4

Từ Nô Lệ Trở Thành Con

1Tôi muốn nói rằng người thừa kế, dù là chủ của toàn gia sản, nhưng khi còn thơ ấu thì chẳng khác chi một người nô lệ. 2Người ấy sẽ ở dưới quyền của những người giám hộ và các quản gia cho đến thời hạn người cha đã ấn định. 3Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu, chúng ta bị làm nô lệ cho các quyền lực của thế gian. 4Nhưng khi thời hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Luật Pháp, 5để cứu chuộc những người ở dưới Luật Pháp, và để chúng ta được nhận làm con. 6Vì anh chị em là con, nên Ðức Chúa Trời đã ban Ðức Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, khiến chúng ta gọi Ngài là “A-ba! Cha!” 7Vậy anh chị em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con; mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ ơn Ðức Chúa Trời.

Mối Quan Tâm của Phao-lô về Tín Hữu ở Ga-la-ti

8Trước kia khi chưa biết Ðức Chúa Trời, anh chị em bị bắt làm nô lệ để thờ lạy các thần, mà thật ra chẳng phải là thần. 9Nhưng bây giờ anh chị em đã biết Ðức Chúa Trời rồi, đúng ra là được Ðức Chúa Trời biết đến rồi, tại sao anh chị em còn quay về nhờ cậy những thần bất lực và bần cùng ấy? Bộ anh chị em muốn bị chúng bắt làm nô lệ trở lại sao? 10Anh chị em vẫn còn mê tín dị đoan, nào là xem ngày, xem tháng, xem mùa, và xem năm. 11Tôi e rằng công lao khó nhọc của tôi đã đổ ra cho anh chị em sẽ trở nên vô ích!
12Thưa anh chị em, tôi nài xin anh chị em hãy trở nên giống như tôi, vì tôi cũng đã trở nên giống như anh chị em.
 Anh chị em đã không đối xử tệ với tôi,
13dù khi tôi đến giảng Tin Mừng cho anh chị em lần đầu, như anh chị em đã biết, thân thể tôi lúc đó bị đau yếu. 14Mặc dù lúc đó thân thể đau yếu của tôi là một thử thách cho anh chị em, nhưng anh chị em đã không khinh rẻ tôi hoặc chán ghét tôi; ngược lại, anh chị em đã tiếp rước tôi như một thiên sứ của Ðức Chúa Trời, như tiếp rước chính Ðức Chúa Jesus Christ vậy. 15Phước hạnh đó của anh chị em bây giờ đâu rồi? Tôi có thể làm chứng với anh chị em rằng lúc đó, nếu có thể được, anh chị em đã móc mắt mình để cho tôi. 16Phải chăng bây giờ tôi đã trở thành kẻ thù của anh chị em, vì tôi đã nói với anh chị em sự thật?
17Những người đó nhiệt tình với anh chị em, nhưng không với ý tốt. Họ chỉ muốn cô lập anh chị em với chúng tôi, để anh chị em chỉ nhiệt tình với họ. 18Nếu lúc nào họ cũng nhiệt tình làm điều tốt cho anh chị em, như thế mới tốt, chứ không phải đợi khi tôi có mặt với anh chị em thì họ mới làm.
19Hỡi các con thơ của tôi! Tôi lại phải chịu đau đớn trong cơn lâm bồn cho đến khi Ðấng Christ được thành hình trong các con! 20Ôi ước gì tôi có mặt với các con lúc nầy, và có thể thay đổi cách nói của tôi, bởi tôi thật bối rối vì các con.

Gương của Ha-ga và Sa-ra

21Hãy nói cho tôi nghe, hỡi những người muốn ở dưới Luật Pháp kia, anh chị em không nghe Luật Pháp nói gì sao? 22Vì có lời chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai, một người là con của người nữ nô lệ, một người là con của người nữ tự do. 23Con của người nữ nô lệ được sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do được sinh ra theo lời hứa. 24Ðiều ấy ngụ ý rằng hai người đàn bà đó tượng trưng cho hai giao ước. Giao ước ở Núi Si-nai, tượng trưng bởi Ha-ga, sinh con ra làm nô lệ. 25Ha-ga tượng trưng cho Núi Si-nai ở A-ra-bi lúc ấy, tương tự như Giê-ru-sa-lem hiện nay, thành đang bị làm nô lệ với dân của nó. 26Nhưng người nữ tự do tượng trưng cho Giê-ru-sa-lem thiên thượng, bà là mẹ của chúng ta, 27vì có lời chép rằng,
  “Hãy vui lên, hỡi người phụ nữ hiếm muộn, người phụ nữ không con;
  Hãy bật lên tiếng hát và trỗi giọng reo mừng, hỡi người phụ nữ chưa hề kinh nghiệm cơn đau lúc lâm bồn;
  Vì con cái của người vợ bị hất hủi đông hơn con cái của người vợ đang sống với chồng.”
28Thưa anh chị em, anh chị em là con cái của lời hứa, giống như I-sác. 29Nhưng giống như thời ấy, con cái sinh ra theo xác thịt bắt bớ con cái sinh ra theo Ðức Thánh Linh thể nào, thì bây giờ cũng thể ấy. 30Nhưng Kinh Thánh nói gì?
 “Hãy đuổi người nữ nô lệ và đứa con của nàng đi, vì đứa con của người nữ nô lệ sẽ không được thừa hưởng gia tài với đứa con của người nữ tự do.”
31Thế thì, thưa anh chị em, chúng ta không phải là con cái của người nữ nô lệ, nhưng là con cái của người nữ tự do.