3

Oix Zuqc Gan Leiz-Latc Fai Sienx Giduc

1Meih mbuo hngongx haic nyei Gaa^laa^tie Mienh aah! Haaix dauh zoux faatv nduov meih mbuo hnamv dorngc? Yie mengh mengh nyei gorngv Yesu Giduc yiem ziepc nzaangc jaax daic nyei jauv, hnangv meih mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc jienv nor. 2Yie oix meih mbuo mbuox yietc nyungc yie. Meih mbuo zipv Singx Lingh se weic meih mbuo ei jienv leiz-latc zoux fai weic meih mbuo haiz kuv fienx ziouc sienx? 3Meih mbuo fungc ndongc naaic hngongx? Meih mbuo longc Singx Lingh jiez ziangx gorn, ih zanc meih mbuo oix longc baamh mienh nyei za'eix zoux ziangx fai? 4Meih mbuo siouc kouv ndongc naaic camv se maiv lamh longc fai? Ndongc haaix maaih lamh longc nyei saah? 5Tin-Hungh bun Singx Lingh meih mbuo yaac yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux mbuoqc horngh nyei sic se weic meih mbuo ei jienv leiz-latc zoux fai weic meih mbuo haiz kuv fienx ziouc sienx?
6Hnamv mangc gaax Apc^laa^ham! “Ninh sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv.” 7Wuov nyungc, meih mbuo oix zuqc hiuv duqv, sienx Tin-Hungh wuov deix se zoux Apc^laa^ham nyei zien zeiv-fun. 8Ging-Sou jaa-ndaangc hiuv duqv Tin-Hungh oix bun Janx weic sienx ninh duqv caux ninh horpc hnyouv. Ging-Sou ziouc jaa-ndaangc zunh kuv fienx mbuox Apc^laa^ham, “Lungh ndiev mienh oix weic meih duqv Tin-Hungh ceix fuqv.” 9Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc ceix fuqv bun ninh. Fih hnangv nyei, yietc zungv sienx nyei mienh, Tin-Hungh oix ceix fuqv.
10Da'faanh kaux leiz-latc nyei mienh zuqc zioux, weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Haaix dauh maiv ei nzengc Leiz-Latc Sou fiev jienv nyei yietc zungv, wuov dauh zuqc zioux aqv.” 11Hnangv naaic buatc duqv mengh nyei. Ei Tin-Hungh mangc, maiv maaih haaix dauh kaux leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh ziouc caux Tin-Hungh horpc hnyouv, wuov dauh duqv ziangh jienv.” 12Mv baac leiz-latc maiv bangc sienx fim zoux gorn-ndoqv. Weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Haaix dauh ei jienv leiz-latc, wuov dauh duqv ziangh jienv.”
13Leiz-latc bun mbuo zuqc zioux mv baac Giduc zuqc zioux div mbuo ziouc zuoqc mbuo leih ndutv leiz-latc. Weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Haaix dauh zuqc kuangx jienv ndiangx, wuov dauh zuqc zioux aqv.” 14Giduc Yesu hnangv naaiv nor zoux weic bun Janx haih sienx ninh ziouc duqv Tin-Hungh ceix fuqv hnangv ninh ceix fuqv bun Apc^laa^ham wuov nor. Hnangv naaic bun mbuo weic sienx Giduc ziouc duqv zipv Tin-Hungh laengz bun nyei Singx Lingh.

Tin-Hungh Laengz Nyei Ngaengc Waac Caux Leiz-Latc

15Zuangx gorx-youz aac, yie oix beiv yietc nyungc pou-tong nyei sic. Se gorngv maaih i laanh mienh dongh hnyouv liepc ziangx ngaengc waac, haaix dauh yaac maiv haih guangc yaac maiv haih tipv. 16Tin-Hungh laengz ziangx waac bun Apc^laa^ham caux ninh nyei zeiv-fun. Gorngv “zeiv-fun” wuov joux waac, maiv zeiz gorngv taux “yietc zuangx zeiv-fun,” dongh mienh camv wuov nyungc. Ging-Sou gorngv taux nduqc dauh ninh nyei zeiv-fun hnangv, se dongh Giduc. 17Yie nyei eix leiz se hnangv naaiv. Tin-Hungh liepc ziangx ngaengc waac yaac laengz ei jienv ngaengc waac zoux. Nqa'haav feix baeqv faah ziepc hnyangx Tin-Hungh liepc leiz-latc daaih, mv baac leiz-latc maiv haih bun wuov deix laengz nyei waac ndortv fai maiv lamh longc. 18Se gorngv oix zuqc kaux leiz-latc cingx duqv nzipc Tin-Hungh oix ceix bun nyei nor, ziouc maiv zuqc kaux Tin-Hungh laengz nyei waac. Mv baac Tin-Hungh oix ceix bun Apc^laa^ham nyei, ninh ei ninh laengz nyei waac ceix bun mi'aqv.
19Wuov nyungc, Tin-Hungh weic haaix diuc liepc leiz-latc daaih? Tin-Hungh tipv leiz-latc daaih weic bun cing zuiz hnangv haaix nor, zuov oix zipv Tin-Hungh laengz nyei waac wuov dauh Apc^laa^ham nyei zeiv-fun daaih taux. Se fin-mienh jiu bun dauh mbu'ndongx mienh liepc leiz-latc daaih. 20Zoux mbu'ndongx mienh maiv zeiz kungx tengx yietc bung hnangv. Mv baac Tin-Hungh benx yietc dauh.

Leiz-Latc Nyei Za'eix

21Hnangv naaic, leiz-latc caux Tin-Hungh laengz nyei waac maiv da'goih fai? Zungv maiv zeiz. Se gorngv Tin-Hungh liepc nyungc leiz-latc bun mienh maaih ziangh maengc, mienh ziouc haih kaux leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 22Mv baac Ging-Sou gorngv lungh ndiev mienh zuqc zuiz nyei qaqv gunv weic bun sienx Yesu Giduc wuov deix haih duqv Tin-Hungh laengz ceix bun nyei. Ninh mbuo duqv daaih se weic ninh mbuo sienx.
23Mienh sienx Giduc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei ziangh hoc maiv gaengh taux, leiz-latc kuonx jienv mbuo hnangv kuonx zuiz-mienh nor, zuov taux mienh duqv sienx Giduc nyei ziangh hoc cuotv daaih aqv. 24Hnangv naaic, leiz-latc gunv jienv mbuo taux Giduc daaih wuov zanc, weic bun mienh sienx Giduc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 25Ih zanc sienx Giduc nyei ziangh hoc taux, mbuo maiv zuqc leiz-latc gunv aqv.
26Meih mbuo yietc zungv weic sienx Giduc Yesu duqv zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz. 27Meih mbuo ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ duqv caux Giduc juangc maengc ziangh, ziouc goiv yienc duqv Giduc nyei fiem-fingx. 28Weic naaiv Yiutai Mienh fai Janx maiv ganh nyungc, zoux nouh nyei fai maiv zoux nouh nyei, m'jangc fai m'sieqv yaac maiv ganh nyungc. Meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh yietc zungv ziouc benx yietc nyungc hnangv. 29Se gorngv meih mbuo benx Giduc nyei, meih mbuo ziouc benx Apc^laa^ham nyei zeiv-fun yaac oix nzipc Tin-Hungh laengz ceix bun nyei.