6

Sib pab ris nra

1Cov kwvtij, yog nej pom leejtwg ua txhaum yam twg nej cov uas nyob sab ntsuj plig cia li ua lub siab mos siab muag pab tus ntawd kom rov xyaum dua. Thiab nej yuav ceev faj txog nej tus kheej ntshai tsam ces nej raug ntxias ua txhaum thiab. 2Cia li sib pab ris nra, thiaj yog ua kom Khetos txoj kevcai tiav. 3Yog leejtwg xav tias nws yog ib tug tseem ceeb tiamsis nws twb tsis tseem ceeb dabtsi kiag li, ces kuj yog nws dag nws tus kheej. 4Txhua tus nyias yuav tsum tshuaj nyias tes haujlwm thiaj khav tau nws tus kheej xwb, tsis muab piv rau lwm tus, 5rau qhov txhua tus nyias yuav tsum ris nyias lub nra.
6Tus uas kawm Vajtswv tej lus, cia li faib nws li txhua yam zoo rau tus qhia nws. 7Tsis txhob xav yuam kev. Nej dag ntxias Vajtswv tsis tau, rau qhov tias leejtwg tseb yam twg nws kuj yuav sau yam ntawd. 8Tus uas tseb tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw nws kuj yuav sau tej uas txawj lwj ntawm lub cev ntawd. Tus uas tseb yam uas Vaj Ntsuj Plig nyiam kuj yuav sau txojsia ib txhis tsis kawg ntawm Vaj Ntsuj Plig. 9Peb tsis txhob qaug zog qhov uas ua zoo, rau qhov yog peb tsis tsaug leeg peb yuav tau sau raws li lub sijhawm. 10Yog li ntawd thaum peb muaj sijhawm peb cia li ua zoo rau txhua tus thiab yimhuab ua zoo rau cov uas ua ib tse neeg hauv txojkev ntseeg.

Tej lus ntuas thaum kawg

11Cia li saib tej npe ntawv uas kuv txhais tes sau tuaj rau nej loj li cas. 12Cov uas xav tau ntsej muag raws li nqaij tawv yog cov uas yuam nej ua kevcai txiav, xwv lawv thiaj tsis raug tsim txom vim yog tim Khetos tus khaublig ntoo xwb. 13Txawm yog cov uas ua kevcai txiav lawm los kuj tsis ua raws li txoj kevcai, tiamsis lawv tseem xav kom nej ua kevcai txiav kom lawv thiaj tau coj nej lub cev nqaij tawv mus khav. 14Thov cia kuv tsis txhob khav txog dabtsi li tsuas yog khav txog peb tus Tswv Yexus Khetos tus khaublig ntoo xwb. Vim tus khaublig ntoo ntawd lub ntiajteb thiaj li tuag ntawm kuv thiab kuv tuag ntawm lub ntiajteb. 15Vim tias qhov uas ua kevcai txiav thiab tsis ua kuj tsis tseem ceeb dabtsi, tiamsis qhov tseem ceeb yog qhov uas muab tsim dua tshiab xwb. 16Thov kom lub siab tus thiab Vajtswv txojkev khuvleej nrog nraim txhua tus uas xyaum raws li txoj kab ke no, uas yog Vajtswv cov tseem Yixayee.
17Txij no mus leejtwg tsis txhob ua rau kuv ntxhov siab lawm, rau qhov kuv muaj Yexus lub cim nias rau kuv lub cev lawm.
18Cov kwvtij, kuv thov kom peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub nrog nraim nej tus ntsuj plig nyob. Amee.