5

Cov ntseeg muaj kev ywj pheej

1Peb tau nyob ywj pheej li ntawd twb yog vim Khetos tso peb dim. Yog li ntawd cia li nyob ruaj, tsis txhob rov qab mus kwv tus quab uas ua qhev dua li lawm.
2Nimno kuv Povlauj hais rau nej tias yog nej tseem ua kevcai txiav ces Khetos yuav tsis muaj qabhau dabtsi rau nej kiag li. 3Kuv rov qhia dua rau txhua tus uas ua kevcai txiav tias lawv raug muab khi kom xyaum raws li txoj kevcai huvsi lawm. 4Nej cov uas xav raug suav tias ncaj ncees vim qhov uas xyaum raws li txoj kevcai, nej kuj raug muab txiav tu nrho ntawm Khetos thiab poob ntawm Vajtswv txojkev hlub lawm. 5Vim peb muaj Vaj Ntsuj Plig thiab muaj kev ntseeg peb thiaj tos rawv txojkev ncaj ncees uas peb vam tias yuav tau. 6Rau qhov nyob hauv Yexus Khetos qhov uas ua kevcai txiav thiab tsis ua yeej tsis tseem ceeb dabtsi, tsuas yog txojkev ntseeg uas muaj kev sib hlub thiaj tseem ceeb xwb.
7Nej twb dhia tau zoo heev. Leejtwg tav tsis pub nej mloog txoj tseeb? 8Qhov uas luag haub ntxias li ntawd tsis yog los ntawm Vajtswv uas hu nej los ntseeg. 9Ib nyuag qhov keeb me me ua rau ib phaj hmoov su tag huvsi. 10Kuv ruaj siab hauv tus Tswv tias nej yuav tsis xav rau lwm yam. Tus uas ua rau nej ntxhov ntawd txawm yog leejtwg kuj xij nws yuav raug txim. 11Cov kwvtij, yog tias kuv tseem qhia kom ua kevcai txiav, ua cas kuv ho raug tsim txom? Yog li ntawd, tus khaublig ntoo yuav tsis ua rau neeg dawm lawm. 12Kuv xav kom cov uas ua rau nej ntxhov ntawd muab lawv tus kheej sam kiag.
13Cov kwvtij, nej raug hu los nyob ywj pheej. Tiamsis tsis txhob siv txojkev ywj pheej ntawd ua hauv paus coj nej mus ua raws li lub cev nqaij tawv ntshaw, tiamsis ib leeg cia li zoo siab ua num rau ib leeg ntawm txojkev hlub. 14Rau qhov tag nrho txoj kevcai huvsi muab sau zog ua ib los hais tias, “Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.” 15Tiamsis yog nej sib tom sib ntxo cia li ceev faj tib zoo tsam ces nej ib leeg yuav ua rau ib leeg puam tsuaj tag.

Ua lub neej raws li Vaj Ntsuj Plig

16Kuv hais tias, cia li ua lub neej raws li Vaj Ntsuj Plig, tsis txhob ua raws li lub cev nqaij tawv ntshaw. 17Rau qhov tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw tawm tsam Vaj Ntsuj Plig, thiab tej uas Vaj Ntsuj Plig ntshaw kuj tawm tsam nqaij tawv. Ob yam no yeej sib tawm tsam, nej thiaj ua tsis tau tej uas nej xav ua. 18Tiamsis yog Vaj Ntsuj Plig coj nej, nej kuj tsis nyob hauv txoj qab kevcai. 19Nqaij tawv li haujlwm pom tseeb li no, yog qhov uas ua nkauj ua nraug, ua phem ua qias, ua vuab tsuab, 20pe dab mlom, ua khawv koob, ua yeeb ncuab, sib cav sib ceg, sib khib, sib chim, sib txeeb, sib cam, tawg ua pab ua pawg, 21ntshaw luag tug, qaug dej qaug cawv, ua nqaj ua nqug thiab dua lwm yam zoo li no uas kuv twb ntuas nej ua ntej tias cov uas ua tej no yuav tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws kiag li.
22Tiamsis Vaj Ntsuj Plig txi txiv li no, yog kev hlub, kev xyiv fab, kev siab tus, kev thev taus, kev khuvleej, kev ua zoo, kev ua ncaj, 23lub siab mos siab muag thiab paub tswj tus kheej. Tej no tsis muaj kevcai txwv kiag li. 24Cov uas yog Yexus Khetos li lawv twb muab lawv lub cev nqaij tawv thiab tej uas lub cev ntshaw thiab xav teem ua ke rau saum tus khaublig ntoo lawm. 25Yog peb muaj txojsia nyob hauv Vaj Ntsuj Plig, peb cia li ua lub neej raws li Vaj Ntsuj Plig. 26Peb tsis txhob khav theeb, ib leeg tsis txhob zes kom ib leeg chim, thiab tsis txhob sib khib.