2

Cov tubtxib lees yuav Povlauj

1Tom qab ntawd kaum plaub xyoos kuv thiab Npananpa wb li tau rov mus rau lub nroog Yeluxalees dua ib zaug thiab coj Titau nrog kuv mus. 2Kuv mus raws li Vajtswv qhia tshwm rau kuv, thiab kuv tau piav txoj xov zoo uas kuv tau qhia rau lwm haiv neeg rau lawv mloog, tsuas yog piav rau cov uas tseem ceeb mloog twjywm xwb. Kuv ntshai tsam kuv tabtom dhia lossis twb dhia dhau los lawm tsis muaj qabhau. 3Txawm yog Titau uas nrog kuv nyob yog neeg Kili, los nws tsis raug muab yuam ua kevcai txiav. 4Tiamsis zaj no tshwm sim los vim yog muaj cov kwvtij uas ua cuav nyas kev tuaj tshuaj saib qhov uas peb tau nyob ywj pheej hauv Yexus Khetos, xwv thiaj muab tau peb ua qhev. 5Tiamsis peb tsis yeem swb lawv ib nyuag txoog teev li, kom txoj xov zoo uas tseeb ntawd thiaj nyob ruaj hauv nej mus li. 6Cov neeg uas suav tias lawv tseem ceeb ntawd (txawm yog lawv txeev zoo li cas kuj xij, kuv tsis quav ntsej, Vajtswv tsis saib leejtwg ntsej muag,) cov neeg uas lawv suav tias tseem ceeb ntawd tsis tau muab ib yam dabtsi tsav ntxiv rau kuv. 7Tiamsis lawv pom tias qhov uas piav txoj xov zoo rau cov neeg uas tsis ua kevcai txiav raug muab cob rau kuv ib yam li qhov uas piav txoj xov zoo rau cov uas ua kevcai txiav raug muab cob rau Petus, 8vim tias Vajtswv uas ua haujlwm rau hauv Petus kom mus ua tubtxib rau hauv cov uas ua kevcai txiav, kuj ua haujlwm rau hauv kuv kom mus rau hauv lwm haiv neeg. 9Thaum Yakaunpau thiab Khefa thiab Yauhas uas luag hwm tias yog cov uas ua thawj pom Vajtswv txojkev hlub uas muab pub rau kuv lawm, lawv kuj tuav kuv thiab Npananpa sab tes xis qhia tias sib koom tes ua haujlwm, mas peb thiaj yuav mus rau hauv lwm haiv neeg thiab lawv cov yuav mus rau hauv cov uas ua kevcai txiav. 10Lawv tsuas yog thov kom peb nco txog cov pluag, kuj yog yam uas kuv kub siab lug ua.

Povlauj nrog Petus sib cam

11Thaum Khefac tuaj txog lub moos Athi‑au kuv tau nrog nws sib cam tim ntsej tim muag vim nws ua txhaum muaj txim tiag. 12Ua ntej uas cov uas Yakaunpau txib tuaj tsis tau tuaj txog, Petus kuj nrog lwm haiv neeg koom noj haus ua ke, tiamsis thaum lawv tuaj txog, nws txawm thim ncaim mus nyob rau ib cag vim ntshai cov uas coj ua kevcai txiav. 13Thiab lwm tus Yudai kuj ua tsis ncaj raws li nws, txawm yog Npananpa los nws kuj ua tsis ncaj raws lawv qab thiab. 14Tiamsis thaum kuv pom tias lawv tsis coj ncaj raws nraim qhov tseeb hauv txoj xov zoo, kuv txawm hais rau Khefac tab meeg sawvdaws tias, “Koj yog neeg Yudai, los koj tseem ua lub neej raws li lwm haiv neeg tsis raws li cov Yudai. Ua cas koj tseem yuam lwm haiv neeg xyaum raws li cov Yudai thiab?”

Neeg yuav tsum ntseeg thiaj dim

15Peb cov uas yug los ua Yudai, tsis yog lwm haiv neeg uas muaj txim, 16peb paub tias tsis muaj leejtwg raug suav tias ncaj ncees vim xyaum raws li txoj kevcai, tiamsis yog vim ntseeg Yexus Khetos. Peb kuj ntseeg Yexus Khetos xwv peb thiaj raug suav tias ncaj ncees vim ntseeg Khetos tsis yog vim xyaum raws li txoj kevcai, vim qhov uas xyaum raws li txoj kevcai tsis muaj ib tug twg raug suav tias ncaj ncees. 17Tiamsis thaum peb siv zog nrhiav kom raug suav tias ncaj ncees hauv Khetos, ho rov raug suav tias yog neeg txhaum, mas Khetos yog tus uas ua kom muaj txim lov? Tsis yog li ntawd. 18Tiamsis yog kuv muab tej uas kuv muab rhuav tag lawd tsim dua tshiab, kuv kuj qhia kom pom tias kuv ua txhaum txoj kevcai. 19Vim txoj kevcai ntawd kuv twb tuag ntawm txoj kevcai lawm kom kuv thiaj muaj txojsia nyob rau ntawm Vajtswv. 20Kuv raug muab teem nrog Khetos saum khaublig ntoo lawm. Kuv txojsia tsis muaj nyob lawm, tiamsis Khetos nyob hauv kuv. Txojsia uas kuv tseem muaj nyob hauv kuv lub cev no, yog kuv ua neej nyob ntawm txojkev ntseeg Vajtswv leej Tub uas hlub kuv thiab muab nws tus kheej this kuv. 21Kuv tsis mom txiaj mom ntsig Vajtswv txojkev hlub. Yog xyaum raws li txoj kevcai raug suav tias ncaj ncees, Khetos kuj tuag dawb tsis muaj nuj nqes.