4

1Peb sawvdaws puavleej paub hais tias, raws li ibtxwm leej txiv yeej yuav muab nws tej qubtxeeg qubteg rau nws tus tub. Txawm yog tus tub yeej yuav tau ib puas tsav yam ntawd los thaum nws tseem yau, nws zoo ib yam li ib tug tubqhe xwb. 2Thaum nws tseem yau yeej muaj neeg saib xyuas nws thiab ceev nws tej nyiaj txiag mus txog hnub uas nws txiv teem cia lawm hais tias, nws txiv yuav muab rau nws. 3Ib yam nkaus li ntawd, thaum peb tseem tsis tau paub Vajtswv, peb ua dab tauj dab qhev. 4Tiamsis thaum txog lub sijhawm uas Vajtswv teem cia lawm, Vajtswv txib Vajtswv tus Tub los yug ua neeg, muaj ib tug pojniam yug nws. Thiab nws kuj coj raws li cov Yudais txoj kevcai ib yam li sawvdaws, 5nws thiaj pab tau cov neeg uas Vajtswv txoj kevcai muab khi cia lawm kom lawv dim. Nws ua li ntawd, peb thiaj tau ua Vajtswv cov menyuam.
6Vajtswv txib Vajtswv tus Tub tus Ntsujplig los nyob hauv peb lub siab, sawvdaws thiaj pom hais tias, peb yog Vajtswv cov menyuam, tus Vaj Ntsujplig ntawd yog tus uas qhia peb hu Vajtswv hais tias, “Anpas, kuv Txiv.” 7Yog li ntawd nej tsis yog qhev lawm, tiamsis yog tub. Vim nej yog Vajtswv cov tub lawm, nej thiaj yuav tau ib puas tsav yam uas Vajtswv khaws cia rau Vajtswv cov tub.

Paulus Txhawj Cov Neeg Kalatias

8Yav tas los nej tsis paub Vajtswv, nej thiaj mus ua dab tauj dab qhev, tiamsis nimno nej twb paub Vajtswv lawm. 9Yog kuv hais tias nimno Vajtswv twb paub nej lawm, ntshai yuav yog dua. Ua li cas nej tseem xav rov mus coj dab? Tej dab ntawd tsis muaj hwjchim yuav pab tau nej, nej tseem xav rov qab mus ua dab qhev dua thiab los? 10Nej niaj hnub saib hnub, saib hli, saib caij saib nyoog thiab saib niaj saib xyoo ua qhov tseemceeb. 11Nej pheej ua li ntawd, kuv ntshai nyob tsam tej uas kuv twb qhia rau nej lawm tsis muaj nqis dabtsi rau nej.
12Cov kwvtij, kuv thov nej ua nej lub neej ib yam li kuv ua kuv lub, rau qhov kuv twb ua kuv lub neej ib yam li nej ua nej lub lawm. Nej tsis tau ua txhaum rau kuv li. 13Nej twb paub lawm hais tias thawj zaug uas kuv tuaj xyuas nej, kuv mob lawm kuv thiaj li tau qhia txojmoo zoo rau nej. 14Txawm yog kuv tus mob ua rau nej tau kev nyuaj siab los nej tsis ntxub kuv, nej tseem saib taus kuv. Nej tu kuv zoo ib yam li kuv yog Vajtswv ib tug timtswv thiab ib yam li kuv yog Yexus Khetos ntag. 15Thaum kuv tuaj xyuas nej, nej zoo siab rau kuv kawg li! Nimno nej tsis nco qab lawm los? Kuv paub hais tias, txawm yog thaum ntawd kuv xav yuav nej lub qhovmuag los nej yeej yuav kaus rau kuv. 16Kuv yeej hais ncaj rau nej, kuv tsis dag nej, vim li ntawd nimno nej thiaj ntxub kuv los?
17Cov neeg ntawd muab siab npuab nej heev kom nej nyiam lawv ib yam li lawv nyiam nej, tiamsis lawv lub siab yeej phem, lawv xav ua kom nej thiab kuv tsis sib haum. 18Qhov uas muaj neeg muab siab npuab nej, qhov ntawd zoo heev, tsis hais thaum kuv nrog nej nyob lossis tsis nrog nej nyob, tsuav yog lawv muaj lub siab ncaj xwb. 19Cov menyuam uas kuv hlub, kuv txhawj nej ib yam li tus pojniam uas yuav yug menyuam, nws txhawj yug nws tus menyuam ntag. Ntshai kuv yuav txhawj li no mus txog thaum nej muaj lub siab zoo ib yam li Yexus Khetos lub. 20Yog tamsim no kuv nrog nej nyob, kuv yuav ua tib zoo qhia nej, rau qhov kuv txhawj nej heev.

Zaj uas Piv Txog Hankas thiab Xalas

21Nej cov uas nyiam xyaum ua raws li Vajtswv txoj kevcai, nej cia li qhia kuv saib txoj kevcai ntawd qhia li cas rau nej? 22Txoj kevcai ntawd qhia hais tias Anplahas muaj ob tug tub, ib tug yog tus pojniam uas ua qhev yug, ib tug yog tus pojniam uas tsis ua qhev yug. 23Anplahas tus tub uas yog tus ntxhais qhev yug, nws yug raws li neeg ibtxwm yug, tiamsis tus tub uas yog tus pojniam uas tsis ua qhev yug, nws yug raws li Vajtswv lo lus cog tseg uas hais tias nws yuav yug. 24Ob tug pojniam uas kuv piav rau nej no piv ib yam li yog Vajtswv ob txoj kevcai. Txoj kevcai uas Vajtswv muab saum Roob Xinais, piv ib yam li yog Hankas tus uas yug cov menyuam uas ua qhev. 25Piv ib yam li Hankas yog lub Roob Xinais uas nyob hauv tebchaws Alanpias thiab yog lub nroog Yeluxalees uas nimno tseem nyob, rau qhov lub nroog thiab cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog puavleej poob mus ua luag qhev. 26Tiamsis lub nroog Yeluxalees uas nyob saum ntuj, nws tsis ua qhev, nws yog peb niam. 27Vim Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tus pojniam uas xeeb tsis taus
   menyuam koj cia li zoo siab!
  Tus pojniam uas tsis tau mob dua plab yug menyuam,
  koj cia li qhia nrov nrov rau sawvdaws
   hais tias koj zoo siab kawg li!
  Rau qhov tus pojniam uas tus txiv muab tso tseg lawm,
  nws yuav muaj menyuam coob dua
   tus pojniam uas muaj tus txiv nrog nyob.”
28Cov kwvtij, nej puavleej yog Vajtswv cov menyuam raws li Vajtswv lo lus cog tseg, ib yam li Ixaj. 29Thaum ntawd tus tub uas yug raws li neeg ibtxwm yug, nws tsimtxom tus tub uas Vajtswv tus Ntsujplig yug; txawm yog niaj hnub nimno los tseem muaj li ntawd. 30Tiamsis Vajtswv txojlus hais li cas? Vajtswv txojlus hais tias, “Cia li ntiab tus ntxhais qhev thiab nws tus tub khiav mus; rau qhov tus ntxhais qhev tus tub yuav tsis tau leej txiv tej qubtxeeg qubteg uas yuav muab rau tus pojniam uas tsis yog qhev tus tub.” 31Yog li ntawd cov kwvtij, peb tsis yog tus ntxhais qhev cov menyuam, tiamsis peb yog tus pojniam uas tsis yog qhev cov menyuam.