10

Paj lug lub nkuaj yaj

1“ Kuv hais tseeb rau nej tias, tus uas tsis nkag lub rooj nkuag yaj tiamsis nce lwm qhov los tus ntawd yog tub sab tub nyiag. 2Tus uas nkag lub rooj nkuag thiaj yog tus tswv yug yaj. 3Tus uas zov rooj nkuag thiaj qheb rooj nkuag rau nws. Pab yaj yeej mloog nws lub suab, nws cuab nws cov yaj tej npe thiab nws coj yaj tawm mus. 4Thaum nws tso nws cov yaj huvsi tawm tag lawm nws coj kev ua ntej, cov yaj raws nws qab vim yog paub nws lub suab. 5Dua lwm tus cov yaj tsis raws qab, muaj uas khiav ntawm nws mus xwb vim tsis paub nws lub suab.” 6Zaj piv lus no Yexus hais rau lawv tiamsis lawv tsis nkag siab tej ntsiab lus uas Yexus hais rau lawv.

Yexus yog tus yug yaj uas zoo

7Yexus txawm rov hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, kuv yog lub rooj nkuag yaj. 8Txhua tus uas tuaj ua kuv ntej puavleej yog tub sab tub nyiag, tiamsis cov yaj tsis mloog lawv. 9Kuv yog lub rooj nkuag. Leejtwg nkag ntawm kuv mus tus ntawd yuav dim. Nws yuav nkag mus nkag los thiab nrhiav tau zaub noj. 10Tub sab tsuas yog tuaj nyiag thiab tua thiab ua kom puam tsuaj xwb. Kuv los kom lawv thiaj tau txojsia thiab tau txojsia puv npo.
11“Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Tus tswv yug yaj uas zoo yeej tso nws txojsia this cov yaj. 12Tus uas raug ntiav tsis yog tus tswv yug yaj, cov yaj tsis yog nws li. Thaum nws pom hma tuaj nws tso cov yaj tseg khiav lawm, hma thiaj raws tom cov yaj khiav tawg ua sab ua sua. 13Tus ntawd khiav vim nws raug ntiav xwb thiab tsis mob siab cov yaj. 14Kuv yog tus tswv yug yaj uas zoo. Kuv paub kuv cov yaj thiab kuv cov yaj paub kuv, 15ib yam li leej Txiv paub kuv thiab kuv paub leej Txiv. Thiab kuv tso kuv txojsia this cov yaj. 16Kuv tseem muaj dua ib co yaj uas tsis nyob hauv lub nkuaj no, kuv yuav tsum mus coj los. Thiab cov yaj ntawd yuav mloog kuv lub suab, thiab yuav los koom ua ib pab muaj ib tug tswv yug xwb. 17Qhov uas leej Txiv hlub kuv yog vim kuv tso kuv txojsia tseg thiaj tau txojsia ntawd rov los. 18Tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau kuv txojsia mus tiamsis kuv tso kuv txojsia raws li kuv npaj siab tseg. Kuv muaj cai tso txojsia tseg thiab muaj cai muab txojsia rov los. Tej lus nkaw no kuv tau ntawm kuv leej Txiv los.”
19Tej lus no ua rau cov Yudai rov tsis sib hum lawm. 20Ntau leej hais tias, “Tus no raug dab thiab vwm. Mus mloog nws hais ua dabtsi?” 21Dua lwm tus hais tias, “Tej lus no tsis yog tus neeg raug dab hais. Dab nim ua tau neeg dig muag pom kev lov?”

Cov Yudai tsis lees yuav Yexus

22Thaum ntawd yog lub sijhawm uas ua kevcai xyeem lub tuam tsev hauv Yeluxalees, thiab yog lub caij ntuj no. 23Yexus ncig mus hauv lub tuam tsev ntawm Zaj Qab Khav Xalaumoo. 24Cov Yudai txawm tuaj vij vog Yexus thiab hais tias, “Koj yuav cia peb pheej tsis to taub ntev li cas? Yog koj yog tus Khetos cia li qhia tseeb kiag rau peb paub.” 25Yexus teb lawv tias, “Kuv twb hais rau nej lawm tiamsis nej tsis ntseeg. Tej haujlwm uas kuv tuav kuv leej Txiv lub npe ua, twb ua timkhawv rau kuv lawm. 26Tiamsis nej tsis ntseeg vim nej tsis yog kuv cov yaj. 27Kuv cov yaj yeej mloog kuv lub suab, kuv paub cov yaj ntawd thiab cov yaj kuj raws kuv qab. 28Thiab kuv pub txojsia ib txhis rau lawv. Tsis muaj ib hnub uas lawv yuav puam tsuaj, thiab tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau lawv hauv kuv txhais tes mus. 29Kuv leej Txiv uas pub lawv rau kuv loj dua txhua yam, tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau lawv ntawm leej Txiv txhais tes mus. 30Kuv thiab leej Txiv yog ib tug xwb.”
31Cov Yudai txawm rov khaws pob zeb los yuav ntaus Yexus dua. 32Yexus txawm hais rau lawv tias, “Kuv twb qhia leej Txiv li haujlwm ntau yam zoo rau nej pom. Nej tseem khaws pob zeb yuav ntaus kuv yog tim yam haujlwm twg?” 33Cov Yudai teb Yexus tias, “Qhov uas peb yuav xuas pob zeb ntaus koj tsis yog tim yam haujlwm zoo twg, tiamsis yog tim qhov uas koj hais lus tuam mom Vajtswv, vim koj tsuas yog neeg xwb los nim tsab ua Vajtswv.” 34Yexus teb lawv tias, “Hauv nej phau kevcai twb muaj lus sau cia hais tias, ‘Kuv hais tias, nej yog timtswv,’ los tsis yog? 35Yog Vajtswv hu cov uas txais Vajtswv txojlus tias yog timtswv, (mas yeej rhuav tsis tau Vajtswv txojlus,) 36ua cas nej nrhiav lus kom tus uas leej Txiv tau tsa ua tus dawb huv thiab txib los rau hauv lub ntiajteb? Ua cas nej hais tias, ‘Koj hais lus tuam mom Vajtswv’ no, vim qhov uas kuv hais tias, ‘Kuv yog Vajtswv leej Tub,’? 37Yog kuv tsis ua kuv leej Txiv tes haujlwm, kuj tsis txhob tso siab rau kuv kiag li. 38Tiamsis yog kuv ua nws tes haujlwm, txawm yog nej tsis tso siab rau kuv los nej yuav tsum tso siab rau tej haujlwm ntawd, kom nej thiaj paub thiab nkag siab tias leej Txiv nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv leej Txiv.” 39Lawv yooj xeeb yuav ntes Yexus dua ib zaug tiamsis nws khiav dhau ntawm lawv txhais tes lawm. 40Nws hla tus dej Yaladee rov mus rau lub chaw uas Yauhas txeev ua kevcai raus dej thiab so qhov ntawd. 41Muaj neeg coob tuaj cuag Yexus thiab hais tias, “Yauhas tsis ua txujci tseem ceeb dabtsi, los txhua yam uas Yauhas hais txog Yexus puavleej muaj tseeb.” 42Muaj neeg ntau leej tso siab rau Yexus qhov ntawd.