtsam Xilias thiab Kilikias. 22Thaum ntawd cov ntseeg uas nyob nram lub xeev Yudas, lawv tsis tau pom dua kuv li. 23Lawv tsuas hnov lwm tus hais tias, “Tus neeg uas thaud tsimtxom peb, nimno nws qhia zaj uas peb ntseeg uas yav tas los nws pheej ua kom puastsuaj!” 24Thiab lawv ua Vajtswv tsaug, vim lawv hnov hais tias kuv ua Vajtswv tes haujlwm lawm.