4

1Kuv hais li no. Thaum tus uas saws qub txeeg qub teg tseem yau nws kuj tsuas zoo li tus qhev xwb, txawm yog yuav ua tej cuab txhiaj cuab tam huvsi tus tswv kuj xij. 2Nws yuav nyob hauv tus uas zov nws thiab tus uas saib xyuas tsev qab mus txog lub sijhawm uas leej txiv teem cia. 3Peb kuj zoo ib yam li ntawd. Thaum peb tseem ua menyuam yaus, peb kuj ua qhev rau hauv qab tej hwjchim uas kav tag nrho lub qab ntuj. 4Tiamsis thaum txog lub sijhawm uas teem cia lawd, Vajtswv txib nws tus Tub los yug ntawm pojniam thiab yug hauv txoj qab kevcai, 5kom thiaj txhiv cov uas nyob hauv txoj qab kevcai dim, peb thiaj tau ua nws li tub. 6Vim nej ua nws li tub lawm Vajtswv thiaj txib nws leej Tub tus Ntsuj Plig los rau hauv peb lub siab hu tias, “Anpa, txiv.” 7Vim li no nyob hauv Vajtswv nej thiaj tsis yog qhev dua li lawm tiamsis yog tub. Yog tub lawm, nej saws tau qub txeeg qub teg.

Povlauj txhawj cov Kalatia

8Yav tag los uas nej tsis paub Vajtswv, nej ua tej uas tsis yog timtswv li qhev. 9Tiamsis nimno nej paub Vajtswv lawm, tiamsis qhov uas raug, yog Vajtswv paub nej lawm. Ua cas nej tseem yuav tig rov mus cuag tej hwjchim uas tsis muaj zog thiab tsis muaj qabhau kiag li, thiab xav rov ua lawv li qhev dua? 10Nej caiv hnub caiv hli caiv nyoog caiv xyoo. 11Kuv ntshai tsam kuv ua haujlwm khwv rau nej nkim zog do xwb.
12Cov kwvtij, thov kom nej ua ib yam li kuv rau qhov kuv kuj thooj yam li nej. Nej yeej tsis tau ua txhaum rau kuv. 13Nej kuj paub lawm tias thawj zaug uas kuv qhia txoj xov zoo rau nej twb yog vim kuv lub cev muaj mob. 14Txawm yog qhov uas kuv mob ntawd ua rau nej nyuaj siab, los nej tseem muab kuv saib hlob tsis ntxub kuv, tiamsis nej lees yuav kuv ib yam li kuv yog Vajtswv ib tug tubtxib saum ntuj, lossis ib yam li yog Yexus Khetos ntag. 15Nej txojkev siab tus siab xyiv fab ploj dua twg lawm? Kuv ua timkhawv rau nej tias yog ua tau nej twb yuav kaus nej lub qhov muag pub rau kuv. 16Nimno kuv ho ntxeev ua yeeb ncuab rau nej vim yog qhov uas kuv qhia qhov tseeb rau nej lov? 17Cov neeg ntawd mob siab nej heev tiamsis tsis yog mob siab rau qhov zoo. Lawv xav cais nej ncaim ntawm peb, xwv nej thiaj mob siab lawv. 18Qhov uas mob siab rau qhov uas zoo kuj zoo thiab tsim nyog ua rau txhua lub sijhawm tsis yog ua rau thaum kuv nrog nej nyob xwb. 19Kuv cov menyuam 'e, kuv tseem mob plab ntxiv vim yog tim nej mus txog thaum Khetos raug muab tsim tsa rau hauv nej. 20Kuv xav nrog nej nyob nimno thiab kuv yuav hloov kuv lub suab rau qhov kuv tsis pom qab xav li cas txog nej.

Haka thiab Xala

21Nej cov uas xav nyob hauv txoj qab kevcai, cia li hais rau kuv saib, nej tsis mloog txoj kevcai lov? 22Rau qhov muaj lus sau cia hais tias Aplahas muaj ob tug tub, ib tug yog tus nkauj qhev yug, ib tug yog tus uas tsis ua qhev yug. 23Tus nkauj qhev tus tub kuj yug raws li cev nqaij tawv yug, tiamsis tus uas tsis ua qhev tus tub yug raws li lo lus cog tseg. 24Zaj no yog piv lus. Ob tug pojniam ntawd piv ib yam li ob yam kev cog lus tseg. Ib tug los ntawm lub roob Xinai los, yog tus uas yug menyuam ua qhev. Tus ntawd yog Haka. 25Tus Haka no piv li lub roob Xinai hauv Alanpia tebchaws, thiab piv txog lub nroog Yeluxalees uas nyob tamsim no, vim nws thiab nws tej menyuam puavleej ua qhev. 26Tiamsis lub nroog Yeluxalees uas nyob saud tsis ua qhev, nws yog peb li niam. 27Vim muaj lus sau cia hais tias,
  “Tus pojniam mooj 'e,
   tus uas tsis tau yug dua menyuam,
   cia li xyiv fab,
  koj uas tsis tau mob dua plab yug menyuam 'e,
   cia li tsa suab hu nrov nrov,
  rau qhov tus pojniam uas tsis muaj txiv li menyuam
   kuj coob dua tus pojniam uas muaj txiv.”
28Cov kwvtij, peb yog menyuam uas yug ntawm tej lus cog tseg ib yam li Yiha. 29Tiamsis thaum ntawd tus uas yug raws li nqaij tawv tsim txom tus uas yug raws li Vaj Ntsuj Plig pub, mas tamsim no kuj ib yam li ntawd. 30Tiamsis Vajtswv txojlus hais li cas? “Cia li muab tus nkauj qhev thiab nws tus tub ntiab khiav mus, rau qhov tus nkauj qhev tus tub yuav tsis nrog tus pojniam uas tsis ua qhev tus tub txais qub txeeg qub teg kiag li.” 31Vim li no, cov kwvtij, peb tsis yog tus nkauj qhev li menyuam, peb yog tus pojniam uas tsis ua qhev li menyuam.