3

Klei Bhiăn Amâodah Klei Đăo

1Ơ phung Galati mluk mgu! Hlei pô mplư mƀlum diih leh? Ti anăp ală diih kâo bi êdah leh Yêsu Krist arăng pơ̆ng leh ti kyâo bi kal. 2Brei kâo thâo knŏng klei anei: diih mă tŭ leh Yang Mngăt Jăk hŏng bruă tui si klei bhiăn mơ̆, amâodah kyua klei đăo mơ̆ng klei diih hmư̆? 3Si ngă diih jing mluk mgu msĕ snăn lĕ? Leh diih dơ̆ng hŏng Yang Mngăt Jăk, ară anei diih čiăng bi leh hŏng klei knang kơ kđeh lĕ? 4Diih tŭ leh lu klei yuôm hơăi mang hĕ? — tơdah jing hơăi mang sĭt. 5Pô brei Yang Mngăt Jăk kơ diih leh anăn ngă lu klei yuôm bhăn ti krah diih ngă klei anăn kyua bruă tui si klei bhiăn mơ̆, amâodah kyua klei đăo mơ̆ng klei diih hmư̆?
6 Klei Aê Diê Blŭ lač, “Y-Abraham đăo kơ Aê Diê, leh anăn Aê Diê yap ñu jing kpă ênô.” 7 Snăn, brei diih thâo săng phung mâo klei đăo yơh jing phung anak čô Y-Abraham sĭt. 8 Leh anăn Klei Aê Diê Blŭ hưn leh êlâo kơ Aê Diê srăng yap kpă phung tue hŏng klei đăo, snăn Klei Aê Diê Blŭ anăn mtô leh êlâo klei mrâo mrang jăk kơ Y-Abraham, lač, “Hlăm ih jih jang găp djuê mnuih srăng mâo klei jăk jĭn.” 9Snăn hlei pô đăo mâo klei jăk jĭn mbĭt hŏng Y-Abraham, pô mâo leh klei đăo.
10 Kyuadah jih jang hlei pô knang kơ bruă tui si klei bhiăn dôk ti gŭ klei tăm pah; kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Tăm pah hĕ kơ hlei pô amâo gưt leh anăn ngă tui si jih jang klei čih leh hlăm hdruôm hră klei bhiăn.” 11 Arăng thâo săng mngač leh, amâo tuôm mâo ôh sa čô mnuih mâo klei yap kpă ti anăp Aê Diê tui si klei bhiăn; kyuadah “Pô kpă srăng hdĭp hŏng klei đăo.” 12 Ƀiădah klei bhiăn amâo mdơ̆ng ti dlông klei đăo ôh, kyuadah “Hlei pô gưt kơ klei bhiăn srăng hdĭp kyua klei bhiăn.” 13 Krist bi tui leh drei mơ̆ng klei tăm pah kbiă hriê mơ̆ng klei bhiăn, kyuadah Ñu jing leh pô arăng tăm pah kyua drei — kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Tăm pah hĕ kơ pô arăng pơ̆ng ti sa ƀĕ kyâo” — 14čiăng kơ klei jăk jĭn Aê Diê ƀuăn leh kơ Y-Abraham dưi truh kơ phung tue hlăm Krist Yêsu, snăn drei dưi mă tŭ hŏng klei đăo klei Aê Diê ƀuăn leh jing Yang Mngăt Jăk.

Klei Bhiăn leh anăn Klei Aê Diê Ƀuăn

15Ơ phung ayŏng adei, kâo blŭ msĕ si arăng bhiăn blŭ snei: Tơdah dua čô mnuih ngă leh hră klei bi mguôp, amâo mâo mnuih dưi lăm ôh, kăn lŏ dưi thiăm rei. 16Aê Diê brei leh klei ƀuăn kơ Y-Abraham leh anăn kơ čô čĕ ñu. Klei Aê Diê Blŭ amâo lač ôh, “Kơ phung čô čĕ”, djŏ kơ lu mnuih, ƀiădah lač djŏ “kơ čô čĕ ih”, Pô anăn jing Krist. 17 Klei kâo čiăng lač snei: klei bhiăn truh pă êtuh tlâo pluh thŭn êdei amâo dưi lăm ôh klei bi mguôp Aê Diê ngă leh êlâo, kăn dưi kơ̆ng rei klei Aê Diê ƀuăn. 18 Kyuadah tơdah klei dưn ngăn truh hŏng klei bhiăn, klei dưn ngăn amâo lŏ truh hŏng klei ƀuăn ôh. Ƀiădah Aê Diê brei klei dưn ngăn kơ Y-Abraham hŏng klei ƀuăn.
19Snăn si ngă mâo klei bhiăn? Aê Diê thiăm klei bhiăn kyuadah klei diñu ngă soh, tơl hruê čô čĕ truh, kơ pô anăn yơh mâo klei ƀuăn leh. Aê Diê brei phung dĭng buăl jăk ba klei bhiăn, găn sa čô pô ti krah. 20Amâo yuôm ôh mâo pô ti krah tơdah mâo knŏng sa čô; leh anăn Aê Diê jing sa čô.

Si Mâo Klei Bhiăn

21Snăn klei bhiăn bi kdơ̆ng hŏng klei Aê Diê ƀuăn mơ̆? Hơăi, amâo djŏ ôh! Kyuadah tơdah mâo leh sa klei bhiăn dưi bi hdĭp, snăn sĭt nik klei kpă ênô srăng kbiă hriê mơ̆ng klei bhiăn anăn. 22Ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ hưn jih jang mnuih dôk ti gŭ klei myang klei soh, čiăng kơ hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist, klei Aê Diê ƀuăn dưi brei kơ phung đăo.
23Êlâo kơ klei đăo truh, drei dôk ti gŭ klei myang klei bhiăn kơ̆ng drei tơl klei đăo srăng bi êdah. 24Snăn klei bhiăn jing msĕ si pô răng kriê atăt drei tơl Krist truh, čiăng kơ drei dưi mâo klei yap kpă hŏng klei đăo. 25Ƀiădah kyuadah klei đăo truh leh, drei amâo lŏ dôk ti gŭ pô mtô kiă kriê anăn ôh. 26Kyuadah jih jang diih jing anak Aê Diê hŏng klei đăo kơ Krist Yêsu. 27Kyuadah dŭm čô hlăm phung diih tŭ leh klei ƀaptem hlăm Krist hơô leh Krist yơh. 28Amâo lŏ yap mdê ôh phung Yuđa hŏng phung Grĕk, phung hlŭn hŏng phung êngiê, phung êkei hŏng phung mniê; kyuadah jih jang diih jing leh sa hlăm Krist Yêsu. 29 Leh anăn tơdah diih jing dŏ Krist, diih jing phung čô čĕ Y-Abraham, jing phung dưn ngăn tui si klei ƀuăn.