11

Laxalau tuag

1Muaj ib tug txivneej npe hu ua Laxalau tabtom mob nyob hauv Npethani yog lub zos uas Maivliag thiab nws tus niam laus Matha nyob. 2Tus Maivliag no yog tus uas muab roj tsw qab los pleev tus Tswv thiab muab nws cov plaubhau so tus Tswv kotaw, yog nws tus nus Laxalau tabtom mob. 3Yog li ntawd ob tug muam thiaj txib neeg mus hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, tus uas koj hlub tabtom mob.” 4Thaum Yexus hnov li ntawd nws hais tias, “Tus mob ntawd yuav tsis ua rau nws tuag, tiamsis yuav ua rau Vajtswv tau koob meej kom Vajtswv leej Tub thiaj tau koob meej ntawm tus mob ntawd.” 5Yexus hlub Matha thiab nws tus niam hluas thiab Laxalau heev. 6Thaum Yexus hnov tias Laxalau mob, nws tseem nyob lub qub chaw uas nws nyob ntawd tau ob hnub ntxiv thiab.
7Dhau ntawd Yexus hais rau nws cov thwjtim tias, “Peb cia li rov mus rau hauv lub xeev Yudia.” 8Cov thwjtim hais rau nws tias, “Lanpi, nyuam qhuav dhau tsis ntev no cov Yudai twb nrhiav kev xuas pob zeb ntaus koj kom tuag, koj tseem yuav rov mus rau hauv dua thiab lov?” 9Yexus teb tias, “Nruab hnub muaj kaum ob teev los tsis yog? Yog leejtwg taug kev nruab hnub nws yuav tsis dawm rau qhov nws pom qhov kaj hauv lub ntiajteb no. 10Tiamsis yog leejtwg taug kev hmo ntuj nws yuav dawm vim nws tsis muaj qhov kaj.” 11Yexus hais li ntawd tag ces nws txawm hais rau lawv tias, “Peb tus kwvluag Laxalau tsaug zog lawm, tiamsis kuv yuav mus tsa kom nws tsim dheev los.” 12Cov thwjtim hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, yog nws tsaug zog lawm, nws tus mob yeej yuav zoo.” 13Yexus hais txog qhov uas Laxalau tuag tiamsis lawv xav tias Yexus hais txog qhov uas Laxalau pw tsaug zog xwb. 14Yexus thiaj qhia ncaj nraim rau lawv hais tias, “Laxalau twb tuag lawm. 15Vim yog saib rau nej kuv thiaj zoo siab uas kuv tsis tau nyob qhov ntawd xwv nej thiaj tau kev ntseeg. Peb cia li mus rau ntawm nws.” 16Thauma uas hu hais tias Didoma txawm hais rau nws tib pab thwjtim ntawd tias, “Peb cia li mus thiab, xwv peb thiaj tau nrog tus Tswv tuag ua ke.”

Yexus yog qhov uas sawv ciaj rov los thiab yog txojsia

17Thaum Yexus tuaj txog mas pom tias twb muab Laxalau log rau hauv lub qhov ntxa tau plaub hnub lawm. 18Lub zos Npethani nyob ze Yeluxalees kwvlam peb kilu kev, 19mas cov Yudai muaj coob leej tawm tuaj nplij Matha thiab Maivliag lub siab vim ob tug tus nus tuag lawm. 20Thaum Matha hnov tias Yexus tabtom tuaj nws txawm tawm mus tos Yexus, hos Maivliag zaum hauv tsev. 21Matha hais rau Yexus tias, “Tus Tswv, yog koj nyob ntawm no, kuv tus nus yuav tsis tuag. 22Tiamsis nimno kuv paub tias yog koj thov ib yam dabtsi ntawm Vajtswv, Vajtswv yeej yuav pub rau koj.” 23Yexus hais rau nws tias, “Koj tus nus yeej yuav ciaj sawv rov qab los.” 24Matha hais rau Yexus tias, “Kuv paub tias nws yuav sawv rov los rau hnub kawg uas tej neeg sawvdaws sawv rov los.” 25Yexus hais rau nws tias, “Kuv yog qhov uas ciaj sawv rov los thiab yog txojsia. Tus uas ntseeg kuv txawm yog nws tuag lawm los nws yeej yuav muaj txojsia, 26thiab txhua tus uas muaj txojsia nyob thiab ntseeg kuv yuav tsis tuag ib txhis li. Koj puas ntseeg li no?” 27Matha teb tias, “Tus Tswv kuv ntseeg los maj, kuv ntseeg tias koj yog tus Khetos, yog Vajtswv leej Tub uas los rau hauv lub ntiajteb.”

Yexus quaj

28Thaum Matha hais li no tag nws txawm mus hu nws tus niam hluas Maivliag thiab hais twjywm rau nws tias, “Tus xibhwb tuaj lawm, nws twb hu koj.” 29Thaum Maivliag hnov dheev nws txawm maj nroos sawv tsees mus cuag Yexus. 30Thaum ntawd Yexus tsis tau nkag mus rau hauv lub zos, nws tseem nyob ntawm qhov chaw uas Matha mus tos nws. 31Thaum cov Yudai uas tabtom nrog Maivliag nyob ua ke hauv tsev thiab nplij nws lub siab pom nws maj nroos sawv tsees tawm mus, lawv txawm raws qab mus xav hais tias nws yuav mus quaj ntawm lub qhov ntxa. 32Thaum Maivliag tuaj txog qhov chaw uas Yexus nyob thiab pom Yexus lawm, nws txawm pe khwb nkaus ntawm Yexus kotaw hais tias, “Tus Tswv, yog koj nyob ntawm no, kuv tus nus yuav tsis tuag.” 33Thaum Yexus pom Maivliag quaj quaj thiab cov Yudai uas nrog Maivliag ua ke quaj quaj, Yexus mob siab heev thiab nyuaj siab kawg. 34Yexus hais tias, “Nej muab nws coj mus tso rau qhovtwg?” Lawv teb tias, “Tus Tswv, los saib maj.” 35Yexus kuj quaj. 36Cov Yudai txawm hais tias, “Saib maj, nws hlub Laxalau npaum li ntawd diam!” 37Tiamsis muaj qee leej hais tias, “Tus uas kho tau cov dig muag pom kev nws ua tsis tau rau tus no txhob tuag lov?”

Yexus tsa Laxalau ciaj sawv los

38Yexus rov nyuaj siab kawg, nws thiaj tuaj rau ntawm lub qhov ntxa uas yog ib lub qhov zeb uas muaj ib daim lag zeb npog lub rooj ntxa lawm. 39Yexus hais tias, “Cia li muab daim lag zeb tshem.” Matha uas yog tus tuag li muam txawm hais tias, “Tus Tswv, twb tsw tsw lwj lawm rau qhov twb tuag tau plaub hnub lawm.” 40Yexus hais rau nws tias, “Kuv twb hais rau koj lawm tias yog koj ntseeg koj yuav pom Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab los tsis yog?” 41Lawv thiaj li muab daim lag zeb tshem. Yexus tsa muag ntsia saum ntuj thiab hais tias, “Au kuv leej Txiv, kuv ua koj tsaug uas koj twb mloog kuv tej lus. 42Kuv paub tias koj mloog kuv tej lus txhua zaus, tiamsis kuv hais li no vim yog saib rau cov neeg uas nyob ntawm no kom lawv thiaj tau ntseeg hais tias koj yog tus uas txib kuv los.” 43Thaum hais li ntawd tag, Yexus txawm hu nrov hais tias, “Laxalau 'e, cia li tawm los.” 44Tus tuag ntawd txawm tawm los muaj nrhoob qhwv nws tes nws taw thiab muaj ib daim ntaub npog muag kauv nws lub ntsej muag. Yexus txawm hais rau lawv tias, “Cia li muab tej ntaub ntawd daws tseg thiab tso nws mus.”

Ntaus tswvyim tua Yexus

(Mth. 26:1-15; Mk. 14:1-2; Lk. 22:1-2)

45Vim li no thaum cov Yudai uas tuaj xyuas Maivliag pom tej haujlwm uas Yexus ua muaj coob leej txawm tso siab rau nws. 46Tiamsis qee leej mus cuag cov Falixai thiab piav tej uas Yexus ua rau lawv mloog. 47Yog li no cov pov thawj hlob thiab cov Falixai txawm hu cov thawj lub rooj sablaj tuaj sablaj thiab hais tias, “Peb yuav ua li cas, rau qhov tus no ua tej txujci tseem ceeb ntau heev? 48Yog peb tso nws ua li no mus li txhua tus yuav ntseeg nws ces cov Loos yuav tuaj rhuav tshem peb lub tuam tsev thiab peb lub tebchaws.” 49Tiamsis lawv cov ntawd muaj ib tug hu ua Khayafa uas ua tuam pov thawj hlob rau xyoo ntawd hais rau lawv tias, “Nej tsis paub qabhau kiag li. 50Nej tsis nkag siab tias qhov uas ib tug tuag this ib tsoom sawvdaws kuj zoo rau nej heev dua li tag nrho lub tebchaws puam tsuaj.” 51Nws tsis yog hais raws li nws lub siab xav xwb tiamsis nws ua tuam pov thawj hlob rau xyoo ntawd nws thiaj hais txog tom hauv ntej tias Yexus yuav tuag this lub tebchaws ntawd, 52thiab tsis yog this lub tebchaws ntawd xwb tiamsis nws yuav qaws Vajtswv cov menyuam uas tawg ua sab ua sua los koom ua ib pab. 53Txij hnub ntawd los lawv txawm ntaus tswvyim yuav muab Yexus tua pov tseg. 54Vim li no Yexus thiaj tsis mus los tab meeg rau hauv cov Yudai lawm. Nws tawm qhov ntawm mus rau hauv thaj tebchaws uas nyob ze tebchaws moj sab qhua thiab mus rau hauv lub moos hu ua Efa‑i, mas nrog nws cov thwjtim nyob qhov ntawd.
55Thaum ntawd ze lub sijhawm uas cov Yudai ua kevcai Hla Dhau, mas muaj neeg coob coob hauv tej zej zog tuaj mus rau hauv Yeluxalees kom thiaj ua tau kevcai ntxuav lawv tus kheej kom dawb huv ua ntej uas yuav ua kevcai Hla Dhau. 56Thaum lawv sawv ntsug rau hauv lub tuam tsev lawv txawm nrhiav Yexus thiab ib leeg hais rau ib leeg tias, “Nej xav li cas? Nws yuav tuaj rau hauv lub caij ua kevcai no los tsis tuaj?” 57Cov pov thawj hlob thiab cov Falixai hais tseg tias yog leejtwg pom Yexus nyob qhovtwg mas cia li hais rau lawv xwv lawv thiaj mus ntes tau nws.